Tietoa luottamushenkilöille, luottamushenkilöiden asiointi ja toimintaa ohjaavat asiakirjat 

Pohjois-Savon liiton esittely

Missiomme
Aluekehittämisen kärkiosaaja – tietoa, taitoa, tekoja

Visiomme
Maakunnan yhteisen tahdon ja verkostojen rakentaja

  • Vahva asiantuntija
  • Aktiivinen verkostovaikuttaja
  • Arvoa tuottava edunrakentaja

Teemme työtä Pohjois-Savon asukkaiden, kuntien ja elinkeinoelämän hyväksi
Olemme lakisääteinen kuntayhtymä, jossa jokaisen pohjoissavolaisen kunnan (19) on oltava jäsenenä (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021 7 §). Maakunnan liitto on perustettu kuntien välisellä perussopimuksella (Kuntalaki 55 §).

Päätehtäviämme ovat aluekehittäminen ja maakuntakaavoitus
Vastuualueisiimme kuuluvat aluekehityksen ja -rahoituksen, maakuntakaavoituksen sekä liikennejärjestelmäsuunnittelun viranomais- ja kehittämistehtävät. 

Uutta kasvua ja vetovoimaa maakuntaan
Myönnämme kansallista ja EU-rahoitusta elinkeinojen kasvua ja kilpailukykyä sekä osaamista vahvistaville kehittämis- ja investointihankkeille. EU-ohjelmakaudella 2014–2020 olimme rahoittamassa yli tuhatta hanketta. Niiden avulla Pohjois-Savoon on luotu yli 1 250 uutta työpaikkaa.

Euroopan aluekehitysrahaston toimenpiteet on koottu Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmaan. Ohjelma tukee kestävän kehityksen mukaista uudistumista, osaamisen kehittämistä ja osallisuutta.

Aluekehitysviranomaisena Pohjois-Savon liitto vastaa maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laadinnasta ja toteutuksesta. Pohjois-Savon liitto huolehtii maakuntakaavoituksesta eli ylikunnallisesta yleispiirteisestä alueidenkäytön suunnittelusta. Pohjois-Savon liitto vastaa myös eri EU-ohjelmien ja kansallisten erityisohjelmien laadinnasta ja toteutuksesta. Tutustu kansainväliseen EU -rahoitukseen.

Maakunnan kehitystä tukevat edunajamistehtävät edellyttävät laaja-alaista ja ennakoivaa yhteistyötä niin maakunnassa kuin maakunnan ulkopuolella. Edunajamistyöllä edistetään maakuntastrategian ja maakuntaohjelman toimeenpanoa vaikuttamalla maakunnan kehittymisen kannalta keskeisiin alue-, elinkeino- ja liikennepoliittisiin linjauksiin ja päätöksiin. Pohjois-Savon liiton yhteistyötä ja edunajamista tukevat kukin päävastuualue omalla alallaan.

Edunajamis- ja yhteistyötehtävät jaetaan maakunnallisiin ja/tai itä- ja pohjoissuomalaisiin, kansallisiin sekä EU:n ja globaalin tason kysymyksiin.Maakunnallista ja itäsuomalaista yhteistyötä tehdään Savo-Karjalan vaalipiirissä sekä Itä-Suomen neuvottelukunnassa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Etelä- Savo ja Etelä-Karjala). Yhteistyön piiriin kuuluvat asiat, jotka ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä, sisältyvät maakuntien ohjelmiin sekä koskevat pääosin koko yhteistoiminta-aluetta. Savo-Karjalan vaalipiiri muodostuu Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista. Yhteistyö valittujen kansanedustajien kanssa koskee kaikkia vaalipiiristä valittuja edustajia ja heidän tapaamisiaan järjestetään myös maakuntaliittojen yhteistyönä.

EU:n ja globaalin tason yhteistyötä ja edunajamista tehdään itä- ja pohjoissuomalaisena yhteistyönä, Itä- ja Pohjois-Suomen Brysselin toimiston  apua hyödyntäen sekä Pohjois- Savon liiton omien suorien kontaktien avulla. 

