Vientiyritysten määrä aiotaan kaksinkertaistaa

24.10.2023

Savon Yrittäjät käynnistää uuden kolmivuotisen hankkeen, joka tukee maakunnan toimijoiden yhteistä tavoitetta tuplata vientiyritysten määrä vuoteen 2030 mennessä. Konkreettisen kansainvälistymispalvelun tarvetta on kartoitettu mm. Savon Yrittäjien jäsenkyselyissä ja vahvistusta tämän tyyppiselle palvelulle on saatu myös valtakunnallisen Pk-yritysbarometrin viime vuosien tuloksista.

International Call -kansainvälistymispalvelu rakentuu kahdesta samansisältöisestä koulutus- ja valmennusmoduulista, joiden päätteeksi toteutetaan ryhmän yhteinen toimintaympäristöön tutustumismatka osana hankkeen koulutusta.

Koulutukset toteutetaan monimuotokoulutuksina ja ne jakaantuvat kahteen keskeiseen osioon. Ensimmäisessä osiossa yritys saa valmiudet oman varautumissuunnitelman laadintaan ja ylläpitoon. Toisessa osiossa yrityksen avainhenkilöt vahvistavat kyvykkyyksiään kansainvälisessä toimintaympäristössä toimimiseen sekä laativat yrityksen kansainvälistymissuunnitelman.

– Näiden jälkeen toteutetaan kohdealueen tutustumismatka, joksi on valikoitunut Pohjois-Ruotsi siellä meneillään olevien vihreän siirtymän teollisuusinvestointien sekä yhdyskuntarakentamisen vuoksi sekä toisen valmennusryhmän kohdealueeksi Puola liittyen erityisesti Ukrainan jälleenrakennukseen, kertoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren.

Hankkeen kohderyhminä ovat ensisijaisesti pohjoissavolaiset metalli-, alihankinta-, teknologia - ja -rakennusalan yritykset sekä asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset. Koulutukseen voi osallistua yrittäjän lisäksi organisaation avainhenkilöstöä ja osaamistason kasvamisen osoituksena osallistujat saavat Vientimarkkinoija-diplomin koulutuksen päätteeksi.

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään puoltaa hankkeen rahoittamista noin 760 000 eurolla Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisää työhyvinvointia ja osallisuutta

Vuonna 2021 käynnistetyn Mieliteko-ohjelman avulla halutaan kääntää Pohjois-Savon suunta kohti terveempää tulevaisuutta. Aiemmalla hankekaudella havaittiin, että ongelma on ennaltaehkäisevien tukitoimien hajanaisuus sekä arjen voimavarojen tuen puuttuminen.

Kahdella uudella ryhmähankkeella jatketaan pohjoissavolaisten mielen hyvinvoinnin kohentumista. Ryhmähankkeiden toimintaan on sitoutunut 13 Pohjois-Savon kuntaa sekä kattava joukko yksityisiä yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Hankkeet ovat kestoltaan 3–4 vuotta.

Työ ja mielen hyvinvointi -hankkeessa edistetään työikäisten ihmisten hyvinvointia, erityisesti itsensä työllistävien, yksinyrittävien, osatyökykyisten ja asiakastyötä tekevien mielen hyvinvoinnin näkökulmasta. Toiminta kattaa niin yksityiset kuin julkiset organisaatiot. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Pohjois-Savossa työssä olevat, mukaan lukien itsensä työllistävät, 18 vuotta täyttäneet henkilöt sekä heidän työnantajansa, yksityiset ja julkiset yritykset.

Kuopion kaupunki toteuttaa hankkeessa kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin muutosvalmennusta ja vaikuttavaa muutosviestintää. Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa valmennuksista, joiden erityispiirre on traumatietoinen lähestymistapa. Humanistinen ammattikorkeakoulu keskittyy täsmätyökyvyn valmennukseen.

Itä-Suomen yliopisto tuottaa hankkeessa tietoa mielenterveysjohtamisesta sekä vastaa mielen hyvinvoinnin edistämisen ABC-mallin pilotoinnista, käyttöönotosta ja toimintamallin taloudellisesta arvioinnista. Yliopisto toteuttaa mielenterveysjohtamisen kyselyt ja kehittämistoimia kuntien ja yritysten johtotehtävissä työskenteleville sekä kuntien luottamushenkilöille.

Yhdessä osallisiksi -hankkeessa vahvistetaan pysyviä mielen hyvinvointia tukevia arjen elintapoja sekä elämän haastetilanteiden yli kannattelevia, osallisuutta edistäviä yhteisöjä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 16–64-vuotiaat työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat pohjoissavolaiset sekä toimenpiteittäin kohdennetusti erityisesti miehet, 16–29-vuotiaat nuoret, maahanmuuttajat sekä vajaakuntoiset ja vammaisryhmiin kuuluvat pohjoissavolaiset.

Humanistinen ammattikorkeakoulu vastaa toimintakykyä edistävistä, toimijuutta ja osallisuutta vahvistavista ryhmätoiminnoista. Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa pitkäkestoisia elintapavalmennuksia. Toimenpiteitä kehitetään yhdessä asukkaiden, asiantuntijoiden, kolmannen sektorin sekä kuntien kanssa.

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa ryhmähankkeiden rahoittamista 3,7 miljoonalla eurolla Euroopan sosiaalirahastosta.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) pöytäkirja 24.10.2023


Lisätietoja antavat:
Paula Aikio-Tallgren, toimitusjohtaja, Savon Yrittäjät
p. 040 0404 346, paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi

Helena Länsimies, hankejohtaja, Mieliteko-ohjelma
p. 044718 2699, helena.lansimies@kuopio.fi

Timo Ollila, rahoituspäällikkö, ELY-keskus
p. 0295 026 695, timo.ollila@ely-keskus.fi

Mira Kokkonen, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
p. 050 3050656, mira.kokkonen@kiuruvesi.fi