Maakuntahallituksen päätöstiedote 19.12.2023

Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnoksesta (§ 173)

Maakuntahallitus antoi lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032. Luonnoksessa on jossakin määrin paremmin otettu huomioon muuttunut toimintaympäristö ja investointiohjelmassa on tunnistettu Itä-Suomen rataverkon kehittämistarpeita. Itä-Suomen maakuntaliitot pitävät kuitenkin Savon rataan ohjelmassa esitettyä 18 miljoonan euron panostusta on riittämättömänä. Matka-aikojen lyhentämisen ohella on Savon radalla tarpeen huolehtia myös radan välityskyvystä ja liikenteen sujuvuudesta liikennemäärien kasvaessa.

Itäi-Suomen maakuntien liitot korostavat myös Itä-Suomen neuvottelukunnan hyväksymien maantieverkon kärkihankkeiden merkitystä ja niiden toteuttamista ja suunnitelmavalmiuden parantamista. Lausunnossa tuodaan esille, että perusväylänpidon jatkuvasti liian alhaisen rahoitustason vuoksi ratojen ja teiden korjausvelka lisääntyy ja johtaa investointitarpeiden suureen kasvuun. Yhtenä Itä-Suomen erityiskohteena nostetaan lausunnossa esille rauta- ja maanteiden siltojen kasvava korjausvelka ja sen aiheuttama riski väylien toimintavarmuudelle.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) toimeenpanoa. Investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet, ja sen talouskehyksen määrittelee Liikenne 12 -suunnitelma. Vuosia 2025–2032 koskeva investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Hyvinvointialueen, kuntien ja Pohjois-Savon liitto -kuntayhtymän välinen yhdyspintasopimus (§ 174)

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon hyvinvointialueen, Pohjois-Savon kuntien ja Pohjois-Savon liitto -kuntayhtymän (sopimusosapuolet) yhteistyölle perustuvan yhdyspintasopimuksen. Sopimusosapuolilla on yhteiset asukkaat ja tarve tehdä yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja palvelujen toteuttamiseksi. Sopimuksessa osapuolet sitoutuvat yhdessä sovittujen käytäntöjen mukaisesti yhteisissä tavoitteissa ja tehtävissä ihmislähtöisten ja toimivien palvelujen järjestämiseksi sekä osaavien työntekijöiden saatavuuden varmistamiseksi. Sopimus on luonteeltaan yleinen tahdonilmaus, puitesopimus. 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan liittojen yhteistyön tiivistäminen (§ 175) 

Maakuntahallitus hyväksyi Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakunnan liittoa (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo) koskettavan yhdyspintasopimuksen. Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakunnan liittoa ovat vuodesta 2011 alkaen muodostaneet EU:n tilastollisen aluejaon mukaisen yhteisen NUTS2-alueen. Kyseisillä NUTS2-alueen maakunnan liitoilla on ollut vuodesta 2013 alkaen yhteinen EU-toimisto ja sitä koskeva yhteistyösopimus. 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteistoiminta on perustunut maakuntien väliseen yhteistyöhön, ilman erityistä sopimukseen perustuvaa toimielintä. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien maakuntajohtajat pitävät tärkeänä nykyisen Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisen toimielimen sopimusperustan luomista ja siihen perustuvan toimielimen toiminnan vahvistamista.

Sopimus pohjautuu vuonna 2012 tehtyyn Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoa koskevaan sopimukseen. Sopimuksella määritellään Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisen toimielimen perustaminen sekä edunvalvonnan, yhteistyön ja hallinnon järjestelyt ml. resurssien käyttö.

Pohjois-Savon maakuntakaava (§ 176–177)

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen kaavaehdotuksen asetettavaksi virallisesti nähtäville 16.1.–23.2.2024 väliseksi ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta kaavaratkaisusta. Kirjalliset muistutukset toivotaan esisijaisesti sähköisinä.

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheessa on käsitelty erilaisten kehittämisperiaatteiden lisäksi aluerakennetta, liikennejärjestelmää, luontoa ja luonnon monimuotoisuutta, luonnonvaroja, kulttuuriympäristöä sekä energiaa, yhdyskuntatekniikkaa ja teknistä huoltoa. Lisäksi Joroisten osalta käsitellään kaikkia teemoja, jotka muun Pohjois-Savon osalta on ratkaistu jo maakuntakaavan 1. vaiheessa. Läpileikaava teema on ilmastonmuutos. Energiateemassa paljon huomiota on jo luonnosvaiheessa herättänyt tuulivoima. Maakuntakaavaehdotus on muuttunut merkittävästi sitten vuoden 2022 alussa nähtävillä pidetyistä kaavaluonnosvaihtoehdoista. Kahdesta luonnosvaiheen ratkaisusta on palautteen perusteella yhdistelty yksi kaavakokonaisuus. Kevään 2023 viranomaispalautteen jälkeen kaavaehdotusta on edelleen viimeistelty.

