Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä tukee Pohjois-Savon elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä kestävästi. Toimivat ja turvalliset yhteydet ja liikennepalvelut mahdollistavat kustannustehokkaat kuljetukset, työssäkäyntialueiden toimivuuden ja monipaikkaisen arjen sujuvuuden.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

 • kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä
 • liikennettä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta
 • liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista
 • liikennevälineistä
 • liikennettä ohjaavista järjestelmistä

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) päivitys vuosille 2025 – 2036 on käynnistynyt kesällä 2023. Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti 29.9.2023 päivityksen aloituswebinaarin, jonka esitysaineistoon voit tutustua tästä. Päivityksen etenemistä voit seurata tästä (linkistä).

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 on hyväksytty vuonna 2021.  Seuraavan suunnitelman laatiminen käynnistyy v. 2023 uuden eduskunnan käynnistettyä toimintansa vaalien jälkeen. Suunnitelman laadinnasta vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö parlamentaarisen ohjausryhmän tuella.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon investointiohjelman ja viraston suunnitteluohjelman. Niissä tarkastellaan maanteitä, ratoja ja vesiväyliä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ylläpitää Liikenneverkon strategista tilannekuvaa ja päivittää jatkuvasti Liikennejärjestelmäanalyysiä. Ne ovat lähtökohtana sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnalle että investointi- ja suunnitteluohjelmille.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 (pdf)
Valtion väyläverkon investointiohjelma
Väyläviraston suunnitteluohjelma
Väylänpidon perussuunnitelma
Liikenneverkon strateginen tilannekuva
Liikennejärjestelmäanalyysi

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua.

Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää ottaen erityisesti huomioon:

 1. liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja toimintojen synnyttämä nykyinen ja tuleva liikennetarve;
 2. eri ihmisryhmien liikkumistarpeet ja matkaketjujen toimivuus;
 3. elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus;
 4. liikenteen turvallisuus;
 5. liikenteen ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen;
 6. liikennejärjestelmän energiatehokkuus;
 7. tiedon ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet;
 8. yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumispalvelut sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut;
 9. julkisten ja julkisesti rahoitettujen liikkumispalvelujen sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämis- ja rahoitustarpeet; sekä
 10. liikenneverkkojen ja niiden solmukohtien kehittämistarpeet ja rahoitus

Maakunnan liikennejärjestelmätehtävästä säädetään aluekehityslaissa. Edistämme maakunnan saavutettavuutta sekä vastaamme maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyön johtamisesta ja suunnitelman yhteensovittamisesta maakunnan muiden suunnitelmien ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa (17 §, kohta 4).

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä
Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 on hyväksytty maakuntahallituksessa 22.2.2021. 

Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (pdf)

Aluekehityslain mukaisella Itä-Suomen yhteistyöalueella viiden maakunnan alueella on tehty hyvin tiivistä liikennejärjestelmäyhteistyötä vuodesta 2018 lähtien. Itä-Suomen neuvottelukunta on hyväksynyt useita kannanottoja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun.

Itä-Suomen neuvottelukunta on 2.3.2023 hyväksynyt asiakirjan ”Itäisen Suomen elinvoimaa ja kilpailukykyä vahvistavan liikennejärjestelmän kehittäminen”. Itä-Suomen yhteisillä tavoitteilla pyritään Valtioneuvoston ja Eduskunnan lisäksi vaikuttamaan Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) päivitykseen, valtion väyläverkon investointiohjelmaan ja Väyläviraston suunnitteluohjelmaan Savon ja Karjalan sekä niitä yhdistävien poikittaisratojen kehittämiseksi (pdf).

Pohjois-Savossa on tehty pitkään jatkuvaa maakunnallista ja seudullista liikennejärjestelmätyötä eri toimijoiden laajana yhteistyönä. Liikennejärjestelmätyön seudut ovat Keski-Savo, Kuopion seutu ja Ylä-Savo. Ylimaakunnallisesti Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat laatineet 2010-luvulla kahdesti Itä-Suomen liikennestrategian ja järjestäneet yli 10 vuoden ajan vuosittain Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät. Vuonna 2022 liikennejärjestelmäpäivät järjestetään Iisalmessa 1.-2. marraskuuta. Itäsuomalaisen liikennejärjestelmätyön toimintamallin kuvaus ja arviointi on koottu kattavasti tammikuussa 2018 valmistuneeseen raporttiin.

