EAKR-rahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on yksi Euroopan koheesiopolitiikan rahastoista, jonka tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. Rahastosta tuetaan näitä tavoitteita rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita. Rahastosta tuetaan myös kestävää kaupunkikehittämistä.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelma
Euroopan aluekehitysrahaston toimenpiteet on koottu Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmaan. Ohjelma tukee kestävän kehityksen mukaista uudistumista, osaamisen kehittämistä ja osallisuutta.

Ohjelman läpileikkaavia painopisteitä ovat:

  • kestävä kehitys
  • sukupuolten tasa-arvo
  • yhdenvertaisuus
  • digitaalisuus
  • kansainvälistyminen
  • ilmastonmuutos
  • innovatiivisuus

Ohjelmassa on kolme toimintalinjaa, joissa rahoitetaan EAKR-hankkeita. Jokaisen toimintalinjan alla on lisäksi erityistavoitteita, jotka kuvaavat ohjelman sisältöä tarkemmin.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma (27.4.2023)

1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen: Keskeisenä tavoitteena on TKI-intensiteetin kasvattaminen sekä elinkeinoelämälähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden.

1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi: Ohjelmalla tavoitellaan digitalisaatioon, datatalouteen ja teknologisiin murroksiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kattavaa hyödyntämistä. Digitaalisuutta edistävien TKI- tulosten käyttöönotto ja skaalautuminen ovat keskeisiä liiketoiminnan kasvun mahdollistamiseksi.

1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen: Tavoitteena on pk-yritysten resurssiviisas kasvu koti- ja ulkomaanmarkkinoilla sekä toiminnan uudistuminen tukemalla niiden kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia, liiketoimintaosaamista, digitalisaatiota että kasvua, uudistumista ja tuottavuutta edistäviä investointeja ja TKI-toimintaa.

2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen: Tavoitteena on edistää energiajärjestelmän muutosta, joka tähtää kasvihuonekaasupäästöjen määrän nopeaan ja merkittävään vähenemiseen. Systeeminen muutos koskettaa mm. energiaintensiivistä teollisuutta, rakennuskantaa ja energiantuotantoa.

2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on aktiivista varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kielteisten vaikutusten ennakointia ja vähentämistä sekä myönteisten vaikutusten luomiin mahdollisuuksiin tarttumista. Sopeutuminen on ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien toimien rinnalla välttämätöntä. Yhteiskunnan yleisesti hyvästä varautumisen tasosta huolimatta alueet, elinkeinot ja väestöryhmät ovat haavoittuvia ja alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen: Hiilineutraali kiertotalous vähentää materiaalihävikkiä, päästöjä ja kuljetustarpeita sekä parantaa yritysten kilpailukykyä että vastaa kuluttajien tarpeisiin. Luonnonvarojen kestävä ja säästeliäs käyttö sekä materiaalitehokkuuden edistäminen eri tuotantoprosesseissa aina energiantuotannosta kaivosteollisuuteen että julkisen sektorin toiminnassa ovat kiertotalouden keskeisiä tavoitteita.

3.1 Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen: Toimenpiteillä parannetaan ja nykyaikaistetaan pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä maantieliikenteen ja logistiikan yhteyksiä, eri liikkumis- ja kuljetusmuotojen yhteenliitettävyyttä, elinkeinoelämää ja pk-yritysten toimintaympäristöä kehittäviä tieliikenneväyliä ja -palveluita, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä sekä liikenneturvallisuutta. Toimenpiteitä toteutetaan vain Itä- ja Pohjois-Suomessa käyttäen pohjoisen harvaan asuttujen alueiden erillisrahoitusta.

Hakijan palvelut:
rakennerahastojen verkkopalvelu ja EURA 2021 -järjestelmä
(linkit alla)

Hankkeen sisältö, tavoitteet ja kohderyhmät määrittelevät sen, mistä rahastosta rahoitusta kannattaa hakea. Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä rakennerahastojen verkkopalvelu rakennerahastot.fi on hakijan paras tietolähde. Palvelussa on oma Itä-Suomen osio.

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman sähköinen EURA 2021 -järjestelmä sisältää palvelut rahoituksen hakijalle ja hankkeen toteuttajalle. Palvelussa julkaistaan rahoitushakujen ajankohdat ja teemat, ja hakemusten ja hankkeiden hallinnointiin tarvittavat asiakirjat toimitetaan ja allekirjoitetaan palvelussa.

Rahoitusta ohjaa paitsi kansallinen ohjelma, myös kunkin maakunnan oma maakuntaohjelma ja älykkään erikoistumisen painopisteet sekä muut ohjelma-asiakirjat.

Ohjeet hakemiseen löydät seuraavilta sivuilta:
Rahoituksen hakeminen
Ohjeet ja lomakkeet

Rahoitus
Suomen saama EU-rahoitus Euroopan aluekehitysrahastosta on noin 837 miljoonaa euroa. Lisäksi toimenpiteisiin kanavoituu kansallista julkista ja yksityistä rahoitusta, jolloin EAKR-kokonaisrahoitus ohjelmakaudelle 2021–2027 on arviolta noin 1,5 miljardia euroa.

Hankehaut 2024
1.4.–6.6.2024
2.9.–7.11.2024

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi
Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi
Maarit Intke |Aluekehitysasiantuntija
+358447142617 maarit.intke@pohjois-savo.fi