Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuusilmoituksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilö koskevat tiedot poistetaan rekisteristä ja tietoverkosta.

Pohjois-Savon liiton sidonnaisuudet löydät liiton julkaisujärjestelmästä.

Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvollisia Pohjois-Savon liitossa ovat:

  • maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • maakuntahallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet
  • tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet
  • viranhaltijoista maakuntajohtaja, hallintojohtaja, suunnittelujohtaja ja aluekehitysjohtaja

Sidonnaisuusilmoitus

Sidonnaisuusilmoitukset tulee toimittaa tarkastuslautakunnan sihteerille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat tekevät sidonnaisuusilmoituksensa Aimoa-palvelussa. Mikäli sinulla ei ole vielä tunnusta, rekisteröidy palveluun pikaohjeen mukaisesti.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Piia Kohonen |Taloussuunnittelija
+358447142632 piia.kohonen@pohjois-savo.fi