Maakuntahallituksen päätöstiedote 29.5.2023

Muutokset hallintosääntöön (69 §)

Maakuntahallitus hyväksyi hallintosääntöön tehdyt muutokset ja esittää hallintosäännön maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi. Pohjois-Savon liiton hallintosäännön muutokset koskevat hallintosäännön ajantasaistamista, jotta operatiivinen toiminta ja hallintosääntö olisivat yhteneväisiä. Päivitetty hallintosääntö sisältää myös lisäykset poikkeus- ja häiriötilanteisiin. Lisäksi muutokset sisältävät kirjoitus- ja asiavirheiden korjaamista.

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa (TOPSU) ei päivitetä vuodelle 2024 (70 §)

Pohjois-Savossa on maakunnan liiton johdolla valmisteltu vuosittain maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän ja maakuntahallituksen hyväksyttäväksi. Suunnitelma sisältää ne keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat kehittämisen painopisteet sekä hanke- ja toimenpide-esitykset, joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta halutaan maakunnassa kohdennettavan. Tässä ominaisuudessa toimeenpanosuunnitelma toimii maakunnan sopimusasiakirjana lähivuosien toimista. Asiakirjan lopussa esitetään maakunnan keskeisimmät omat sekä ylimaakunnalliset edunajamisasiat.

Syksyllä 2022 hyväksytty maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2023-2024 valmisteltiin laajana yhteistyönä eri sidosryhmien kanssa huomioiden Ukrainan sotatilanteen vaikutukset maakunnan taloudelle ja työllisyydelle. Keskusteluissa sidosryhmien kanssa on todettu, että toimeenpanosuunnitelman kehittämistavoitteet ja painopisteet ovat edelleen ajantasaiset. Samoin on huomioitava, että toimeenpanosuunnitelman painopisteiden toteutus on osin viivästynyt, koska AURA-ohjelman hankkeita ei ole päästy käynnistämään suunnitellussa aikataulussa EURA-tietojärjestelmän ongelmien takia.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitussuunnitelma laaditaan vuodelle 2024 voimassa olevan toimeenpanosuunnitelman tarpeisiin perustuen. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy rahoitussuunnitelman syksyllä 2023.

Voimassa oleva TOPSU 2023-2024 on Pohjois-Savon kehittämisen painopisteiden ja hankekokonaisuuksien osalta edelleen ajantasainen, sitä ei ole tarpeen päivittää kuluvana vuonna. Päivitysprosessi on tarkoituksenmukaista käynnistää loppukeväästä 2024, jolloin valmistelussa voidaan huomioida Suomen hallitusohjelman ohella mm. aluekehittämispäätös sekä käynnistyvän maakunnallisen ennakointi- ja skenaariohankkeen tuotoksia.

Pohjois-Savon liiton talous- ja palkkahallinnon palvelut (71 §)

Talous- ja palkkahallinnon palvelujen tuottaminen on alkanut Econia Oy:lta 1.1.2023. Palveluntuottajan tarjoamien ohjelmistojen yhteensopivuusongelmista johtuen liiton tulisi saada mahdollisimman nopeasti uusi talous- ja palkkahallinnon palveluntuottaja, jonka ohjelmistot ovat kuntayhtymän toimintaan soveltuvia. Maakuntahallitus valtuutti Sansia Oy:n päättämään sopimuksen Econia Oy:n kanssa ja vs. hallintojohtaja Riikka Pehkosen neuvottelemaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankinnasta in-house -hankintana Monetra Oy:lta.  

Hallinnollisia muutoksia liiton toiminnassa (72, 77 ja 78 §)

Maakuntahallitus poisti Marko Korhosen ja Tarja Miettisen tilinkäyttöoikeudet. Lisäksi maakuntahallituksen päätöksellä tarkennettiin maakuntajohtajan vuosilomien hyväksymiskäytäntöä ja päätettiin maakuntajohtajan sijaisesta.

AKKE määrärahan kohdentaminen tki-toimintaan (73 §)

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle 450 000 euroa AKKE-määrärahaa tukemaan alueellista TKI-toimintaa. Määräraha kohdennetaan hankkeille, jotka tukevat alueellisia ja alueiden välisiä ekosysteemejä/klustereita, niiden muodostumista tai jotka edistävät alueellisten ja alueiden välisten ekosysteemien/klustereiden keskinäistä verkottumista,  tai kuntien kehitysyhtiöille ja muille yrityksiä kehittäville organisaatioille toimenpiteisiin, joilla aktivoidaan pk-yrityksiä TKI-toimintaan. Tukea voidaan myöntää julkisorganisaatioille, jotka edustavat pohjoissavolaisia innovaatioekosysteemejä/klustereita sekä kuntien kehitysyhtiöille ja muille yritysten kehittämisorganisaatioille. Hausta tullaan tiedottamaan tarkemmin sen avauduttua. 

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Soile Juuti, p. 044 7142637

Maakuntahallituksen nimeämiä uusia edustajia ja jäseniä (74-76 §)

Maakuntahallitus nimesi Itä-Suomen elinkeinoelämän varautumisyhteistyötoimikuntaan (ELVAR-toimikunta) Satu Vehreävesan, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n jäseneksi Timo Haverisen Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään ja Pohjois-Savon maakunnalliseen metsäneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Tytti Määtän ja varajäseneksi Ossi Martikaisen.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston hanke: Kohti maakunnan yhteistä matkailua (4/2023/Rahasto) (79 §)

Hankkeelle myönnettiin Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta. Hanke edistää matkailualan kehittymistä ja kasvua Pohjois-Savossa ylläpitämällä matkailun kehitystyötä ja matkailualan verkostoyhteistyötä edellisen matkailualan hankekokonaisuuden päättymisen ja uuden maakunnallisen matkailunedistämisorganisaation perustamisen välivaiheessa.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -hanke: KEHTO - Kyläkeskusten kehittämisen toimintamalli -pilotointihanke (10/2022/AKKE) (80 §)

Hankkeelle myönnettiin Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa. Hankkeessa pilotoidaan uuden osallistavan, digitaalisen työkalun käyttöä maaseudun kehittämisen välineenä. Hanke edistää uusia avauksia Pohjois-Savon maaseudun kehittämiseksi ja vetovoiman kasvattamiseksi.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -hanke: Kuopion seudun MAL-sopimusta toteuttava joukkoliikenneinfrastruktuurin kehittämisen suunnitteluhanke (5/2023/AKKE) (81 §)

Hankkeelle myönnettiin Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa. Hanke edistää kestävää liikkumista Kuopion seudulla ja matkaketjujen huomioimisen kautta myös muualla maakunnassa. Hanke parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta ja luotettavuutta ja kehittää vähäpäästöisempien matkaketjujen toimivuutta.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.