Liikennejärjestelmätyö / ely-keskus
Itä-Suomen liikennejärjestelmätyön ja liikenneturvallisuustyön toimintamallien kuvaus ja arviointi (pdf)

Liikenneturvallisuussuunnittelulla ja -työllä on Pohjois-Savossa pitkät perinteet. Ajantasaista tietoa on saatavissa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen sivuilta.

Joukkoliikenteessä Pohjois-Savossa toimivaltaiset viranomaiset ovat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kuopion seudun joukkoliikenne.
Julkinen henkilöliikenne - ELY-keskus
Vilkku | Kuopion seudun joukkoliikenne

Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä on maakuntahallitutuksen nimeämä asiantuntijatyöryhmä. Työryhmässä on monipuolisesti eri liikenteen toimijoita. Työryhmässä käsitellään ajankohtaisasioita ja tarvittaessa ryhmä valmistelee liikenneasioita maakuntahallituksessa käsiteltäväksi.

Liikennejärjestelmätyöryhmän puheenjohtajana toimii Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennejohtaja Tommi Huttunen ja varapuheenjohtajana Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen. Työryhmän sihteeri on maakuntainsinööri Patrick Hublin.

Työryhmän kokoonpano:
Tommi Huttunen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puheenjohtaja
Terhi Nissinen, Pohjois-Savon ELY- keskus
Leila Kantonen, Pohjois-Savon ELY- keskus
Anna Pätynen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Suvi Jousmäki, vara
Kristiina Hallikas, Väylävirasto
Seppo Serola, Väylävirasto
Tero Sikiö, Väylävirasto
Kaija Savolainen, Kuopion kauppakamari
Heikki Lappalainen, SKAL Itä-Suomi
Mikko Saavola, Linja-autoliitto
Pasi Eklind, Taksiliitto
Juho Hannukainen, VR, Roman Lubitch, vara
Raija Niskanen, Finavia
Hanna Väätäinen, Pyöräilykuntien verkosto
Ilkka Laine, Kuopion seudun liikennejärjestelmätyöryhmä, Kuopio
Jyrki Könttä, Ylä-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä, Iisalmi
Jani Viljakainen, Keski-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä, Varkaus
Mira Kokkonen, Pohjois-Savon maakuntahallitus
Kati Hynninen, Pohjois-Savon maakuntahallitus
Tytti Määttä, Pohjois-Savon liitto
Ossi Martikainen, Pohjois-Savon liitto
Annaelina Isola, Pohjois-Savon liitto
Patrick Hublin, Pohjois-Savon liitto, sihteeri

Ajankohtaista

 • Pohjois-Savo on jäänyt paitsioon väyläverkon investointiohjelmassa (lue lisää)
 • Karjalan ja Savon ratojen parantaminen aloitettava pikaisesti (lue lisää)
 • Maakuntahallitus antoi lausunnon (pdf) luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025-2032 (lue lisää)
 • Väyläviraston Savon radan selvitykset valmistuivat (lue lisää)
 • Savon ja Karjalan ratojen kehittäminen (pdf)
  Pohjois-Savon liitto on yhdessä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakuntaliittojen kanssa teetättänyt Savon ja Karjalan ratojen kehittämisen vaikuttamisaineiston. Se on jaettu mm. Itä-Suomen kansanedustajille, Liikenne- ja viestintävaliokunnan ja Valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsenille, Liikenne- ja viestintäministeriön, Väyläviraston ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johdolle ja asiantuntijoille sekä Itärata Oy:n edustajille. Aineistolla pyritään Eduskunnan lisäksi vaikuttamaan Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) päivitykseen, valtion väyläverkon investointiohjelmaan ja Väyläviraston suunnitteluohjelmaan.
 • Maakuntapäivän seminaarin 15.8.2023 aiheena Pohjois-Savon saavutettavuus ja väylätarpeet (lue lisää)
 • Pohjois-Savon maakuntavaltuuston liikenneseminaari 12.12.2022 (pdf)
 • Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2023 (pdf)

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Patrick Hublin |Maakuntainsinööri
+358447142683 patrick.hublin@pohjois-savo.fi