Hankerahoitus

Rahoitamme tekoja, jotka lisäävät maakunnan innovatiivisuutta, hiilineutraaliutta ja saavutettavuutta. Myönnämme elinkeinojen kehittymistä sekä maakunnan työllisyyttä ja vetovoimaa edistäville kehittämis- ja investointihankkeille seuraavia rahoituksia:

Rahoitettavissa EAKR-hankkeissa edistetään maakunnan elinkeino- ja työelämälähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja uusia teknologioita. Rahoituksella vauhditetaan myös pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi hankkeissa edistetään digitalisaatiota, energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja edistetään ilmastonmuutokseen varautumista. Tukea voidaan myös kohdentaa kuntalähtöisiin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukeviin tieliikenneinvestointeihin.
Lue lisää EAKR-rahoituksesta

JTF-rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan mm. pk-yritystukiin ja julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä osaamisen kehittämiseen.
Lue lisää JTF-rahoituksesta

Pohjois-Savon liitosta on haettavissa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE-määrärahaa kehittämishankkeille, joiden toimenpiteet kohdistuvat Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sitä toteuttavan uuden kasvun suunnitelman mukaiseen kehittämiseen.

Haettavissa on myös AIKO-määrärahaa, jota kohdennetaan Ukrainan tilanteesta johtuvien pakotteiden ja vastapakotteiden haittojen torjuntaan. Rahoituksella voidaan tukea hankkeita, jotka vahvistavat elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä tai vahvistavat pakolaisuuteen liittyviä toimintaedellytyksiä.
Lue lisää AKKE- ja AIKO-rahoituksesta

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet. Rahoitettavat hankkeet voivat olla tutkimus-, tuotekehittely-, markkinointi- ja koulutushankkeita sekä kokeilutoimintaa.
Lue lisää kehittämisrahastosta

Kullakin rahoitusvälineellä on omat rajauksensa sen käyttökohteista, jotka on avattu rahoituskohtaisilla sivuilla.

Kaikella myönnettävällä hanketuella edistetään maakuntaohjelman 2021–2025 ja sitä tarkentavan Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2023–2024 toteutumista.

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on maakunnan yhteinen tahdonilmaus maakunnan kehittämisen suuntaviivoista ja se linjaa maakunnan käytössä olevien kehittämisvarojen kohdentamisen. Siihen on koottu ne toimenpiteet, joita tavoitellaan toteutettavan kahden seuraavan vuoden aikana ja joilla tuetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä, tuetaan työttömiä, kasvatetaan osaamista sekä parannetaan väestön hyvinvointia.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2023–2024 (linkki)
Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2022-2025 (pdf)

Myönnettävissä oleva rahoitus

Huom! Taulukko on optimoitu työpöytäselaimelle.

Rahoituslähde Kohdentaminen Hakuaika
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
kausi 2021–2027
 • Innovatiivinen Suomi (TKI, digitalisaatio, pk-yritystoiminta)
 • Hiilineutraali Suomi (energiatehokkuus, ilmastonmuutos, kiertotalous)
 • Saavutettavampi Suomi (kuntien pienimuotoiset liikennehankkeet)
Seuraavat hakuajat
1.4.–6.6.2024
2.9.–7.11.2024
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF
kausi 2021–2027
 • Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
 • TKI-toiminta

Pohjois-Savon liiton JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille – päättyy 1.3.2024

Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille – päättyy 1.3.2024

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha AKKE
 • Maakuntaohjelman mukaiset kehittämishankkeet
 • TKI-toiminta

Jatkuva haku

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO

 • Maakuntaohjelman mukaiset kehittämishankkeet
 • Venäjän hyökkäyssodan haittojen lieventäminen (elinkeinoelämä/pakolaisuus näkökulmat)
Jatkuva haku

Pohjois-Savon kehittämisrahasto

 • Painopisteinä yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet
 • Osarahoitus EU- ja muihin hankkeisiin
 • Kuntien yhteistyö ja yhteiset hankkeet
 • Muut maakuntaohjelman mukaiset hankkeet
Jatkuva haku

 

Uutiset avainsanalla #rahoitus

Monipaikkaisuus-hankkeeseen haetaan mukaan 5–7 kuntaa

27.05.2024 | Pohjois-Savossa vahvistetaan kuntien valmiuksia kehittää palveluita ja hyödyntää monipaikkaisuuteen sisältyvää potentiaalia. Pilottikunnat edistävät toimenpiteillään monipaikkaisten työskentelyä ja osallisuutta kunnan alueella. Samalla syntyy ratkaisumalli monipaikkaisten määrän, viipymän ja aluetaloudellisten vaikutusten tiedonkeruuseen.

Kuulolaakso vauhdittaa kuulonhuollon innovaatioita potilaiden hyväksi

21.05.2024 | Kuulolaakso-hankkeessa Kuopion Savilahden kampukselle perustetaan soveltavan kuulontutkimuksen laboratorio, jonka toimintamallia kehitetään Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS), Itä-Suomen yliopiston ja useiden yritysten yhteistyössä parhaiten palvelemaan kuulonhuollon tutkimus- ja kehitystoiminnan tarpeita.

Haku on avoinna

19.04.2024 | Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea JTF-tukea yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin perusrakenteen investointeihin ja alueelliseen kehittämiseen. Haettavana on myös EAKR-tukea yritysten saavutettavuutta parantaviin liikennehankkeisiin. Haku päättyy 6. kesäkuuta.

Pohjois-Savossa käynnistetään ideahaku luoville aloille

28.03.2024 | Etelä-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon liitto järjestävät yhteisen ideahaun luoville aloille. Haulla haluamme aktivoida luovien alojen toimijoita huomaamaan alueellisten rahoitusohjelmien mahdollistamaa kehittämistyötä.

Kolmen vuoden rahoitus maakunnalliselle ilmastotyölle

21.03.2024 | Pohjois-Savon ilmastotyö etenee kolmanteen vaiheeseen, jossa arvioidaan ilmastotoimenpiteiden kustannukset ja päästövähennyspotentiaali, laaditaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma ja kiritetään yritysten ympäristövastuullisuustyötä.

Maakunta halutaan saada liikkeelle

19.03.2024 | Pohjois-Savossa on käynnistymässä maakunnallinen liikkumisen edistämisen hanke, jossa lähdetään etsimään ratkaisuja yhteiskunnalliseksi ongelmaksi muodostuneeseen liikkumattomuuteen. EU-rahoitteisen Perheille-hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti hauraissa ja haavoittuvissa elämäntilanteissa oleviin perheisiin.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Satu Vehreävesa |Aluekehitysjohtaja
+358447142648 satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi
Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi