Maakuntakaavassa valmistellaan luonnosvaihtoehtoja

22.06.2021

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen valmistelutyö on edennyt luonnosvaihtoehtojen valmisteluun. Tulevaisuutta hahmotetaan kahden erilaisen luonnoksen kautta. Kyvykäs uudistuja tavoittelee Pohjois-Savoon 242 000 asukasta, kunnianhimoisia ilmastotekoja, tuulivoiman merkittävää lisäämistä ja panostuksia mm. raideliikenteeseen. Rohkea kasvaja taas hakee voimakkaampaa väestönkasvua (260 000), aluerakenteen laajenemista sekä palvelujen ja työpaikkojen säilymistä ja uusia työpaikka-alueita.

– Viime vuonna kävimme laajan kuntakierros2020-neuvottelusarjan maakuntakaavan kuntakohtaisista tavoitteista. Toukokuussa pääsimme suunnittelemaan maakunnan tulevaisuutta myös nuorten kanssa, kun Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuuden tekijät -hankkeen aktiivit perehtyivät kaavaluonnoksiin ja toivat esiin tarkkoja näkemyksiään mm. toimivasta joukkoliikenteestä syrjäytymisen ehkäisyssä sekä veto- ja pitovoimatekijänä. Nuorten mielestä Kyvykkään uudistujan uudistumiskyky koskee myös maaseutua, kertoo vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola.

Käynnissä on myös tuulivoimapotentiaaliselvitys, joka valmistuu elokuussa. Selvityksessä on hahmotettu Pohjois-Savosta yli 80 tuulivoimapotentiaalia aluetta, joista tarkempaan teknistaloudelliseen ja maisemalliseen tarkasteluun on valittu 25 aluetta. Selvityksen perusteella maakuntakaavaluonnoksissa tutkitaan erilaisia määriä tuulivoimapotentiaaleja alueita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty parin uuden ja muutaman poisjäävän teeman osalta. Uusia teemoja ovat tuulivoima ja luonnonrauha-alueet. Pois jääviä taas rantarakentaminen, biotalous ja ekosysteemipalvelut.

– Luonnosvaiheessa meiltä jää puuttumaan myös uusin tieto Yaran Siilinjärven kaivoksen tulevaisuudesta, joten luonnosvaihtoehdoissa ei kaivosteemaa käsitellä. Tavoitteena on kuitenkin saada ehdotusvaiheeseen mennessä selvitystietoa Yaran mahdollisista muutos- ja laajennustarpeista, Isola toteaa.

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe tulee lomakauden jälkeen vireille myös Joroisissa. Elokuulle suunnitellaan myös yleisötilaisuuksia tai webinaareja. Maakuntakaavatyön tavoiteaikataulua on tarkistettu. Luonnosvaihtoehdot asetetaan nähtäville vuodenvaihteessa, viimeistään alkuvuodesta 2022.