Kolmen vuoden rahoitus maakunnalliselle ilmastotyölle

21.03.2024


Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä on puoltanut 19.3.2024 rahoituksen myöntämistä Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoimalle maakunnallisen ilmastotyön vastuullisuus- ja vaikuttavuushankkeelle vuosille 2024–2026. Hankkeen kokonaisbudjetti on 890 000 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnetyn rahoituksen osuus on 712 000 euroa.

Pohjois-Savon uudessa ilmastohankkeessa päivitetään maakunnan hiilitasetiedot, hankitaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen kokeiluja ja rakennetaan yrityksille ympäristövastuullisuuspolkua. Suomen ilmastotavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä sekä kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman päämäärät edellyttävät vahvaa ja vaikuttavaa ilmastotyötä alueilla. Pohjois-Savon ilmastotyötä ohjaa vuonna 2021 valmistunut ilmastotiekartta, jonka 113 toimenpidettä toteutetaan laajalla verkostolla.

– Nyt myönnetty rahoitus on meille ja alueen ilmastotyölle erittäin merkittävä. Rahoitus mahdollistaa uuden alueellisen ilmastotiedon tuottamisen, kokeilujen toteuttamisen ja alueellisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman laatimisen, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Kimmo Haapanen Pohjois-Savon ELY-keskukselta toteaa.

Ensimmäisenä päivitetään Pohjois-Savon hiilitasetiedot

Hanke sisältää neljä työpakettia, joiden alle on määritelty 14 keskeistä toimenpidettä. Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä hankitaan selvitys Pohjois-Savon maankäyttösektorin hiilitaseesta. Edellinen hiilitaseselvitys laadittiin vuonna 2020, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi selvitettiin maankäyttösektorin päästöt ja nielut metsämaan, viljelysmaan, ruohikkoalueiden ja kosteikkoalueiden osalta sekä puuston hiilivarasto. Selvityksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2024.

– Maankäyttösektorin hiilitasetieto on vanhentunutta ja kuntatason tietoa ei ole saatavilla. Monessa Pohjois-Savon kunnassa on käynnissä ilmastosuunnitelman laatiminen tai päivitys, ja tämän työn tueksi tieto maankäyttösektorin päästöistä on hyvin oleellinen. Päivitetty tieto hiilitaseesta tukee myös ilmastokestävää kaavoitusta ja maankäyttöä, kuvailee Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen.

Kesällä 2024 käynnistetään toinen laaja selvitys, jossa laaditaan maakunnallisen ilmastotiekartan vaikuttavuusarviointi. Tarkoituksena on selvittää vaikuttavimmat hillintä- ja sopeutumistoimenpiteet sekä näiden kustannukset ja päästövähennyspotentiaali. Ilmastotavoitteiden saavuttamisella on kiire, joten on pystyttävä määrittämään mitkä toimet ovat olennaisimpia ja vaikuttavimpia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen laaditaan maakunnallinen suunnitelma, jota vauhditetaan kokeiluilla

Pohjois-Savossa ilmastonmuutokseen sopeutumista ei ole vielä huomioitu riittävällä tasolla aluekehittämisessä sekä organisaatioiden vastuullisuus- ja riskienhallintatyössä.

Hankkeessa laaditaan Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma, jossa huomioidaan alueidenkäytön ja huoltovarmuuden erityiskysymykset alueella. Vaikuttavimpien sopeutumistoimenpiteiden toteuttamiseksi ja parhaimpien toimintamallien käyttöönottamiseksi hankitaan ostopalveluna sopeutumisen kokeiluja. Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi kuntien kriittisen infran kehittämiseen tai luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

– Luonnon monimuotoisuuskato ja ilmastonmuutos ovat aikamme ongelmista suurimmat ja etenevät käsi kädessä ja toisiaan ruokkien. Pohjois-Savo on vahvasti mukana myös luontokadon ehkäisyssä, Priodiversity LIFE -projektin aluekoordinaattori Sanna-Kaisa Rautio Pohjois-Savon ELY-keskukselta vahvistaa.

Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA) -hanketta koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus ajanjaksolla 1.3.2024–31.12.2026. Hankkeen tärkeimmät kohderyhmät ovat alueen kunnat, Pohjois-Savon liitto, oppi- ja tutkimuslaitokset, kehittämisyhtiöt ja pk-yritykset sekä Pohjois-Savon asukkaat ja nuoret.

Valintaesitys: Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA)

Lisätietoja antavat:
Johtava ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen, Pohjois-Savon ELY-keskus
+358 295 026 710

Johtaja Kimmo Haapanen, Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
+358 295 026 780