Pohjois-Savon liiton EAKR-haku on käynnistynyt ohjelmakauden 2021–2027 hankkeille

13.05.2022

Pohjois-Savon liitto on avannut ensimmäisen hankehaun Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman EAKR-hankkeille (Euroopan aluekehitysrahasto). Haettavana on 15,4 miljoonaa euroa, jota voi hakea toimintalinjojen 1 Innovatiivinen Suomi, 2 Hiilineutraali Suomi ja 3 Saavutettavampi Suomi erityistavoitteiden mukaiseen kehittämiseen.

Haku on avoinna 13.5.–18.8.2022.

Rahoitettavissa EAKR-hankkeissa edistetään maakunnan elinkeino- ja työelämälähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja uusia teknologioita. Rahoituksella vauhditetaan myös pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi hankkeissa edistetään digitalisaatiota, energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja edistetään ilmastonmuutokseen varautumista. Tukea voidaan myös kohdentaa kuntalähtöisiin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukeviin tieliikenneinvestointeihin.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022–2025 mukaisia ja edistää Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2022–2023 toimeenpanoa. Rahoitusta kohdennetaan erityisesti Pohjois-Savon kärkialojen (älykkään erikoistumisen strategian painopisteet) kehittymistä edistäville hankkeille. Näitä kärkialoja ovat kone- ja energiateknologia, metsäteollisuus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, älykäs vesijärjestelmä ja biojalostus.

Hankkeiden tukitaso on toimintalinjojen 1 ja 2 kehittämishankkeissa pääsääntöisesti 75 % ja investointihankkeissa 70 %. Toimintalinjan 3 hankkeiden tukitaso on pääsääntöisesti 50–70 %.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, joita ovat mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Savon liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Pohjois-Savon liiton hakuilmoituksessa (linkki hakuilmoitukseen) on esitetty haun sisältö tarkemmin sekä perusteet, joilla rahoitettavat hankkeet arvioidaan. Hakemukset tulee jättää hakuaikana EURA 2021 -järjestelmässä eura2021.fi/

Pohjois-Savon liiton seuraava haku avataan loppusyksystä ja haku päättyy joulukuussa 2022. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitamme myöhemmin.

Hankehakemuksen täyttäminen aloitetaan avoinna olevasta hakuilmoituksesta EURA 2021:n etusivulla. EURA 2021:n etusivulla on käyttöohje hakijalle, mikä tukee hakemuksen täyttämisessä.

Pohjois-Savon liitosta haettavana olevat Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman sisällöt:

Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi

  • Erityistavoite 1.i Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen (tästä erityistavoitteesta tuettavien hankkeiden tulee olla Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen strategian painopisteiden mukaisia).
  • Erityistavoite 1.ii Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
  • Erityistavoite 1.iii Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi

  • Erityistavoite 2.i Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
  • Erityistavoite 2.iv Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen
  • Erityistavoite 2.vi Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Toimintalinja 3 Saavutettavampi Suomi

  • Erityistavoite 3.ii Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen

Lisätietoa Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmasta ja hakemisesta: rakennerahastot.fi

Hankkeiden valmisteluvaiheessa suosittelemme olemaan yhteydessä Pohjois-Savon liittoon.


Lisätietoja antavat:
Soile Juuti, ohjelmapäällikkö p. 044 714 2637
Juha Minkkinen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2619
Kari Tarkiainen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2647