Maakuntahallituksen päätöstiedote 28.2.2023

Maakuntajohtajan johtajasopimus (§ 23)

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan johtajasopimuksen. Johtajasopimuksessa sovitaan maakuntajohtajan tehtävät ja työn painopisteet, työn edellytykset ja palvelussuhteen ehdot. Maakuntajohtajan kokonaispalkka on 10 300,00 euroa kuukaudessa. 

Muutokset hallintosääntöön (§ 24)

Maakuntahallitus hyväksyi hallintosääntöön tehdyt muutokset ja esittää hallintosäännön maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi. Pohjois-Savon liiton hallintosäännön muutokset koskevat hallintosäännön ajantasaistamista, jotta operatiivinen toiminta ja hallintosääntö olisivat yhteneväisiä. Lisäksi muutokset sisältävät kirjoitus- ja asiavirheiden korjaamista.

Valtuustoaloite koskien palkkiosääntöä (§ 25)

Pohjois-Savon maakuntavaltuuston Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki 6.6.2022 valtuustoaloitteen koskien palkkiosääntöä, josta säädetään Pohjois-Savon liiton hallintosäännössä. Maakuntahallitus päätti, ettei palkkiosääntöjä koskevia muutoksia hallintosääntöön esitetä valtuustolle, ennen kuin muutokset on käsitelty laajemmin kaikkien valtuustoryhmien keskuudessa. Hallituksen päätös viedään tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Lausunto valtion väyläverkoston investointiohjelmaluonnoksesta vuosille 2024-2031 (§ 26)

Väylävirasto on pyytänyt lausuntoja valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnoksesta vuosille 2024-2031. Maakuntahallitus hyväksyi yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton, Kainuun liiton ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa valmistellun lausunnon, jossa korostetaan raideliikenteen kehittämistä. Lausunnossa nostetaan erityisesti kehitettäviksi Savon ja Karjalan radat sekä niiden väliset poikittaisradat. Maan sisäiset muuttuneet logistiset virrat ovat perusteena myös poikittaisten teiden parantamistarpeille. Itä-Suomen maakuntaliittojen maanteiden ykköskohde on valtatien 5 parantaminen Leppävirran ja Kuopion välillä. Lausunnossa nostetaan esille myös riittämätön perusväylänpidon rahoitustaso, minkä vuoksi teiden ja rautateiden korjausvelka lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla.

Pohjois-Savon maakuntakaavoituskatsaus 2023 (§ 27)

Maakuntakaavoituskatsaus 2023 on hyväksytty maakuntahallituksessa. Liiton tehtäviin kuuluu tiedottaa alueidenkäyttöön liittyvistä suunnitelmistaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 15 §) mukaisesti sekä muutoinkin seurata alueidenkäytön tilaa maakunnassa.

Pohjois-Savossa on käynnissä Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaihe, joka on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kokonaisvaikutusten arviointi valmistuu maaliskuun alussa ja maakuntakaavan viranomaiskuuleminen järjestetään huhtikuussa. Julkinen nähtävilläpito on syksyllä. Kaavatyö on tarkoitus viimeistellä hyväksymisvaiheeseen vuoden 2023 lopulla.

Vuoden 2023 aikana tulee vireille myös nk. kolmas maakuntakaavatyö, jossa käsitellään Yaran Siilinjärven kaivoksen laajenemiseen liittyvät alueidenkäytön kysymykset sekä mm. aurinkovoimaan liittyvät seikat. Pohjois-Savon liitto selvittää alueen aurinkovoimapotentiaalia Ympäristöministeriön myöntämällä vihreän siirtymän investointien edistämiseen tarkoitetulla avustuksella (30000 €) vuoden 2023 aikana.

Päästöttömän energiantuotannon kasvu näkyy jo nyt Pohjois-Savon kuntien kaavoitusaktiivisuudessa. Vuoden 2022 aikana Pohjois-Savon kuntien kaavoitusaktiivisuus on pysynyt korkeana. Yleiskaavoja tai niiden muutoksia on vireillä 14 kunnassa yhteensä kolmisenkymmentä. Yleiskaavojen määrä on kasvanut edellisvuodesta (20 yleiskaavaa vuonna 2021) ja käytännössä kaikki uudet yleiskaavat eli 30 % kaikista vireillä olevista yleiskaavoista on tuulivoimayleiskaavoja ja teollisen kokoluokan aurinkovoimarakentamista koskevia yleiskaavoja.

Maakuntakaavoituskatsaus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://www.pohjois-savo.fi/maakuntakaavat-ja-liikenne/maakuntakaavoitus.html

Esitys uudeksi varajäseneksi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään (§ 28)

Maakuntahallitus nimesi Savon Yrittäjien varaedustajaksi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään Kalevi Hillin.

Jäsenen kutsuminen kuntataloustyöryhmään (§ 29)

Maakuntahallitus päätti kutsua kuntataloustyöryhmän jäseneksi Varkauden kaupungin tulevan talousjohtajan Matti Mentilän.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Ennakointitiedon integraatio Pohjois-Savossa - EIPS -hanke (4/2023/AKKE) (§ 30)

Hankkeelle myönnettiin Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa sekä Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea. Hanke edistää työvoimatarpeeseen ja osaamisvajeeseen vastaamista Pohjois-Savossa tuottamalla kokonaiskuvan työvoiman määrällisestä ja laadullisesta tarpeesta maakuntaohjelman kehittämisen kärkialoilta. Hanke edistää reagointia vihreän siirtymän tuomiin muutoksiin Pohjois-Savossa selvittämällä, kuinka ilmiö vaikuttaa Pohjois-Savoon ja minkälaisia muutoksia tämä tulee aiheuttamaan alueella.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä