Maakuntahallituksen päätöstiedote 30.10.2023

Pohjois-Savon liiton talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 (§ 141)

 Maakuntahallitus päätti 26.9.2023 kokouksessaan, että talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 lähetetään jäsenkunnille lausunnon antoa varten.  Kuntien lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026. 

Nimeäminen Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiön hallintoneuvostoon (§ 142)

Maakuntahallitus nimesi Pohjois-Savon liiton edustajaksi Matti Semin ja varaedustajaksi Riikka Pehkosen Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiön hallintoneuvostoon toimikaudelle 2024 - 2026.

Eronpyyntö luottamustehtävistä (§ 143)

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto myöntää eron Riikka Pirkkalaiselle maakuntavaltuuston toisen varapuheenjohtajan tehtävästä ja nimeää toisen varapuheenjohtajan Pirkkalaisen tilalle. Lisäksi maakuntahallitus päätti myöntää eron Riikka Pirkkalaiselle nimeämistään luottamustehtävistä ja nimetä uudet jäsenet luottamustoimiin sen jälkeen, kun valtuusto on nimennyt maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtajan.

Kokousaikataulu vuodelle 2024 (§ 144) 

Maakuntahallitus hyväksyi kokous- ja tapahtumakalenterin vuodelle 2024. Kokous- ja tapahtumakalenteri lisätään liiton nettisivuille 

Tukea kehittämishankkeille (§ 145-146)

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE ) -määrärahaa sekä Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta myönnettiin Pohjois-Savon vetylaaksoselvitys -hankkeelle. Hankkeessa selvitetään Pohjois-Savon potentiaali vihreän energian ja vetytalouden investoinneille sekä näiden vaatimat energianinfrastruktuurin investoinnit. Hankkeen avulla voidaan edistää energiamurroksen toteuttamista ja pitkällä aikavälillä tukea elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä maakunnassa.

Pohjois-Savon työvoimatarpeen määrällinen ennakointi 2025–2040 -hankkeelle myönnettiin Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta. Hankkeessa tuotetaan Pohjois-Savon työvoimatarpeen määrällinen ennakointiselvitys. Selvityksessä saadaan 2–3 eri skenaariovaihtoehtoa Pohjois-Savon työvoimatarpeesta maakunnan kehittämisen kärkialoilta. Hankkeen avulla kunnat, oppilaitokset, elinkeinoelämä ja muut toimijat voivat reagoida tuleviin työvoimatarpeisiin ennakoivasti.

Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta (§ 147)

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12 -suunnitelma) on strateginen suunnitelma Suomen liikennejärjestelmän kehittämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa yhteistyössä suunnitelman kannalta keskeisten ministeriöiden, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään hallituskauden alussa.

Pohjois-Savon liitto on lausunut Liikenne- ja viestintäministeriölle 13.10.2023 valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta. Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta tehdään ympäristövaikutusten arviointi (SOVA).

Yhteistyössä Itä-Suomen maakuntien kanssa laaditussa lausunnossa korostetaan, että valmistelun ja vuorovaikutuksen tulee olla jatkuvaa ja aktiivista viranomaisten ja alueellisten asiantuntijoiden kanssa. Vuorovaikutus tulee järjestää siten, että koottava palaute ehtii vaikuttaa ja on mahdollista huomioida Liikenne 12 -suunnitelmassa. Valmistelussa on huolehdittava siitä, että työpajojen teemat eivät korostu liikaa lopullisessa suunnitelmassa, eivätkä ole liian suppea-alaisia. Kansainvälinen, erityisesti Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden kuuleminen on tärkeää nykyisessä maailmantilanteessa. Kansainvälisen kuulemisen toteutustapa ja ajankohta on tärkeä avata arviointiohjelmassa.

Visiossa on syytä muistaa kaksi asiaa: 1) Kyseessä on visio vuoteen 2050. Toimintaympäristö tulee muuttumaan useita kertoja suunnitelman toteutusaikana. Näin ollen viime vuosina tapahtuneiden muutosten merkitystä ei tule korostaa liikaa. 2) Pitkäjänteisen liikennepolitiikan näkökulmasta pitkän aikavälin vision muuttaminen hallituskausittain ei ole toivottavaa. Päivityksen yhteydessä tulisikin enemmän keskittyä tunnistamaan visiosta ne asiat ja kehittämiskohteet, jotka ovat ajankohtaisimmat tässä ajassa.

Liikenne 12 -suunnitelman arvioinnissa on tarpeen huomioida myös vaikutukset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) toteutumiseen. Tavoitteiden mukaan mm. edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta. 

Lausunto kokonaisuutena liiton julkaisujärjestelmässä 

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.