Kunnille ja kuntayhtymille tarjolla EAKR- ja JTF-tukea

31.10.2023

Pohjois-Savon liitossa on avoinna kaksi hakua, jotka kohdistuvat kuntien toteuttamiin yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin perusrakenteen investointihankkeisiin. Hauista rahoitettavien investointien sisällöt on kuvattu lyhyesti alla ja ne on määritelty tarkemmin hakuilmoituksissa. Hakuilmoituksissa on kuvattu laajemmin myös rahoitusta koskevia ehtoja. Molemmat haut päättyvät 15.12.2023.

EAKR-tukea yritysten saavutettavuuden edistämiseen

EAKR-tukea (Euroopan aluekehitysrahasto) on haettavana yhteensä kolme (3) miljoonaa euroa tuotannollisten pk-yritysten tai matkailuyritysten kasvuun ja investointeihin vaikuttaviin kuntien toteuttamiin pienimuotoisiin liikenneinvestointeihin, ml. kävelyn ja pyöräilyn yhteydet. Tukitaso investointihankkeille on 50–70 prosenttia. Hakemukset tulee kohdistaa toimintalinjalle 3 (Saavutettavampi Suomi).

Erityistavoitteella voidaan parantaa esimerkiksi:

  • pk-yritysten kannalta tärkeitä liikenteen ja logistiikan yhteyksiä
  • eri liikkumis- ja kuljetusmuotojen yhteenliitettävyyttä
  • elinkeinoelämää kehittäviä tieliikenneyhteyksiä ja -palveluita
  • kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä 
  • liikenneturvallisuutta

Lisäksi rahoituksella voidaan tukea liikennejärjestelmien strategista suunnittelua mukaan lukien liikenneinvestointien suunnitelmavalmiuden nostaminen. Tukitaso kehittämishankkeille on 80 %

Pohjois-Savon liiton 15.12.2023 päättyvä EAKR-hankehaku

JTF-tukea yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin perusrakenteen investointeihin

JTF-hausta (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) voidaan tukea kuntien tai kuntayhtymien toteuttamia perusrakenteen investointihankkeita, jotka tukevat yritysten toimintaedellytyksiä. Hakuilmoituksessa haettavana olevan tuen määrä on seitsemän (7) miljoonaa euroa.

JTF-tuella voidaan rahoittaa seuraavia investointeja:

  • bioterminaaleja (puu- ja biomassan käsittely- ja varastointiterminaaleja)
  • kiertotalousterminaaleja tai -alueita,
  • retkeily- tai vesistöreitistöjä, kun ne kytkeytyvät matkailuelinkeinoon ja sen kilpailukyvyn parantamiseen sekä luovat edellytyksiä uusien yritysten syntymiselle
  • yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä parantavia sekä uuden yritystoiminnan sijoittumista tukevia teollisuusalueita.

Tuen kohteena olevien investointien tulee hyödyttää yrityksiä laajasti eikä kohdentua vain yksittäiseen yritykseen. Hakemuksessa tulee pystyä määrittämään yrityksiä, joiden toimintaedellytyksiä hanke edistää. Tukea ei voida myöntää kunnille sellaisiin toimiin, jotka yrityksetkin pystyvät hoitamaan eivätkä rahoitettavat toimet saa kilpailla markkinaehtoisen toiminnan kanssa. Hakemuksissa tulee esittää, miten hanke toteuttaa Pohjois-Savon JTF-suunnitelmaa.

Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille

Hankehakemus tulee avata sen haun hakuilmoituksesta, mihin hakemus on tarkoitus kohdentaa. Hakemuksia ei voi siirtää hakujen välillä, eikä niitä voi yhdistää yhdeksi hakemukseksi. Hakuilmoituksissa on kerrottu hakujen sisällöt sekä valintaperusteet, joilla hankkeet valitaan rahoitettavaksi. Hakemuslomake löytyy hakuilmoituksesta (painike ”Hae rahoitusta”). Hakemus tulee jättää hakuaikana EURA 2021 -järjestelmässä.

Suosittelemme olemaan yhteydessä Pohjois-Savon liittoon hankkeiden valmisteluvaiheessa.

Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja, p. 044714 2648
Soile Juuti, ohjelmapäällikkö p. 044 714 2637
Juha Minkkinen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2619
Kari Tarkiainen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2647
Maarit Intke, aluekehitysasiantuntija, p. 044714 2617

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi