Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätöksiä tekevät maakuntajohtaja, aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja ja hallintojohtaja. Viranhaltijoiden tekemät päätökset annetaan tiedoksi julkaisemalla ne Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla. Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa. Tarvittaessa tietoverkossa julkaistavista päätöksistä poistetaan muutoksenhaun kannalta tarpeettomat henkilötiedot. Sellaisia päätösten liitteitä ei julkaista, joissa on salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, jotka voivat vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Lähtökohtaisesti oikaisuvaatimuksen on oikeutettu tekemään se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimukseen liittyvät tarkemmat ohjeet on annettu päätöksen yhteydessä.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä vain nähtävilläolo- eli muutoksenhakuajan, joka on merkitty päätökseen. Viranhaltijapäätöksiä voit hakea julkaisujärjestelmästä.

Viranhaltijapäätökset