Maakuntahallituksen päätöstiedote 30.1.2023

Itä-Suomen liikennestrategia, luonnos (§ 6)

Maakuntahallitus hyväksyi Itä-Suomen liikennestrategian päivityksen. Strategia koskee Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntia. Strategia on laadittu Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja maakuntaliittojen yhteistyönä laajassa sidosryhmävuorovaikutuksessa. Vision, päämäärien ja tavoitteiden pohjalta määritetään jatkuvan liikennejärjestelmätyön lähivuosien painopisteet. 

Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaiheen luonnoksesta, Heinävesi (§ 7)

Maakuntahallitus hyväksyi lausunnon Pohjois-Karjalan Heinäveden maankäyttökysymyksiä koskevasta kaavaluonnoksesta. Lausunnossa kiinnitetään huomiota maakuntarajan ylittävien tie-, rata- ja sähkönsiirtoverkostojen ja niiden yhteystarpeiden jatkuvuuteen. Tällaisia merkintöjä ovat VT 23, Varkaus-Joensuu ratayhteys ja Huutokoski-Kontiolahti sähkönsiirtoverkon (400 kV) yhteystarvetta osoittava merkintä. Ne on otettu hyvin huomioon nähtävillä olevassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksessa.

Lausunnossa esitetään lisättäväksi vesimatkailun kehittämisvyöhykettä osoittava merkintä Suvasvedeltä Varisveden ja Kermajärven suuntaan sekä Haukivedeltä Heinävedenselälle. Tämän lisäksi esitetään valtatien ja radan kehittämiskäytävämerkintää vt 23:n ja Pieksämäki-Varkaus-Joensuu radan kohdalle. Valtatie 23:lla ja radalla on tärkeä rooli maakuntakeskusten, Joensuun ja Jyväskylän, välisenä ylimaakunnallisena kehittämisvyöhykkeenä, joka yhdistää kokonaisuuteen myös Varkauden ja Pieksämäen seutukaupungit. Lisäksi vyöhyke on merkittävä mm. Heinäveden matkailuliikenteen ja elinkeinoelämän kuljetusten kannalta.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 hallinto- ja valvontajärjestelmä (§ 8)

Työ- ja elinkeinoministeriö on hyväksynyt 18.1.2023 Pohjois-Savon liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen, missä on esitetty mm. liiton toimintaa ohjaavat prosessit, niiden organisointi, tiedottamisen käytännöt, riskienhallinta ja petostentorjuntatoimet. Hyväksyntä on edellytys sille, että liitto voi hoitaa kaudella 2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoittajan ja maksajan tehtäviä. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi kuvauksen. Lisäksi maakuntahallitus kumosi aiemmin tekemänsä päätöksen (4.10.2021 § 16) koskien Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoituspäätöksenteon delegoimista maakuntajohtajalle maakuntavaltuustokaudeksi 2021–2025.

Eronpyyntö luottamustehtävistä (§ 9)

Maakuntahallitus esittää maakuntavaaltuustolle hyväksyttäväksi, että se myöntää Jouni Holopaiselle eron maakuntahallituksen jäsenyydestä ja maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtajan tehtävästä. Lisäksi maakuntahallitus myönsi eron Jouni Holopaiselle  luottamustehtävistä, joihin hänet on nimitetty maakuntahallituksen toimesta. Aluerakennetyöryhmän jäseneksi sekä puheenjohtajaksi nimettiin Kati Hynninen ja varajäseneksi Sakari Pääkkö.

Jäsenmuutokset Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä (§ 10)

Maakuntahallitus nimesi Akavan edustajaksi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään Mervi Bergin ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n varaedustajaksi Seppo Niskasen.

Tukea kehittämishankkeille (§ 11-14)

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolle myönnettiin Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea vuodelle 2023. EU-toimisto täydentää Pohjois-Savon edunajamistyötä välittämällä maakunnan näkemyksiä ja tavoitteita EU-instituutioiden tietoon. EU-toimisto tukee työllään myös maakunnan kehittäjiä välittämällä tietoa mm. kansainvälisistä rahoitusohjelmista.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoina tukeminen AKKE-tukea myönnettiin hankkeelle, mikä edistää vihreää siirtymää tukevan energiantuotannon investointien saamista Riikinnevan alueelle Keski-Savoon. Alueelle on tulossa tuulivoimapuisto, aurinkovoimala, biokaasulaitos, vetytehdas. Hankkeessa luodaan kokonaiskuva alueen rakentumisesta, koordinoidaan rakentumista ja pyritään maksimoimaan investoinnit alueelle.

AKKE-tukea myönnettiin myös pienimuotoiselle selvityshankkeelle, millä haetaan Koljonvirta-Mansikkaniemi -alueelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten matkailua ja muuta elinkeinotoimintaa.

Alueelliset innovaatio ja kokeilut AIKO-tukea myönnettiin hankkeelle, jonka tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman monelle Venäjän hyökkäyssotaa Pohjois-Savoon paenneelle henkilölle tutkinnon saaminen Pohjois-Savon jostain koulutusasteesta (erityisesti korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset). Tavoitteena on lisäksi parantaa heidän työllistymisvalmiuksiaan ja tuoda heidän osaamisensa yrittäjien tietoon.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.