Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 etenee – maakuntahallitus päätti linjauksista kaavaehdotukseen

23.05.2022

Pohjois-Savon liitto sai alkuvuoden aikana nähtävillä olleista maakuntakaava 2040 2. vaiheen luonnoksista lähes 120 lausuntoa ja mielipidettä. Nähtävillä oli poikkeuksellisesti kaksi erilaista luonnosvaihtoehtoa ja ne herättivät odotetusti runsasta keskustelua.

Palautteessa toistui muun muassa tuulivoimaan liittyvät huolenaiheet, maakuntakaavan liikennejärjestelmään ja yleispiirteisyyteen liittyvät kehittämisehdotukset sekä erityisesti viherverkostoon liittyvät huomiot, toiveet ja kritiikki. Myös modernin aikakauden maakunnallisesti merkittävistä rakennuksista saatiin paljon palautetta. Kevättalven aikana muuttunut maailmantilanne heijastui palautteessa huomioina huolto- ja toimintavarmuudesta.

Maakuntahallitus käsitteli palautetta maanantaina kokouksessaan ja hyväksyi niihin laaditut vastineet. Lisäksi maakuntahallitus päätti keskeisistä linjauksista, joiden perusteella maakuntakaavaehdotus laaditaan. Aluerakenteen osalta kaavaehdotukseen yhdistetään luonnosvaihtoehdon ”Kyvykäs uudistuja” yleispiirteinen aluerakenne täydennettynä ”Rohkean kasvajan” kyläverkostolla, jonka valintaperusteena tulee olemaan palveluverkosto, väestö ja kyläyleiskaavoituksen tarve.

Kaavaehdotuksessa kehittämisperiaatemerkintöjä täydennetään muun muassa VT23:lle ja Pieksämäki–Joensuu -radalle osoitettavalla, viitos- ja ysikäytävää vastaavalla kehittämismerkinnällä. Matkailun kehittämismerkinnöissä yhdistetään ”Kyvykkään uudistujan” kohdemaisia merkintöjä sekä ”Rohkean kasvajan” matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhykemerkintöjä. Kansallispuistojen kytkeytymistä kuvaava nuolimerkintä jätetään pois. Viherrakennetta ja sen kehittämistavoitteita kuvaavista merkinnöistä ei luovuta kokonaan, mutta merkintöjen esitystapaa ja ohjaussisältöä kehitetään palautteen perusteella.

Kaavaehdotuksessa liikennejärjestelmä osoitetaan ”Kyvykkään uudistujan” pohjalta. Kaavaehdotukseen lisätään poikittaisraideyhteyksille merkittävästi kehitettävän radan merkinnät. Leppävirralle osoitetaan mahdollisen uuden sataman syväväylän yhteystarve. Myös kestävän liikkumisen (joukkoliikenne, kävely ja pyöräily) edistäminen näkyy kaava- ja suunnittelumääräyksissä.

Tuulivoimapotentiaalien alueiden yhteisvaikutuksia selvitetään ehdotusvaiheessa tarkemmin ja merkintöjä yhteensovitetaan maakuntarajoilla yhteistyössä naapurimaakuntien kanssa. Tuulivoimapotentiaaleja alueita karsitaan täydentävän selvitystiedon perusteella, ja selvästi alle seudullisen rajan jääviä alueita ei osoiteta kaavaehdotuksessa. Puolustusvoimien palautteen perusteella harkitaan omaa merkintää niille tuulivoima-alueille, joilta vaaditaan VTT:n tutkavaikutusselvitys.

Luonnosvaiheessa osoitetusta 30 tuulivoima-alueesta kaavaehdotukseen jää tässä vaiheessa arviolta 22 tuulivoima-aluetta. Näille on toteutettavissa teoreettisesti noin 300 tuulivoimalaa. Sellaisille alueille, joille ei vaadita tutkavaikutusselvityksiä, on maakuntakaavaehdotukseen toteutettavissa noin 190 tuulivoimalaa. Tämä on noin puolet luonnosvaiheessa esitetystä laskennallisesta voimalamäärästä.

Maakuntakaavaehdotus laaditaan kesäkauden aikana. Alkusyksyllä aloitetaan laaja kokonaisvaikutusten arviointi. Kaavaehdotus tullee nähtäville vuoden 2023 alkupuolella.


Lisätietoja:
Annaelina Isola, suunnittelujohtaja
p. 044 7142 609, annaelina.isola (at) pohjois-savo.fi