Valmisteilla olevat maakuntakaavat

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaihe on edennyt ehdotusvaiheeseen.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.1.-23.2.2024.

Kaavassa käsitellään aluerakenteen ja kehittämisperiaatteiden, liikennejärjestelmän, luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden, luonnonvarojen, kulttuuriympäristön, energian, yhdyskuntatekniikan ja teknisen huollon teemakokonaisuuksia sekä Joroisten osalta kaikkia teemoja. Läpileikkaavana teemana on ilmastonmuutos.

Ehdotuksesta saatuun palautteeseen laaditaan vastineita. Pohjois-Savon maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 27.5.2024 maakuntakaavan teemoja ja linjasi niiden ratkaisuja:

 • Laajat metsäpeitteiset alueet -merkintä poistetaan.
 • Soidensuojelun täydennysehdotuksen osalta kaavaehdotuksessa osoitetut luonnonsuojelumerkinnät muutetaan MY-merkinnöiksi eli maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joilla on maakunnallisesti merkittäviä suoluontoarvoja.
 • Viranomaiskuulemisvaiheen jälkeen poistetut tuulivoimapotentiaaliset alueet palautetaan maakuntakaavaehdotukseen. Tämä koskee Joroisten, Kaavin, Kuopion, Leppävirran ja Rautavaaran tuulivoimapotentiaalisia alueita.

Edellä kuvattujen kaavaehdotukseen tehtävien muutosten vuoksi, se asetetaan uudelleen ehdotuksena nähtäville viimeistään syyskuussa 2024. Muutoksista aiheutuu kaavan etenemiselle noin puolen vuoden viivästyminen.

 • Maakuntahallitus hyväksyi kaavaehdotuksen palautteeseen laaditut vastineet ja merkitsi tiedoksi kaava-aineistoihin tehtävät muutokset, 24.6.2024 § 93
 • Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi maakuntakaavan 2. vaiheen loppuunsaattamisesta käydyn evästyskeskustelun 27.5.2024 § 78
 • Maakuntahallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi 16.1.-23.2.2024, 19.12.2023 § 176
 • Maakuntahallitus hyväksyi alustavan kaavaehdotuksen viranomaiskuulemista varten, 28.3.2023 § 40
 • Maakuntahallitus hyväksyi kaavaluonnosten palautteeseen laaditut vastineet ja niiden pohjalta esitetyt keskeisimmän linjaukset kaavaehdotukseen, 23.5.2022 § 76
 • Maakuntahallitus hyväksyi luonnosvaihtoehdot valmisteluaineistoineen ja asettaa ne nähtäville tammikuussa kahden kuukauden ajaksi, 22.11.2021 § 53
 • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet, 25.10.2021 § 38
 • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitykset sekä maakuntakaavan vireilletulon kuuluttamisesta ja OAS:n nähtäville asettamisesta Joroisissa, 21.06.2021 § 96
 • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet sekä siihen tehtävät päivitykset, 25.11.2019 § 143
 • Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen selvityksiä; maa-aineskysely ja maisema-alueiden päivitysinventointi, 26.8.2019 § 96
 • Maakuntahallitus päätti kaavatyön vireilletulosta kuuluttamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta, 26.8.2019 § 95

________________________________________________

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 3. vaihe (vety, aurinko ja kauppa)

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 3. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.12.2023-19.1.2024.

Kaavassa käsitellään seuraavia teemakokonaisuuksia:
1. aluerakenne ja elinkeinojen kehittäminen: vähittäiskaupan seudullisesti merkittäviin suuryksikköihin liittyvät muutostarpeet,
2. energia: aurinkovoiman sijoittuminen ja vetytalouden maakuntakaavalliset tarpeet,
3. muut teemat, mm. tuulivoimapotentiaali.
Läpileikkaava teema on ilmastonmuutos.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuun palautteeseen on laadittu vastineet, jotka on hyväksytty maakuntahallituksessa 30.4.2024. Seuraavaksi kaavatyössä laaditaan tarvittavia selvityksiä. Viranomaisneuvottelu pidetään 20.8.2024. Kaava etenee syksyn aikana valmisteluvaiheeseen.

Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet ja niiden pohjalta esitetyt keskeisimmät linjaukset kaavaluonnokseen, 30.4.2024 § 65

Maakuntahallitus päätti kaavatyön vireilletulosta kuuluttamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 27.11.2023 § 157


Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje tästä

 @pohjoissavo2040

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Annaelina Isola |Suunnittelujohtaja
+358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi