Älykäs erikoistuminen

Älykäs erikoistuminen on Euroopan alueiden innovaatiopolitiikkaa, jossa alueet tunnistavat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Vahvuuksien avulla alueet erottuvat muista ja menestyvät. Yhteistyö tutkimus- ja koulutuslaitosten ja yritysten välillä uusien innovaatioiden synnyttämiseksi ja käyttöönottamiseksi on strategian peruspilareita.

Pohjois-Savossa on seitsemän älykkään erikoistumisen kärkeä

Pohjos-Savon aluetalous on tällä hetkellä kone- ja energiateknologian, metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon varassa. Näiden alojen menestyminen on maakunnalle elintärkeää ja näiden alojen osaamiseen, uudistumiseen ja työvoiman saatavuuteen panostetaan. Palvelujen ja rakentamisen toimintaedellytykset ovat suurelta osin seurausta näiden alojen ja viennin kehityksestä. Hyvinvointiteknologia, matkailu, veteen liittyvät prosessit ja biojalostus ovat nousevia aloja, joita vahvistamalla Pohjois-Savo haluaa monipuolistaa elinkeinotoimintaa. Läpileikkaavina sisältöinä kaikille valituille kehittämisen kärjille ovat ICT ja digitaalisuus, ilmasto/kiertotalous/kestävä kehitys, osaaminen ja työvoima, hyvinvointi ja kulttuuri, innovaatiot/yrittäjyys/kasvu sekä saavutettavuus ja aluerakenne.

Itä- ja Pohjois-Suomi nojaa vahvuuksiinsa

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla (IP-alue) on pitkät perinteet yhteistyölle. Yhteistyön ytimen muodostaa älykäs erikoistuminen, johon perustavat valinnat tukevat maakuntien kasvualoja. Tarkoituksena on kehittää uusia käytänteitä, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää koko IP-alueen osaamista ja monipuolista innovaatioalustojen verkostoa.

Uusi vaihe yhteistyön tekemisessä käynnistyi vuoden 2018 alussa kun IP-alue valittiin yhdeksi Euroopan komission pilottialueeksi, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja. Pilotin nimi on Elinkeinot murroksessa, tai tuttavallisemmin ELMO. ELMO-yhteistyön ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa älykkään erikoistumisen strategia 2019–2023. Strategian tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä IP-alueella sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Strategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä. Uusi versio julkaistaan loppuvuodesta 2023.

Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – älykkään erikoistumisen strategia 2019–2023

Älykäs erikoistuminen uudistaa Pohjois-Savon elinkeinoelämää

Pohjois-Savon painopistevalinnoissa on tunnistettu seitsemän kehittämisen kärkeä: kone- ja energiateknologia, metsäteollisuus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, älykäs vesijärjestelmä ja biojalostus. Näissä meillä on vahvaa kansainvälistä osaamista sekä yritystoimintaa ja näiden kärkien teknologisen kehittämisen sekä osaamisen avulla voidaan edistää elinkeinoelämän uusiutumista ja kilpailukykyä.

Avaa esitys (pdf)

Älykäs Itä- ja Pohjois-Suomi

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä yhteisen älykkään erikoistumisen strategian puitteissa. Yhteistyöllä pyritään parantamaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen alueella sijaitsevien yritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja innovointi- (TKI) -toimijoiden yhteistyöverkostojen ja rahoitusmahdollisuuksien kasvattamista. Työtä tehdään käytännön tasolla Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II) -hankkeessa, jossa tavoitellaan erityisesti maakuntien asiantuntijoiden välisen yhteistyön vakiinnuttamista. Hanketta toteuttaa Lapin liitto, ja hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta Pohjois-Savon liiton kautta.

Lue lisää
S3 Concept logo

Smart specialisation platform

Älykäs erikoistuminen (Smart Specialisation S3) on muuttanut tapaa, jolla Euroopan alueet suunnittelevat innovaatiostrategioitaan, luovat tai vahvistavat yhteistyötä kaikilla tasoilla, erityisesti paikallisten yritysten kanssa. On tärkeää täydentää paikallista osaamista toimimalla yhteistyössä muiden kanssa. Yhteistyökumppanit voivat löytyä omasta maasta tai maakunnasta, mutta yhä useammin kansainvälisistä verkostoista.

Tutustu S3-alustoihin

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Heikki Sirviö |Aluekehityspäällikkö
+358447142603 heikki.sirvio@pohjois-savo.fi
Maarit Intke |Aluekehitysasiantuntija
+358447142617 maarit.intke@pohjois-savo.fi