Kansainvälistymisen edistäminen
Kun astut sisään maakuntataloon, astut Eurooppaan. Edustamme Pohjois-Savoa alueiden Euroopassa. Kehittämällä omaa maakuntaamme kehitämme koko Suomea ja Eurooppaa. Vastaamme Euroopan komission paikallisen Europe Direct -yhteyspisteen toiminnasta.

Organisaatio ja toiminta
Pohjois-Savon liitossa työskentelee kolmisenkymmentä asiantuntijaa. Suomen maakuntien liitoissa (18) on töissä yhteensä 650 ihmistä. Liittoamme johtaa kuntavaaleissa valituista päättäjistä muodostettu maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus. Jokaisessa maakunnassa toimii maakunnan yhteistyöryhmä (Pohjois-Savon MYR), jonka tehtävänä on huolehtia maakunnan aluekehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Se arvioi maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen. Työjaoston tehtävänä kiireellisten asioiden valmistelu ja henkilöstöasioiden valmistelu.

Pohjois-Savon liiton maakunta-kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan maakuntavaltuuston hyväksymän hallintosäännön määräyksiä.   

Maakuntavaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Maakuntavaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyn yhteydessä sekä hyväksyy alueiden kehittämisestä annetun lain tarkoittamien aluekehittämisohjelmien koko maakuntaa kattavan koonnon, Pohjois-Savon maakuntaohjelman, maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan. 

Tutustu talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan 2024 sekä taloussuunnitelmaan 2024-2026 

Tutustu tilinpäätökseen

Tutustu tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 

Tutustu tilintarkastuskertomukseen 

 


 

Kokouskäytännöt

Maakuntavaltuustolla on kaksi varsinaista kokousta vuodessa sekä tarpeen mukaan muita kokouksia. Maakuntavaltuuston esityslista toimitetaan 14 vuorokautta ja maakuntahallituksen esityslista 6 vuorokautta ennen kokousta. Kokoukset pidetään hybridinä (maakuntasali, Teams). Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa ja ilmoitettava myös kokouksen sihteerille.

Kokouspalkkiot ja tietojen ilmoittaminen

Kokouspalkkiolomakkeella haetaan kokouspalkkiot, matkakustannukset sekä kustannukset aiheutuneista ansionmenetyksistä. Kokouspalkkiot haetaan Visma Sign -palvelussa. Kokouspalkkiolomakkeen pääset täyttämään tästä.

Maakuntahallituksen, maakuntavaltuuston, MYR:n ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot maksetaan kokouksen osallistujatietojen mukaisesti, joten niistä ei tarvitse hakea erikseen kokouspalkkioita (ainoastaan mahdolliset matkakustannukset ja ansionmenetykset sekä lapsenhoitokustannukset). Luottamushenkilöille maksettavissa palkkioissa ja korvauksissa noudatetaan voimassa olevaa Pohjois-Savon liiton hallintosääntöä.

Ensimmäistä kertaa osallistuessasi kokoukseen, toimita henkilötiedot ja verokortti liittoon.  Ilman verokorttia ennakonpidätys 60 %. Toimita tietosi kokouspalkkiolomakkeella Visma Sign -palvelun kautta. Ilmoita lomakkeen kautta myös muuttuneet tietosi. 

Älä toimita verokorttiasi sähköpostin liitetiedostona liittoon, vaan käytä tietoturvallista Visma Sign -palvelua.

Kokouspalkkiomakkeen pääset toimittamaan tästä.

Kokouspalkkioiden maksuaikataulu

Jakso Ilmoitukset
mennessä
Maksupäivä
1.1.-28.2. 15.3. 31.3.
1.3.-31.5. 15.6. 30.6.
1.6.-31.8. 15.9. 30.9.
1.9.-31.12. 15.12. 31.12.

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitukset tulee toimittaa tarkastuslautakunnan sihteerille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  Lue lisää sivulta Sidonnaisuudet.

Ohjeita, sääntöjä ja muita asiakirjoja

Perussopimus

Hallintosääntö

Pohjois-Savon liiton eettinen ohje

Pohjois-Savon kehittämisrahaston säännöt

CAP-maaseudun kehittämisohjelma