Maakuntakaava 2030

Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 täydensi Kuopion seudun maakuntakaavatyötä. Kaavassa korostuu mm. luonnonvarojen tarkastelu. Maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen. Kuopion seudun ja Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavoihin on tehty tarvittavat muutokset. Viitostievyöhyke toimii maakunnan kehityksen selkärankana. Tätä tukee valtatiehen 9 perustuva itä-länsi –vyöhyke.

Pohjois-Savon maakuntakaava käsittelee kaikkia teemoja tuulivoimaa lukuun ottamatta. Merkittävimpiä kokonaisuuksia ovat kaupan mitoitus, matkailu ja erityisesti Tahko kansainvälisenä kehittyvänä matkailukeskuksena, liikennejärjestelmä, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, yhteismitallisesti käsitelty taajama- ja kyläverkko sekä luonnonvaroihin, erityisesti kiviaineksiin ja turvetuotantoon liittyvät varaukset.

Maakuntakaavan väestötavoite vuodelle 2030 oli Pohjois-Savossa yhteensä 255 000 henkeä ja 100 900 työpaikkaa.

Maakuntakaava esitetään 1:200 000-mittakaavassa.
Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 7.12.2011.
Maakuntakaavaan on vahvistettu ja hyväksytty muutoksia 15.1.2014, 1.6.2016 ja 19.11.2018. Tarkista ajantasaiset merkinnät maakuntakaavayhdistelmästä.

Alapitkä (Lapinlahti) - Kontiolahti (Joensuu) 400 kV voimajohto PDF
Ampumarata-alueet PDF
Asuntotuotannon laskennallinen mitoitus 2030 PDF
Hiljaiset alueet maakuntakaavassa PDF
Huutokoski - Kontiolahti 400 kV voimajohto PDF
Ilmastonmuutoksen huomioiminen kaavoituksessa – tapauskohtaisia tarkasteluja PDF
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Savossa 2001 PDF
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Savossa 2001, liitteet PDF
Luonnonsuojelualuevarausten nykytilan selvitys kesällä 2007 PDF
Maastokäynnit harju- ja kallioalueille 2007 PDF
Maastokäynnit harju- ja kallioalueille 2008 PDF
Maastokäynnit harju- ja kallioalueille 2009 PDF
Moottoriurheilualueet PDF
Nilsiän kaupunki, Saariston esiselvitys PDF
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) - Pohjois-Savon loppuraportti PDF
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) - ensisijaiset maa-ainestenottoalueet (yhteensovitusalueet), 1:20 000 kartat (A3) PDF
Pohjois-Savon arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2010 PDF
Pohjois-Savon arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2010, uudistetut liitekartat (2016) PDF
Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko 2006, Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet PDF
Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko 2006, Maakuntakaavan palveluselvitys, Vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan erikoiskaupan kehitysmahdollisuudet PDF
Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys osa 2. PDF
Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 PDF
Pohjois-Savon liikennestrategian toteuttamisen aiesopimus 2009-2013 PDF
Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 - Vaikutustenarviointi PDF
Pohjois-Savon maakuntakaavan kyläverkko PDF
Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön PDF
Pohjois-Savon vesihuolto vuonna 2007 ja vesihuollon kehittämistarpeet PDF
Taajamatoimintojen alueet, keskusverkko ja vähittäiskaupan suuryksiköt sekä at1-kyläverkko PDF
Turvetuotanto maakuntakaavassa, lähtökohdat suunnittelulle PDF
Turvetuotantoon soveltuvien soiden maastokatselmukset kesällä 2007 PDF
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat 2007 PDF
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat 2007 (alueittain) PDF
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat 2007 (sijaintikartat) PDF
Varkauden kaupunki, valtatien 5 kehittämisvyöhykkeen kaupallinen selvitys PDF
Virkistys – ja matkailuvyöhykkeet, Matkailun vetovoima-alueet PDF

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Annaelina Isola |Suunnittelujohtaja
+358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi