Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä tukee Pohjois-Savon elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä kestävästi. Toimivat ja turvalliset yhteydet ja liikennepalvelut mahdollistavat kustannustehokkaat kuljetukset, työssäkäyntialueiden toimivuuden ja monipaikkaisen arjen sujuvuuden.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

 • kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä
 • liikennettä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta
 • liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista
 • liikennevälineistä
 • liikennettä ohjaavista järjestelmistä

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua.

Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää ottaen erityisesti huomioon:

 1. liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja toimintojen synnyttämä nykyinen ja tuleva liikennetarve;
 2. eri ihmisryhmien liikkumistarpeet ja matkaketjujen toimivuus;
 3. elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus;
 4. liikenteen turvallisuus;
 5. liikenteen ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen;
 6. liikennejärjestelmän energiatehokkuus;
 7. tiedon ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet;
 8. yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumispalvelut sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut;
 9. julkisten ja julkisesti rahoitettujen liikkumispalvelujen sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämis- ja rahoitustarpeet; sekä
 10. liikenneverkkojen ja niiden solmukohtien kehittämistarpeet ja rahoitus

Maakunnan liikennejärjestelmätehtävästä säädetään aluekehityslaissa. Edistämme maakunnan saavutettavuutta sekä vastaamme maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyön johtamisesta ja suunnitelman yhteensovittamisesta maakunnan muiden suunnitelmien ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa (17 §, kohta 4).

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä
Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 on hyväksytty vuonna 2021.  Seuraavan suunnitelman laatiminen käynnistyy v. 2023 uuden eduskunnan käynnistettyä toimintansa vaalien jälkeen. Suunnitelman laadinnasta vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö parlamentaarisen ohjausryhmän tuella.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon investointiohjelman ja viraston suunnitteluohjelman. Niissä tarkastellaan maanteitä, ratoja ja vesiväyliä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ylläpitää Liikenneverkon strategista tilannekuvaa ja päivittää jatkuvasti Liikennejärjestelmäanalyysiä. Ne ovat lähtökohtana sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnalle että investointi- ja suunnitteluohjelmille.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 (pdf)
Valtion väyläverkon investointiohjelma
Väyläviraston suunnitteluohjelma
Väylänpidon perussuunnitelma
Liikenneverkon strateginen tilannekuva
Liikennejärjestelmäanalyysi

Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 on hyväksytty maakuntahallituksessa 22.2.2021. 

Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (pdf)

Aluekehityslain mukaisella Itä-Suomen yhteistyöalueella viiden maakunnan alueella on tehty hyvin tiivistä liikennejärjestelmäyhteistyötä vuodesta 2018 lähtien. Itä-Suomen neuvottelukunta on hyväksynyt useita kannanottoja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun, viimeisimmäksi 29.1.2021. Neuvottelukunta hyväksyi itäisen Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen kärkihankkeet ja -asiat kokouksessaan 26.3.2021 ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun vaikuttamisaineiston kokouksessaan 19.6.2019.

Itä-Suomen maakuntien kannanotto 29.1.2021 (pdf)
Kärkihankkeet ja -asiat (pdf)
Vaikuttamisaineisto (pdf)

Pohjois-Savossa on tehty pitkään jatkuvaa maakunnallista ja seudullista liikennejärjestelmätyötä eri toimijoiden laajana yhteistyönä. Liikennejärjestelmätyön seudut ovat Keski-Savo, Kuopion seutu ja Ylä-Savo. Ylimaakunnallisesti Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat laatineet 2010-luvulla kahdesti Itä-Suomen liikennestrategian ja järjestäneet yli 10 vuoden ajan vuosittain Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät. Vuonna 2022 liikennejärjestelmäpäivät järjestetään Iisalmessa 1.-2. marraskuuta. Itäsuomalaisen liikennejärjestelmätyön toimintamallin kuvaus ja arviointi on koottu kattavasti tammikuussa 2018 valmistuneeseen raporttiin.

Liikennejärjestelmätyö / ely-keskus
Itä-Suomen liikennejärjestelmätyön ja liikenneturvallisuustyön toimintamallien kuvaus ja arviointi (pdf)

Liikenneturvallisuussuunnittelulla ja -työllä on Pohjois-Savossa pitkät perinteet. Ajantasaista tietoa on saatavissa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen sivuilta.

Joukkoliikenteessä Pohjois-Savossa toimivaltaiset viranomaiset ovat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kuopion seudun joukkoliikenne.
Julkinen henkilöliikenne - ELY-keskus
Vilkku | Kuopion seudun joukkoliikenne

Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä on maakuntahallitutuksen nimeämä asiantuntijatyöryhmä. Työryhmässä on monipuolisesti eri liikenteen toimijoita. Työryhmässä käsitellään ajankohtaisasioita ja tarvittaessa ryhmä valmistelee liikenneasioita maakuntahallituksessa käsiteltäväksi.

Liikennejärjestelmätyöryhmän puheenjohtajana toimii Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennejohtaja Tommi Huttunen ja varapuheenjohtajana Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen. Työryhmän sihteeri on maakuntainsinööri Patrick Hublin.

Työryhmän kokoonpano:
Tommi Huttunen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puheenjohtaja
Terhi Nissinen, Pohjois-Savon ELY- keskus
Leila Kantonen, Pohjois-Savon ELY- keskus
Anna Pätynen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Suvi Jousmäki, vara
Kristiina Hallikas, Väylävirasto
Seppo Serola, Väylävirasto
Tero Sikiö, Väylävirasto
Kaija Savolainen, Kuopion kauppakamari
Heikki Lappalainen, SKAL Itä-Suomi
Mikko Saavola, Linja-autoliitto
Pasi Eklind, Taksiliitto
Juho Hannukainen, VR, Roman Lubitch, vara
Raija Niskanen, Finavia
Hanna Väätäinen, Pyöräilykuntien verkosto
Heli Laurinen, Kuopion seudun liikennejärjestelmätyöryhmä, Kuopio
Jyrki Könttä, Ylä-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä, Iisalmi
Jani Viljakainen, Keski-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä, Varkaus
Mira Kokkonen, Pohjois-Savon maakuntahallitus
Kati Hynninen, Pohjois-Savon maakuntahallitus
Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto
Ossi Martikainen, Pohjois-Savon liitto
Annaelina Isola, Pohjois-Savon liitto
Patrick Hublin, Pohjois-Savon liitto, sihteeri

Ajankohtaista

Pohjois-Savon maakuntavaltuuston liikenneseminaari 12.12.2022 (pdf).
YouTube https://youtu.be/WQJse9uXqZg (Seminaari alkaa kohdasta 5:25).

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2023 (pdf)
Tämä suunnitelma kattaa ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimialueen Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Suunnitelmassa kuvataan tienpidon ja liikennejärjestelmän tilaa, sen kehittämisen tavoitteita, käyttöömme osoitettua rahoitusta, toimintamme painopisteitä sekä merkittävimpiä toimenpiteitä tehtäväalueittain vuonna 2023.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Patrick Hublin |Maakuntainsinööri
+358447142683 patrick.hublin@pohjois-savo.fi