Maakuntakaava 2040, 1. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa:
1. vaihe vuosina 2017-2018, 2. vaihe vuosina 2019-2024.

Tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on myös painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista.

1. vaiheessa on käsitelty vähittäiskaupan suuryksiköt, tavaraliikenteen terminaalit, soidensuojelualueet, pellot, sähkönsiirtolinjat, ampumaradat, moottoriurheilu- ja ajoharjoitteluradat, puolustusvoimien alueet ja suojavyöhykkeet, geoenergia, kaivostoimintojen alueet ja suojavyöhykkeet Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen kohdalla, Päijänne-Saimaa -kanava, vt5 Leppävirran keskustan kohdalla, puolustusvoimia haittaavat tuulivoima-alueet sekä turvetuotannosta poistuvat alueet. Tavoitteena on

  • valtakunnallisten ja maakunnallisten intressien tunnistaminen, niihin keskittyminen
  • kaavan strategisuus, riittävä yleispiirteisyys, joustavuus
  • kaavan yhteys maakuntasuunnitelmaan ja maakuntastrategiaan
  • että tarkistuksen 1. ja 2. vaihe muodostavat yhdessä Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040.

Maakuntakaavan hyväksymismittakaava on 1:200 000. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan 19.11.2018. Maakuntakaava on tullut voimaan 1.2.2019.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Annaelina Isola |Suunnittelujohtaja
+358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi