Maakuntahallituksen päätöstiedote 25.3.2024

Aluekehittämiskeskustelut vuonna 2024 ja keskusteluihin valmistautuminen (§ 47)

Valtioneuvoston ja maakuntien välisiä keskusteluteemoja on valmisteltu aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti ja maakuntahallitus hyväksyi seuraavat Itäisen Suomen ALKE-keskusteluteemat:

  • Liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja itäisen Suomen saavutettavuus
  • Uusiutuvan energian investointien edistäminen itäisessä Suomessa

Pohjois-Savon oma ALKE-keskusteluteema on: Pohjois-Savon verkottunut kokonaisturvallisuuden klusteri luo pohjaa kasvulle ja kansainvälistymiselle

Valtioneuvoston ja maakuntien välisiin ALKE-keskusteluihin osallistuvat maakuntavaltuuston puheenjohtaja Markku Eestilä, maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Pia Hedman, maakuntajohtaja Tytti Määttä, aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Huttunen. Keskustelun teemoihin liittyen tarkoituksenmukaista on, että osallistujajoukko on tätä laajempi joten, keskusteluun Pohjois-Savosta osallistuvat myös Kuopion kaupungin strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Jan Blomberg, maakuntainsinööri Patrick Hublin ja aluekehityspäällikkö Heikki Sirviö.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 (§ 48)

Vuonna 2023 Pohjois-Savon liiton toimintatuottojen toteuma oli 3.759.297 euroa. Jäsenkunnat maksoivat maksuosuuksia liiton toimintaan 2.426.879 euroa ja kehittämisrahastoon 264.807 euroa. Toimintamenojen toteuma oli 3.600.848 euroa. Suurimmat menoerät olivat henkilöstökulut (2.026.430 euroa) ja palvelujen ostot (991.046 euroa).

Tilikauden tulos oli 160.035 euroa, ja ylijäämä Pohjois-Savon kehittämisrahaston siirron jälkeen oli 206.593 euroa. Taseen loppusumma oli 14.084.124 euroa.

Maakuntahallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, saattaa ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että 206.593,30 euron ylijäämä siirretään Pohjois-Savon kehittämisrahastoon käytettäväksi osarahoituksena rahaston kriteerien mukaisiin kuntalähtöisiin tai muutoin maakunnan kannalta merkittäviin ja vaikutuksiltaan laaja-alaisiin Euroopan aluekehitys- (EAKR), sosiaali- (ESR+), oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) ja maaseutuohjelman (CAP) hankkeisiin sekä Pohjois-Savon liiton myönnössä olevan aluekehittämiseen tarkoitetun valtion rahoituksen osarahoitukseksi.

Aluekehitysjohtajan tehtäväkohtaiseen palkkaan tehtiin tarkistus (§ 49)

Perustettiin Pohjois-Savon kulttuurin ja luovien alojen työryhmä (§ 50)

Maakuntahallitus päätti perustaa Pohjois-Savon kulttuurin ja luovien alojen työryhmän. Työryhmään kutsutaan jäseniä laajalta toimijajoukolta. Kokoonpanoa täydennetään kulttuuri- ja taidejärjestön/-yhdistyksen ja vapaan kentän edustajilla. Pohjois-Savon liitto avaa huhtikuussa avoimen haun kyseisten edustajien löytämiseksi. Maakuntahallitus nimeää Pohjois-Savon kulttuurin ja luovien alojen työryhmän toukokuun tai kesäkuun kokouksessa.

Työryhmä muun muassa seuraa ja edistää maakuntaohjelman, Pohjois-Savon kulttuuristrategian 2022–2030 ja Luova Pohjois-Savo -kehittämisohjelman toteutumista. Lisäksi työryhmä toteuttaa vuosittain Pohjois-Savon kulttuurifoorumin. Pohjois-Savon kulttuurin ja luovien alojen työryhmän toimikausi on maakuntaohjelman toteutusaika 4 vuotta.

Pohjois-Savon alueelliseen riistaneuvostoon toimikaudelle 1.8.2024-31.7.2027 nimettiin jäseneksi Marjaana Pitkänen ja varajäseneksi Jukka Tuppurainen (§ 51)

Pohjois-Savon kehittämisrahaston Perheille-hanke (§ 52)

Hankkeessa kehitetään perheiden hyvinvointia edistäviä toimintatapoja, joiden avulla liikkuminen ja ymmärrys terveellisistä elämäntavoista lisääntyvät. Lisäksi hankkeessa kehitetään paikallisten liikunta- ja harrasteseurojen toimintaa. Hankkeen toimenpiteillä edistetään pohjoissavolaisten hyvinvoinnin ja elintapojen parantamista, mikä ehkäisee sairastavuutta sekä vähentää SOTE-palveluiden kysyntää. Väestön hyvinvoinnilla on vaikutuksia myös aluetalouteen, kuntatalouteen ja työvoiman tarjontaan.

Tukea kehittämishankkeille (§ 53–55)

Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta myönnettiin Pohjois-Savon Energia Masterplan -hankkeelle osarahoitukseksi JTF-rahoituksen rinnalle. Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä ja investointeja Pohjois-Savossa. Hankkeen tavoitteena on löytää Pohjois-Savosta uusiutuvan energian tuotannolle soveltuvia keskittymiä, jotka mahdollistavat energiaintensiivisen teollisuuden muuttumisen kestävän energian käyttäjiksi sekä uuden energiaintensiivisen teollisuuden sijoittumisen alueelle.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta myönnettiin Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA) -hankkeelle osarahoitukseksi EAKR-rahoituksen rinnalle. Hankkeessa tehdään maakunnallista ilmastotyön koordinointia. Hanke kokoaa maakunnalliset ilmasto- ja kiertotaloustyöntekijät yhteisiin verkostoihin, selvittää alueellisen ilmastotyön vaikuttavuutta, jalkauttaa vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmia, tukee maakunnan pk-yritysten ympäristövastuullisuutta ja parantaa ilmastoviestinnän saavutettavuutta. Hanke edistää alueellista ilmastonmuutokseen sopeutumista ja myötävaikuttaa alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa myönnettiin Tekoälyä liiketoimintaan -hankkeelle. Hanke edistää tekoälyosaamisen siirtoa SavoGrown alueen yrityksille, tarjoaa yrityksille tietoa tekoälyn käyttöönottoon sekä kokeilee ja kehittää uudenlaista yritysneuvonnan apuvälinettä, joka hyödyntää tekoälyä. Hankkeella tuetaan SavoGrown alueen yritysten TKI-toiminnan kehittymistä ja yritystoiminnan uudistumista.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.