Hakuajat

Pohjois-Savon liiton JTF-haut (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) – Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Alkaa 17.4.2023
Päättyy 29.9.2023

Rahoitusta on haettavana

 • kehittämis- ja investointihankkeille
 • kuntien perusrakenteen investointitukihankkeille

Pohjois-Savon liitto on avannut kaksi JTF-hakua (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto):

 1. Pohjois-Savon liiton JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille
 2. Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille

Hankehakemus tulee avata sen haun hakuilmoituksesta, mihin hakemus on tarkoitus kohdentaa. Hakemuksia ei voi siirtää hakujen välillä. Hakuilmoituksissa on kerrottu hakujen sisällöt sekä perusteet, joilla hankkeet valitaan rahoitettavaksi. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Pohjois-Savon JTF-siirtymäsuunnitelmaa vastaten siinä esitettyihin haasteisiin.

1. Pohjois-Savon liiton JTF-haku vuonna 2023 kehittämis- ja investointihankkeille – haettavana on 20,26 miljoonaa euroa

Kyseessä on jatkuva haku. Seuraava käsittelyynottopäivä on 29.9.2023 (otetaan käsittelyyn 3.6.–29.9. välillä jätetyt hakemukset). Haku keskeytetään siinä vaiheessa, kun haettavana oleva rahoitus on käytetty.

Tästä hausta tuetaan mm.

 • elinkeinoelämän monipuolistumiseen, uudistumiseen, kasvuun ja palvelujen kehittämiseen tähtääviä kehittämishankkeita,
 • TKI-toimijoiden ja yritysten tai julkisorganisaatioiden yhteishankkeita liittyen energiaan, vähähiiliseen teknologiaan ja turpeen korvaamiseen, 
 • hankkeita, jotka edistävät bio- ja kiertotaloutta,
 • Pohjois-Savon JTF-suunnitelman tavoitteita edistäviä toimia mm. selvityksiä turvetuotannosta poistuvien soiden jälkikäytöstä ja mahdollisuuksista.

Tukea myönnetään alueellisiin kehittämistukihankkeisiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Hankehakuilmoitus EURA2021-järjestelmässä: Pohjois-Savon liiton JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille

2. Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille – haettavana on 7,0 miljoonaa euroa

Kyseessä on jatkuva haku. Seuraava käsittelyynottopäivä on 29.9.2023 (otetaan käsittelyyn 3.6.–29.9. välillä jätetyt hakemukset). Haku keskeytetään siinä vaiheessa, kun haettavana oleva rahoitus on käytetty.

Tästä hausta tuetaan kuntien tai kuntayhtymien toteuttamia perusrakenteen investointitukihankkeita, jotka tukevat yritysten toimintaedellytyksiä. JTF-tuella voidaan rahoittaa ainoastaan seuraavia investointeja:

 • bioterminaaleja,
 • kiertotalousterminaaleja tai -alueita,
 • retkeily- tai vesistöreitistöjä, kun ne kytkeytyvät olemassa olevaan matkailuelinkeinoon ja sen kilpailukyvyn parantamiseen,
 • yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä parantavia teollisuusalueita.

Hausta ei voida rahoittaa muita kuin yllä mainittuja investointeja. Tuettava toiminta tulee olla voittoa tavoittelematonta ja tuen kohteena olevien investointien tulee hyödyttää alueen kehittämistä yhtä yritystä laajemmin. Hakuilmoituksessa on esitetty tarkempia ehtoja rahoitettaville investoinneille.

Hankehakuilmoitus EURA2021-järjestelmässä: Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille

Yleisiä ohjeita molempia hakuja varten

 • Hankkeiden tukitaso on korkeintaan kehittämishankkeissa 80 % ja investointihankkeissa 70 %
 • Hakuilmoituksessa on esitetty käytettävissä olevat kustannusmallit sekä palkka- ja matkakustannusten ilmoitustavat. Näistä on tarkempaa ohjeistusta tämän sivun alaosassa.
 • Tukea voidaan myöntää mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatioille, elinkeinojen kehittämisorganisaatioille, kunnille ja muille julkisyhteisöille sekä yhdistyksille.
 • Pohjois-Savon liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Hakemukset tulee jättää EURA 2021 -järjestelmässä

Suosittelemme olemaan yhteydessä Pohjois-Savon liittoon hankkeiden valmisteluvaiheessa.

Soile Juuti, ohjelmapäällikkö p. 044 714 2637
Juha Minkkinen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2619
Kari Tarkiainen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2647
Maarit Intke, strategia- ja kaavoitusasiantuntija p. 044 714 2617

Ohjeita kustannusmalleista
Pohjois-Savon JTF-siirtymäsuunnitelma
Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 ohjelma sisältäen JTF-toimintalinjan
Yleistä lisätietoa hakemisesta

JTF-rahoitus (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. JTF-rahaston toimilla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä koituvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia. JTF-rahaston toimilla mm. edistetään elinkeinojen monipuolistamista huomioiden maakunnan älykäs erikoistuminen, vihreän talouden työpaikat ja vihreän teknologian uudet ratkaisut ja niiden mukanaan tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Pohjois-Savon JTF-siirtymäsuunnitelmassa on neljä laajaa tavoitetta

 • Turvealalta poistuvien työpaikkojen korvaaminen ja turvetuotantoalueiden jälkikäytön mahdollistaminen
 • Maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen
 • Energiahuollon varmistaminen ja energiaköyhyyden torjuminen
 • Energiateknologia-alan työpaikkojen turvaaminen

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha AKKE

Jatkuva haku
Lue lisää


Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO

Jatkuva haku
Lue lisää


Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Jatkuva haku
Lue lisää

Ohjeita hakemusten valmisteluun

Kustannusmallit sekä palkka- ja matkakustannusten ilmoitustavat

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi
Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi