Älykäs erikoistuminen

Älykäs erikoistuminen on osa eurooppalaista innovaatiopolitiikkaa, jossa alueiden tulee tunnistaa omat vahvuus- ja osaamisalueensa, joihin tulevaisuuden resursseja ja investointeja kohdennetaan. Älykkään erikoistumisen kautta tavoitellaan elinkeinoelämän parempaa kilpailukykyä, osaamisen ja huippututkimuksen hyödyntämistä sekä siirtämistä uusiksi kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

Keskeisinä näkökulmina ovat kansainvälisyys, kumppanuudet ja verkostot sekä näiden muuttaminen aluetalouden kasvuksi, liiketoiminnaksi ja uusiksi työpaikoiksi. Strategialla haetaan tulevaisuusvisiota sekä konkreettisia askeleita, joilla alueen innovaatiotoimintaa voidaan pitkäjänteisesti kehittää.

Pohjois-Savossa on seitsemän älykkään erikoistumisen kärkeä

Pohjos-Savon aluetalous on tällä hetkellä kone- ja energiateknologian, metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon varassa. Näiden alojen menestyminen on maakunnalle elintärkeää ja näiden alojen osaamiseen, uudistumiseen ja työvoiman saatavuuteen panostetaan. Palvelujen ja rakentamisen toimintaedellytykset ovat suurelta osin seurausta näiden alojen ja viennin kehityksestä. Hyvinvointiteknologia, matkailu, veteen liittyvät prosessit ja biojalostus ovat nousevia aloja, joita vahvistamalla Pohjois-Savo haluaa monipuolistaa elinkeinotoimintaa. Läpileikkaavina sisältöinä kaikille valituille kehittämisen kärjille ovat ICT ja digitaalisuus, ilmasto/kiertotalous/kestävä kehitys, osaaminen ja työvoima, hyvinvointi ja kulttuuri, innovaatiot/yrittäjyys/kasvu sekä saavutettavuus ja aluerakenne.

Yhdessä parempia innovaatioita

Pohjois-Savon painopistevalinnoissa on tunnistettu seitsemän kehittämisen kärkeä: kone- ja energiateknologia, metsäteollisuus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, älykäs vesijärjestelmä ja biojalostus. Näissä meillä on vahvaa kansainvälistä osaamista sekä yritystoimintaa ja näiden kärkien teknologisen kehittämisen sekä osaamisen avulla voidaan edistää elinkeinoelämän uusiutumista ja kilpailukykyä.

Avaa esitys (pdf)

Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategia

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia (1.1.2024 alkaen) tuo esiin suuralueen mahdollisuuksia, yhteistyötä, vahvaa osaamista ja tuloksellista kehittämistyötä. Meidät tunnetaan osaavina ja luotettavina toimijoina, joiden sydäntä lähellä ovat puhtaat ratkaisut ja kestävät palvelut. Digitalisaation kautta olemme läsnä kaikkialla.

Avaa strategia
S3 Concept logo

Smart specialisation platform

Älykäs erikoistuminen (Smart Specialisation S3) on muuttanut tapaa, jolla Euroopan alueet suunnittelevat innovaatiostrategioitaan, luovat tai vahvistavat yhteistyötä kaikilla tasoilla, erityisesti paikallisten yritysten kanssa. On tärkeää täydentää paikallista osaamista toimimalla yhteistyössä muiden kanssa. Yhteistyökumppanit voivat löytyä omasta maasta tai maakunnasta, mutta yhä useammin kansainvälisistä verkostoista.

Tutustu S3-alustoihin

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Heikki Sirviö |Aluekehityspäällikkö
+358447142603 heikki.sirvio@pohjois-savo.fi
Maarit Intke |Aluekehitysasiantuntija
+358447142617 maarit.intke@pohjois-savo.fi