Ympäristöministeriö vahvisti tänään Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan 2030 kokonaisuudessaan. Kaavassa on osoitettu maakunnan keskusverkoston ja seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden alueiden lisäksi työpaikka-alueisiin tulevia tarkennuksia, Rautalammin ja Suonenjoen rajalle sijoittuva Tervalamminvuoren potentiaalinen tuulivoima-alue, Seveso II -direktiivin mukaisia tuotantolaitosten konsultointivyöhykkeitä sekä Rautalammin Etelä-Konneveden kansallispuiston alue.

Kaavaratkaisulla ohjataan kauppaa keskusta-alueille

Yhteensä kaavaratkaisu mahdollistaa pitkällä aikavälillä noin 640 000 k-m2 uutta kaupan liiketilaa keskustoihin ja keskustojen ulkopuolelle.

Kaupan maakuntakaavassa yli puolet seudullisesti merkittävästä kaupasta ohjataan kuntien keskustoihin. Tällä ratkaisulla pyritään siihen, että kaupalliset palvelut sijaitsisivat keskustoissa, joihin on hyvät liikenteelliset yhteydet henkilöautoilla, kevyen liikenteen väylien kautta sekä kaupungeissa myös julkisilla liikennevälineillä. Ratkaisulla vahvistetaan keskusten elinvoimaisuutta ja palveluiden säilymistä keskustoissa, sekä turvataan ikääntyvien ihmisten sekä autottomien talouksien asiointimahdollisuuksien säilymistä.

Kaupan maakuntakaavassa keskustojen ulkopuolelle on osoitettu ensisijaisesti sellaista kauppaa, joka voi laatunsa vuoksi sijoittua myös keskustojen ulkopuolelle. Tällainen kauppa vaatii tilaa, joten se on yleensä rauta-, huonekalu- ja autokauppaa. Kaupan maakuntakaavassa osoitettavat keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet ovat pääosin jo toteutuneita alueita, joihin kaavassa osoitetaan uutta liiketilaa. Tällaisina alueina kaavaan on osoitettu Kuopion Matkus, Volttikatu, Leväsentie, Kolmisoppi ja Päiväranta, Varkauden Pohjoinen Portti ja Harjulantie, Suonenjoen vt 9:n pohjoispuoli, Iisalmen Marjahaka sekä Kiuruveden keskustan eteläpuolen maantien 561 varren alue.

Uusina, vielä toteutumattomina kaupan paikkoina kaavassa on osoitettu Siilinjärven Green Valley ja Ranta-Toivalantien risteys, Kuopion Nilsiä, Leppävirran vt 5:n länsipuoli sekä Varkauden Varkausmäki. Lisäksi reservialueena kaavassa on osoitettu Kuopion Pienen Neulamäen alue, joka voidaan ottaa käyttöön siinä vaiheessa, kun kaupan muut sijaintipaikat ovat täyttyneet.

”Maakuntakaavaratkaisu luo mitoituksensa ansiosta puitteet keskusta-alueiden kaupallisen vetovoiman vahvistumiselle”, toteaa Pohjois-Savon liiton suunnittelujohtaja Paula Qvick.

”Lisäksi kaavassa on osoitettu useita kaupan sijaintipaikkoja myös keskustojen ulkopuolisille alueille, mikä luo edellytyksiä uusille avauksille sekä mahdollistaa toimivan kilpailun.”

Vahvistetulla kaupan maakuntakaavalla ohjataan vain seudullisesti merkittävää kauppaa. Seudullisesti merkittävällä kaupalla tarkoitetaan sellaista kaupan suuryksikköä tai usean myymälän muodostamaa vähittäiskaupan aluetta, jolla on yhtä kuntaa laajempia, seudullisia vaikutuksia. Paikallisesti merkittävien myymälöiden sijoittumista ohjataan kuntien omalla kaavoituksella.

Tuulivoimaa Rautalammin ja Suonenjoen rajalle

Kaupan maakuntakaavassa on osoitettu Rautalammille ja Suonenjoelle sijoittuva Tervalamminvuoren alue potentiaalisen tuulivoima-alueena. Tervalamminvuori sijoittuu Rautalammille vievän kt 69:n eteläpuolelle, noin seitsemän kilometriä Rautalammin keskustasta kaakkoon.

Selvitysten perusteella alueelle olisi sijoitettavissa kuusi nimellisteholtaan 3–3,3 MW:n tuulivoimalaa, joiden täsmällinen sijainti määritellään kuitenkin vasta yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Muutoin seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet (18 kpl) on osoitettu Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavassa, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 15.1.2014.

Lisäksi kaupan maakuntakaavassa osoitetaan uusi työpaikka-alue Iisalmen Marjahakaan, tarkistetaan työpaikka-alueita koskevia suunnittelumääräyksiä sekä osoitetaan Rautalammille Etelä-Konneveden kansallispuisto. Lisäksi kaavassa on päivitetty Seveso II -direktiivin mukaisten vaarallisia kemikaaleja käsittelevien tuotantolaitosten, tehtaiden ja varastojen konsultointivyöhykkeet Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämän luettelon mukaisiksi.

Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä tehtiin yksi valitus, joka koski Tervalamminvuoren tuulivoima-aluetta. Ympäristöministeriö hylkäsi valituksen ja katsoi, että tuulivoima-alueen vaikutuksia on selvitetty riittävästi maiseman, kulttuuriperinnön, luonnonarvojen sekä melun osalta.

Ympäristöministeriö määrää maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan vahvistuspäätös (pdf)