Kaavaehdotuksesta järjestetään monipuolinen kuulemis- ja keskustelutilaisuuksien kokonaisuus nähtävillä oloaikana. Maakuntakaavan etäesittelytilaisuudet järjestetään Teams-yhteydellä 18.1.2024 kello 12–14 ja iltatilaisuutena klo 17–19. Lyhyempiä, teemakohtaisia esittelyjä järjestetään kahvipaussiwebinaareina (Teamsissa):

  • 22.1.2024 kello 9–10 aiheena aluerakenne ja liikenne
  • 23.1.2024 kello 13–14 aiheena luonto ja luonnonvarat
  • 30.1.2024 kello 13–14 aiheena energia (tuulivoima) ja ilmasto

Läsnäolotilaisuuksia maakuntakaavan esittelystä järjestetään Kuopiossa maakuntatalolla tiistaina 6.2.2024 kello 17–19 ja Iisalmessa Raatihuoneella keskiviikkona 7.2. kello 17–19.

Pohjois-Savon liiton suunnittelutiimi jalkautuu myös matalan kynnyksen ”kaavakahviloihin” alustavasti 8.2.2024 Kiuruvedellä, Vieremällä, Sonkajärvellä ja Pielavedellä. Tarkemmat kaavakahviloiden paikat ilmoitetaan myöhemmin liiton verkkosivulta www.pohjois-savo.fi/psmk2040

Lausunto Luonnonvarakeskuksen toimipaikkarakenteen ja toimitilatehokkuuden kehittämiseen (§ 178)

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon liiton lausunnon Luonnonvarakeskuksen toimipaikkarakenteen ja toimitilatehokkuuden kehittämiseen. Lausunto koskee Luken Suonenjoen toimipisteeseen kohdistuvia muutoksia. Pohjois-Savon liitto toteaa ymmärtävänsä syyt, joiden vuoksi Luken täytyy kehittää toimitilatehokkuuttaan samalla painottaen, että muutoksessa käyttämättömäksi jäävät tilat ja muualle siirtyvät työpaikat ja laboratoriotoiminnot vaikuttavat Suonenjoen kehitykseen kielteisesti. Kuitenkin Luken Suonenjoen yksikön tutkimustoiminnan ja kenttätyön jatkuvuus muutostilanteessa on tärkeä asia Pohjois-Savon kannalta.

Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen ja maksuosuuksien laskutus v. 2024 (§ 179)

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon liiton vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman tulo- ja menolajeittain eriteltynä tulosyksiköittäin sekä maksuosuuksien laskutusajankohdat. Tarkemmat tilikohtaiset käyttösuunnitelmat kustannuspaikoittain laaditaan hallinnon päävastuualueella ja ne hyväksyvät vs. hallintojohtaja. 

Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen tiedoksi (§ 180)

Maakuntahallitus hyväksyi päätösesityksen, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Tuomas Kuhmosen eron, ja että hänen tilalleen maakuntavaltuuston varajäseneksi on valittu Heikki Haatainen.

Esitys Teknologiateollisuus ry:n varajäsenen vaihtumisesta Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään (§ 181)

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään Teknologiateollisuus ry:n varaedustajaksi Satu Marjon.

Tukea kehittämishankkeille (§ 182, 183, 184, 185) 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha, joka on kohdennettu alueellisen TKI-toiminnan edistämiseen, myönnettiin kahdelle hankkeelle:  

  • Kuopio Water Cluster PK-yritysten kilpailukyvyn uudistajana -hankkeessa kehitetään Kuopion vesiklusterin palvelutarjontaa vastaamaan pk-yritysten TKI-tarpeita. Lisäksi yritysten yhdessä tuottamia palveluja kehitetään sekä alan toimijoiden verkostoa tiivistetään. Pk-yritysten tarpeita vastaavat palvelut vauhdittavat alan toimijoiden innovaatiotoimintaa ja verkostoitumista.
  • P-S Energiaklusterin tiedon analyysi ja tki-palvelutoiminta alueen pk-yritysten tki-toiminnan vahvistajana (EnTieto) -hankkeessa kerätään vihreään siirtymään liittyvää tietoa sekä kehitetään systemaattisia tiedon koonti- ja analyysitoimintoja. Maakunnan pk-yritysten kyky kehittää TKI-toimintaansa paranee hankkeessa toteutettujen selvitysten, muodostettujen menetelmien sekä tiivistyneen yhteistyön avulla.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta (maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen) myönnettiin tukea Säviän alueen kehittäminen ja liiketoimintamahdollisuudet -hankkeelle. Hankkeessa selvitetään Pielaveden Säviän alueen potentiaali kunnan ja yritysten toteuttamalle uudelle virkistystoiminnalle ja/tai matkailutoiminnalle. Hankkeen avulla voidaan edistää uuden yrittäjyyden ja liiketoiminnan syntymistä alueelle, ja pitkällä aikavälillä tukea alueen elinvoiman säilymistä.

Pohjois-Savon kehittämisrahastosta haetulle maakunnallisen puhallinorkesteritoiminnan kehittäminen taiteen perusopetuksessa -hankkeelle ei myönnetty tukea. Hanke ei vastannut Pohjois-Savon kehittämisrahaston kriteerejä.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.