Maakuntahallituksen päätöstiedote 24.6.2024

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laatimisen työohjelman sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valtuutti Pohjois-Savon liiton toimiston käynnistämään ohjelmatyön (§ 90)

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueidenkäytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava sekä alueellinen kehittämisohjelma eli maakuntaohjelma. Maakuntasuunnitelma on pitkän tähtäimen tavoite- ja strategiasuunnitelma. Se laaditaan tai päivitetään kerran kunnallisvaalikautena.

Maakuntasuunnitelmaan perustuen laaditaan maakunnan liiton johdolla lisäksi maakuntaohjelma, jossa tarkennetaan maakunnan aluekehittämiseen liittyviä tavoitteita ja kehittämiskokonaisuuksia sekä niiden toimeenpanoa. Maakuntaohjelmassa tulee ottaa huomioon Suomen hallituksen keväällä 2024 hyväksymän aluekehittämispäätöksen painopisteet. Maakuntaohjelmaan sisältyy maakunnan älykkään erikoistumisen strategia, joka sisältää maakunnan elinkeinopolittiiset kehittämisen painopisteet.

Maakuntahallitus toimeenpani Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokouksessa 10.6.2024 tekemät päätökset (§ 91)

Maakuntahallitus päätti, että vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman valmistelua jatketaan kokouksessa esitetyillä periaatteilla. Jäsenkuntien maksuosuudet ja Pohjois-Savon kehittämisrahastoon perittävät maksut pysyvät ennallaan vuoden 2024 tasolla (§ 92)

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheeseen liittyvät muistutukset ja vastineet -asiakirjan ja merkitsi tiedoksi kaava-aineistoihin tehtävät muutokset (§ 93)

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon liiton laatiman lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta (§ 94)

Ympäristöministeriö on pyytänyt Pohjois-Savon liitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta. Lausuntoa pyydettiin hallituksen esityksessä ehdotettuun ilmastolain muuttamiseen siten, että kuntien velvoite laatia ilmastosuunnitelma kumotaan. Muutoksella pyritään vähentämään kuntien hallinnollista taakkaa ja parantamaan valtiontalouden tasapainoa. Kunnat voivat kuitenkin jatkaa vapaaehtoista ilmastotyötä, ja Suomen ympäristökeskus jatkaa päästötietopalvelun ylläpitoa tukemaan tätä työtä. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

Pohjois-Savon liitto näkee ilmastotyön erittäin merkittäväksi osaksi kuntien toimialaa. Liitto haluaa lausunnossaan muistuttaa ilmastotyön tärkeydestä ja merkityksestä ja kuntien tasa-arvoisesta kohtelusta. Pohjois-Savon liitto katsoo, että kuntien ilmastosuunnitelmien velvoitteesta luopuminen on kuitenkin perusteltua. Tavoitteena on joustavampi tapa toimia kunta-valtiosuhteessa. Erityisesti pienille kunnille on tärkeää, että ilmastotyö on käynnistetty ja sitä voidaan jatkaa osana kunnan normaaleja strategia- ja talousarvioprosesseja.

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon liiton laatiman lausunnon hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja koskien sairaala- ja päivystysverkkoa (§ 95)

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuoltolain erikoissairaanhoidon työnjakoa ja kiireellistä hoitoa koskevaa sääntelyä. Esityksen mukaan jatkossa kullakin hyvinvointialueella voisi olla yksi nimetyllä paikkakunnalla sijaitseva yliopistollinen sairaala tai keskussairaala, jossa on väestölle avointa ja sairaalan toiminnan varmistavaa monierikoisalaista ympärivuorokautista päivystystä ja jossa voi toteuttaa ympärivuorokautista leikkaussalivalmiutta edellyttävää kirurgista toimintaa. Esityksen tavoitteena on vahvistaa Suomen kansallista erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten palveluverkkoa siten, että se pystyy laadukkaasti, potilasturvallisesti ja kestävästi vastaamaan väestön palvelutarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Pohjois-Savon liitto ei pidä hyvänä kehitystä, jossa hyvinvointialueiden alue- tai paikallistason palveluverkkoa koskevia asioita säädetään valtiotasolla. Valtiojohtoinen tapa päättää palveluverkosta heikentää päätösten hyväksyttävyyttä ja hyvinvointialueiden itsenäistä asemaa. Pohjois-Savon liitto toteaa, että valtio kohtelee alueita ja kuntia eriarvoisesti antaessaan toisille hyvinvointialueille mahdollisuuden järjestää palveluita. Hallituksen esityksessä ei erityisemmin myöskään esitetä perusteita sille, miksi näin toimitaan. Pohjois-Savon liitto tukee Varkauden kaupungin ehdotusta, jossa esitetään kirjausta muutettavaksi siten, että kaikilla hyvinvointialueilla olisi samankaltainen mahdollisuus päättää asiasta itsenäisesti.

Aluekehittämiskeskustelut vuonna 2024 ja keskusteluihin valmistautuminen (§ 96)

Pohjois-Savon maakuntahallitus merkitsi tiedoksi valtioneuvoston ja alueiden väliset aluekehittämiskeskustelut koskien itäistä Suomea (kuusi maakuntaa), jotka käytiin etäyhteyksin 16.4.2024. Itäisen Suomen keskustelun jälkeen oli Pohjois-Savon maakuntakohtainen keskustelu, joista kaikista on laadittu muistiot.

Pohjois-Savoon perustettiin ja nimettiin kulttuurin ja luovien alojen työryhmä (§ 97) 

Maakuntahallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet Pohjois-Savon kulttuurin ja luovien alojen työryhmään. Työryhmä koostuu laajasta joukosta kulttuurin ja luovien alojen tekijöitä, kehittäjiä ja rahoittajia. Lisäksi ryhmään nimettiin avoimen haun kautta saaduista ehdotuksista järjestö- ja vapaan kentän edustajat. Kulttuurin ja luovien alojen työryhmän puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja Mira Kokkonen Kiuruvedeltä.

Työryhmä muun muassa seuraa ja edistää maakuntaohjelman, Pohjois-Savon kulttuuristrategian 2022–2030 ja Luova Pohjois-Savo -kehittämisohjelman toteutumista. Lisäksi työryhmä toteuttaa vuosittain Pohjois-Savon kulttuurifoorumin. Pohjois-Savon kulttuurin ja luovien alojen työryhmän 1. toimikausi kestää siihen saakka, kunnes Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2026–2029 on hyväksytty maakuntavaltuustossa marraskuussa 2025.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.