Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka oikeusvaikutukset kohdistuvat ensisijassa yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja konkretisoitava tavoitteet periaatteiksi ja aluevarauksiksi kaavassa. Maakunnalliset tai seudulliset maankäyttökysymykset on ratkaistava lähtökohtaisesti maakuntakaavassa. Maakuntakaava välittää valtakunnalliset ja maakunnalliset maankäyttötavoitteet kuntatason kaavoitukseen, jolle se on ohjeena.

Pohjois-Savon liitto huolehtii maakuntakaavan laatimisesta. Maakuntakaavan hyväksyy Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuusto.

Maakuntakaavan laadinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota mm:

  • maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
  • alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen
  • ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin
  • vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön
  • maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
  • maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen
  • virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen

Pohjois-Savossa on voimassa yhdeksän maakuntakaavaa. Joroinen liittyi Pohjois-Savon maakuntaan 1.1.2021. 

 

Kaavoituskatsaus

Maakunnan liiton on tiedotettava alueensa kunnille vireillä olevista suunnitelmistaan ja muista kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavista toimenpiteistä (MRA 15 §). Lisäksi liiton on seurattava maakunnan suunnittelun edellyttämää alueidenkäytön, alue- ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilaa ja kehitystä alueellaan (MRA 2§). Pohjois-Savon liitto tiedottaa ajankohtaisista kaavoitusasioista kaavoituskatsauksessa.

Maakunnan liitot vastaavat yhteistyön järjestämisestä maakuntakaavaa laadittaessa kuntien, valtion viranomaisten ja muiden maakuntakaavoituksen kannalta keskeisten tahojen kanssa. Valtakunnallisesti merkittävissä asioissa on oltava yhteydessä ympäristöministeriöön ja niihin ministeriöihin, joita asia koskee.

Pohjois-Savon liiton kaavoituskatsaus 2024 (pdf)
Maakuntakaavan oikeusvaikutukset (pdf)

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Annaelina Isola |Suunnittelujohtaja
+358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi