AKKE–määrärahaa haettavana alueellista TKI-toimintaa edistäviin kehittämishankkeisiin

30.08.2023

Tiedotetta on päivitetty 26.9.2023: Ao. hakuaika on päättynyt 13.9. Tällä hetkellä AKKE-määrärahaa on haettavissa ilman määräaikaa. Haettavana on kaikkiaan noin 120 000 euroa (tilanne syyskuu 2023). Lue lisää

Pohjois-Savon liitto avaa haettavaksi 450 000 euroa AKKE-määrärahaa (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) kehittämishankkeille, joilla edistetään alueellista TKI-toimintaa.

Määräraha kohdennetaan

  • kuntien kehitysyhtiöille ja muille yrityksiä kehittäville organisaatioille toimenpiteisiin, joilla aktivoidaan pk-yrityksiä TKI-toimintaan.
  • hankkeille, jotka tukevat alueellisia ja alueiden välisiä ekosysteemejä/klustereita,
  • hankkeille, jotka edistävät alueellisten ja alueiden välisten ekosysteemien/klustereiden keskinäistä verkottumista, millä lisätään alueilla olevan osaamisen laajempaa hyödyntämistä,
  • hankkeille, joilla edistetään uusien maakunnan elinkeinoelämän kannalta tärkeiden ekosysteemien/klustereiden muodostumista.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä seuraavista kriteereistä:

  • Hanke tukee pk-yritysten TKI-toimintaa ja parantaa näin pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä,
  • Hanke vahvistaa alueen ekosysteemiä/klusteria,
  • Hanke edistää uusien merkittävien ekosysteemien/klustereiden muodostumista,
  • Hanke laajentaa TKI-toimintaan osallistuvien tahojen joukkoa.

Tukea voidaan myöntää

  • kuntien kehitysyhtiöille ja muille yrityksiä kehittäville organisaatioille toimenpiteisiin, joilla aktivoidaan pk-yrityksiä TKI-toimintaan sekä
  • julkisorganisaatioille, jotka edustavat pohjoissavolaisia innovaatioekosysteemejä/klustereita, joita ovat mm. AgriFood, Kuopio Health, Kone- ja materia (KesTech), Bio- ja kiertotalous, Kuopio Water Cluster ja Energiaklusteri.

Tuen enimmäismäärä on 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Yhdelle hankkeelle myönnetään pääsääntöisesti enintään 75 000 euroa.

Hakemukset arvioidaan huomioiden hakemuksen laatu, uutuusarvo, kustannustehokkuus sekä alueellinen merkittävyys/vaikuttavuus. Arviointikriteerit pisteytetään asteikolla 0–5 pistettä.

Rahoituksen seurantaa tehdään seuraavien kuvausten/indikaattoreiden avulla: Kuvaus käynnistyneistä kehitysprosesseista, kuvaus mahdollisesta ylialueellisesta yhteistyöstä, hankkeisiin osallistuneiden pk-yritysten määrä, hankkeisiin osallistuneiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden määrä sekä hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä.

Hakemukset tulee jättää 13.9.2023 klo 16.00 mennessä Pohjois-Savon liiton kirjaamoon allekirjoitettuna sähköpostitse kirjaamo@pohjois-savo.fi

Huom! Hakuaika on päättynyt