Maakuntahallituksen päätöstiedote 26.6.2023

Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokouksen 13.6.2023 päätökset pantiin toimeen (§ 94)

Pohjois-Savon maakuntaohjelman seuranta 2022–2025 tiedoksi maakuntahallitukselle (§ 95)

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) pykälän 42 mukaan maakunnan liitto seuraa ja arvioi maakuntaohjelman toteuttamista yhteistyössä maakuntaohjelmaa toteuttavien viranomaisten kanssa. Maakuntaohjelma sisältää Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen strategian (ÄES), eli maakuntaohjelman seuranta on samalla ÄES-seurantaa. Aluekehityksen ja älykkään erikoistumisen strategian seurannasta raportoidaan maakunnan päättäjille, työ- ja elinkeinoministeriölle ja komissiolle. Nyt koottu seuranta kattaa vuoden 2022. Maakuntahallitus

Pohjois-Savon liiton talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 (§ 96)

Maakuntahallitus päätti, että vuoden 2024 talousarvion valmistelua jatketaan edellä olevin periaattein. Jäsenkunnille ilmoitetaan, että jäsenkuntien maksuosuuksien määrä pysyy edellisen vuoden tasolla ja, että Pohjois-Savon kehittämisrahastoon peritään jäsenkunnilta sama määrä kuin vuonna 2023.

Hankintasopimuksen hyväksyminen koskien Pohjois-Savon liiton talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja (§ 97)

Maakuntahallitus hyväksyi palvelusopimuksen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen hankinnasta Monetra Oy:lta.

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen viranomaiskuuleminen; palaute ja alustavat vastineet (§ 98)

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen viranomaispalautetta. Viranomaiskuuleminen järjestettiin 5.4.-12.5.2023 ja palautteena saatiin 45 viranomaislausuntoa. Lausuntoihin on laadittu alustavat vastineet ja lausunnot vastineineen on käsitelty viranomaisneuvottelussa 21.6.2023. 

Viranomaispalaute kohdistuu erityisesti neljään (4) aihepiiriin: kaavamääräysten yksityiskohtaisuuteen ja merkintöjen päällekkäisyyteen, luontoon, tuulivoimaan sekä moderniin kulttuuriympäristöön. Vastineissa Pohjois-Savon liiton alueidenkäytön vastuualue toteaa, että kaavamerkintöjen päällekkäisyyttä ja niiden vaikutuksia tullaan tarkentamaan kaavaselostuksessa. Kaavamääräysten yksityiskohtaisuutta vähennetään. Luontoon liittyvät maakuntakaavan merkinnät säilytetään, mutta niistä käydään lisäneuvotteluja ja merkintöjen suunnitteluohjeita híotaan. Maakuntarajat ylittävät merkinnänosat poistetaan. Muuttuvan/muuttuneen lainsäädännön vaikutukset kuvataan kaavaselostuksessa. Kaavaselostuksessa olevaa tuulivoimakohteiden taulukkoa selvennetään. Tuulivoimaa koskevaa yleismääräystä muokataan ilman mainintaa puolustusvoimien kohteiden tarkoista etäisyysvaatimuksista.

Maakunnallisesti merkittävien modernin aikakauden rakennuskohteiden merkintöjen mahdollisia muutoksia peilataan kaikkien kuntien kohdalla tehtäviin ratkaisuihin siten, että maakunnallisesti merkittävän modernin aikakauden rakennusten kokonaisuus säilyisi eheänä. Lisäksi pohditaan, onko ko. merkinnän räätälöiminen vielä tarkemmin erikseen modernin aikakauden rakennuksille tarpeen.

Maakuntakaavaehdotuksen viimeistely jatkuu. Sitä käsitellään kesälomakauden jälkeen aluerakennetyöryhmässä sekä maakuntavaltuuston kaavaseminaarissa 4.9.2023. Maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville tulevana syksynä ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn ensi vuoden alussa.

Liiton toimintaan vaikuttavia hallinnollisia päätöksiä (§ 99, 101)

Maakuntahallitus myönsi maakuntajohtajalle virkavapauden 20.6.2023 alkaen enintään 31.10.2023 saakka. Tilinkäyttöoikeudet saatettiin ajan tasalle.

Jäsennimeämiset (§ 100, 105, 107)

Maakuntahallitus nimesi Sakari Pääkön työjaoston varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi, sekä Itä-Suomen neuvottelukunnan jäseneksi. Lisäksi Pääkkö nimettiin edustajaksi Kuopion kauppakamarin vuosikokoukseen ja varajäseneksi Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiöön. Lisäksi maakuntahallitus nimesi Itä-Suomen alueelliseen valmiustoimikuntaan Pohjois-Savon liiton maakuntajohtajan tai hänen estyneenä ollessa maakuntajohtajan sijaisen.

Maakuntavaltuustolle esitetään tiedoksi Heli Eskelisen ero, ja että hänen tilalleen maakuntavaltuuston jäseneksi on valittu Vuokko Hämäläinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Markus Jukarainen.

Pohjois-Savon liitossa valmisteltu lausuntoja (§ 102, 103, 104)

Maakuntahallitus hyväksyi lausunnot Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 ehdotuksesta, Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 ehdotukseen, Heinäveden osa-alueesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen (Energia ja maisemat) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -hanke: Ammatillisten opiskelijoiden kuljetushaasteet Pohjois-Savossa (6/2023/AKKE) (§ 106)

Hankkeelle myönnettiin alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa. Hankkeessa pilotoidaan uusia ratkaisuja ammatillisen koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseen harvaan asutuilla alueilla. Pilotin avulla voidaan kehittää toimivia joukkoliikenneyhteyksiä, jotka parantavat koulutuksen saavutettavuutta, ehkäistä koulupudokkuutta ja vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuuteen.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.