Maakuntahallituksen päätöstiedote 27.11.2023

Aurinkoa, vetyä ja kauppaa (§ 157)

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 kolmas vaihe käynnistyy. Maakuntahallitus hyväksyi kaavatyön vireilletulon kokouksessaan 27.11.2023. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville joulukuussa ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Tässä vaihemaakuntakaavassa käsiteltävänä ovat vetytalouteen, teollisen kokoluokan aurinkovoimaan ja seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan palveluihin liittyvät merkinnät. Lisäksi varaudutaan käsittelemään mahdolliset muut kaavaprosessin aikana esille nousevat teemat.
Kaavatyön tavoiteaikataulun mukaan maakuntakaavaluonnos valmistuisi vuoden 2024 syksyllä ja kaavaehdotus vuoden 2025 keväällä. Kaava-aineisto on nähtävillä Pohjois-Savon liiton nettisivulla 5.12.2023 alkaen.

Nimeäminen alueelliseen liikuntaneuvostoon jatkotoimikaudelle 2024-2025 (§ 158)

Maakuntahallitus nimesi Pohjois-Savon edustajiksi Itä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudelle 2024-2025 Pekka Partasen (Iisalmi), Risto Kovasen (Kuopio), Pirjo Mäkelän (Siilinjärvi) ja Jukka Sormusen (Kuopio).

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia 1.1.2024 alkaen (§ 162)

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot ovat valmistelleet yhteisen älykkään erikoistumisen strategian. Strategian tavoitteena on luoda Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille yhteinen kehys strategian piirissä olevan osaamisen ja kehittämisen edistämiseksi. Yhteinen strategia tukee maakuntakohtaisten strategioiden toimeenpanoa.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisellä älykkään erikoistumisen strategialla mahdollistetaan ylimaakunnallinen yhteistyö ja maakuntien yhteisten hankkeiden valmistelu ja rahoitushaut. Yhteisellä strategialla ja yhteistyöllä pyritään hyödyntämään kunkin alueen erityisvahvuudet koko IP-alueen menestymisen hyväksi.

Yhteinen strategia on valmisteltu osana EU-rahoitettua ELMO II -hanketta. Jatkossa se tarkistetaan ja päivitetään maakuntien normaalissa valmisteluprosessissa, hallituksen aluekehittämispäätöksen yhteydessä ja tarvittaessa useamminkin. Yhteistyön seuraavassa vaiheessa 2024 alkaen yhteistyö siirtyy osaksi maakunnan liittojen vakituista toimintaa.

Älykäs erikoistuminen on EU:n innovaatiopolitiikkaa, jonka mukaan alueiden tulisi omaehtoisesti tunnistaa ja valita omat vahvuutensa ja hyödyntää vahvuuksiaan alueensa kehittämisessä. Älykäs tarkoittaa tässä viitekehyksessä laajaa näkemystä innovaatioista, mutta ei rajoittuen vain teknologisiin lähestymistapoihin. Erikoistuminen tarkoittaa keskittymistä kilpailukykyisiin vahvuuksiin ja realistisiin kasvumahdollisuuksiin.

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian

Tukea AKKE-kehittämishankkeille (§ 160, 161, 163, 164)

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha, joka on kohdennettu alueellisen TKI-toiminnan edistämiseen, myönnettiin kolmelle hankkeelle:

Agri-Food Value -hankkeessa lisätään AgriFood klusterin palvelutarjontaa kehittämällä ja pilotoimalla uusia palveluita yhdessä yritysten ja muiden alueellisten klustereiden kanssa. Tavoitteena on kehittää palveluita, joita pystyvät hyödyntämään myös muut kuin ruokaketjun yritykset. Hankkeessa syvennetään klustereiden välistä yhteistyötä alueella, alueiden välillä ja kansainvälisesti, joka tukee yritysten TKI-toimintaa.

3D-tulostus terveysalan sovelluskohteissa (T3D) -hankkeessa selvitetään 3D-tulostusympäristön tarjoamia käyttömahdollisuuksia erityisesti terveysalalla sekä käytön edellyttämiä viranomaismääräyksiä. Alueellisten ekosysteemien välinen yhteistyö ja alan toimijoiden verkottuminen tukevat 3D-tulostamisen hyödyntämistä alueen terveysalan yrityksissä.

Bio and Circular European Network -hanke edistää bio- ja kiertotalouden ekosysteemin kansainvälistä ja kansallista verkottumista. Hankkeessa synnytettävään verkostoon haetaan kansainvälisiä ja kansallisia toimijoita, jotka tukevat pk-yritysten TKI-työtä ja lisäävät alueellista osaamista.

Ikääntyneiden digituen palvelukokonaisuuden kehittäminen Pohjois-Savossa -hankkeelle ei myönnetty AKKE-tukea. Hanke ei täyttänyt TKI-toimintaan kohdennetun AKKE-määrärahahaun arviointikriteerejä.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.