Omat hankkeet

Kokonaisturvallisuuden klusteri

Kokonaisturvallisuuden klusteri -hanke kokoaa alueen huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen liittyvän osaamisen ja valmiudet uudenlaiseksi elinkeinopoliittiseksi kokonaisuudeksi. Klusterin visiona on kohdentaa aluekehittämisen ja TKI-toiminnan panosta yhteiskunnan turvallisuuteen ja kriisivalmiuteen. Tähän sisältyy laaja ylimaakunnallinen yhteistyö, joka vastaa itäisen Suomen aluekehityksen haasteisiin ja vahvistaa kokonaisturvallisuuden valmiuksia kansallisesti.

Lue lisää
 

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Harriet Lonka |Hankepäällikkö, Kokonaisturvallisuuden klusteri Pohjois-Savossa
+358400755475 harriet.lonka@pohjois-savo.fi
Sari Murtonen |Hankeassistentti, Kokonaisuusturvallisuuden klusteri Pohjois-Savossa
+358447142610 sari.murtonen@pohjois-savo.fi

Ennakoinnin integraatio Pohjois-Savossa (EIPS)

EIPS -hankkeella on tarkoitus tuottaa ajantasaista tietoa maakunnan tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeista. Tarpeita pyritään ennakoimaan laadullisin ja määrällisin menetelmin 5-10 vuoden päähän nykyhetkestä. Tarkastelun keskiössä ovat maakuntaohjelman mukaiset kehittämisen kärkialat. Lisäksi hankkeessa ennakoidaan vihreän siirtymän vaikutuksia Pohjois-Savon toimintaympäristössä.

Hanketta ohjaavat paikalliset oppilaitokset ja elinkeinoelämän sekä työmarkkinajärjestöjen edustajat. Tavoite on tuottaa tietoa, joka mahdollistaa entistä parempia tekoja osaajien saamisen varmistamiseksi maakuntaan.

Hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat:

  • Työvoimatarpeen määrällinen ja laadullinen ennakointi
  • Vihreän siirtymän vaikutus Pohjois-Savon toimintaympäristöön
  • Maakuntaohjelman kehittämiskärkien ajantasaisuuden tarkastelu suhteessa määrittelyhetkeen
  • Ennakointiseminaarien toteuttaminen
  • JOTPA:n ennakointiprosessiin osallistuminen
  • Tiedonjakoalustan kehittäminen
  • Ennakoinnin vuosikellon laadinta (maakunnallinen ennakointikartta)
  • Toimialakorttien tarpeellisuuden määrittely (ml. rakenne ja sisältö)
  • Ennakointikoulutukset

Hankeaika: 1.3.2023-29.2.2025

Lue lisää

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Timo Malkoc |Projektipäällikkö, Ennakoinnin integraatio Pohjois-Savossa
+358447142608 timo.malkoc@pohjois-savo.fi

 

Viitoskäytävä

Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä Suomen itäinen kasvuvyöhyke yhdistää eri aluekehitystoimijat ylittäen hallinnolliset ja maakunnalliset rajat ja muodostaen laajan ja sitoutuneen kumppanuusverkoston. Viitoskäytävän tärkein arvo on ylimaakunnallinen yhteinen strateginen visio ja toimintamalli. Viitoskäytävä on mielenmaisema ja tahtotila, missä laadulliset tekijät korostuvat.

Viitoskäytävän tavoitteena on tuoda esille kasvuvyöhykkeen kansallinen merkitys ja nostaa se yhdeksi Suomen pääkehittämis- ja kasvuvyöhykkeeksi.

Hankeaika: 1.9.2021 – 31.12.2023

Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Riitta Forsten-Astikainen |Hankejohtaja, Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke
+358447142611 riitta.forsten-astikainen@pohjois-savo.fi

Tulevaisuuden kunta

Hankkeen tavoitteena oli tukea Pohjois-Savon kuntia valmistautumisessa vuoden 2025 alusta voimaan tulevaan TE-2024 –uudistukseen, jolloin järjestämisvastuu julkisista työvoimapalveluista siirtyy valtiolta kunnille. Hankkeen tehtäväksi muodostui tiedon tuottaminen ja ymmärryksen lisääminen uudistuksesta ja sen vaikutuksista kuntiin. Alla viisi eri esitystä hyödynnettäväksi uudistuksen valmisteluun.

Hanke on päättynyt 31.5.2023

Laaja tietopaketti uudistuksesta, jossa tieto on koottu tiiviisti aihepiireittäin täydennettynä Pohjois-Savon tiedoin (pdf)
Tiivistelmä tietopaketista (pdf)
Tilastopaketti sisältäen tietoa kunnittain (pdf)
Karttamalleja työllisyysaluevaihtoehdoista (pdf)
Kuvaus työllisyysalueella järjestettävistä palveluista ja tehtävistä (pdf)

 

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorten käsityksiä Pohjois-Savosta, sen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Lisäksi hankkeessa pyritään tunnistamaan ja kehittämään nuorten kanssa matalankynnyksen toimintoja nuorten äänen esille saamiseksi. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea alueen vetovoimaisuuden parantamista, siten että Pohjois-Savo pystyisi paremmin vastaamaan nuorten tarpeita ja odotuksia. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto.

Hanke on päättynyt 31.8.2022.

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke