Pohjois-Savon liitto myönsi vuonna 2016 tukea alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille yhteensä 11,4 miljoonaa euroa.

Pääosa tuesta kohdistui Pohjois-Savon innovaatiokärkialojen kehittämiseen, joilla on katsottu olevan eniten potentiaalia edistää maakunnan yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä. Eniten tukea myönnettiin puun- ja biojalostuksen aloille. Lukumääräisesti eniten tuettiin terveysklusteri-teeman hankkeita. Muita Pohjois-Savon kärkialoja ovat kone- ja energiateknologia, elintarvikkeet sekä vesi ja ilma.

Rahoitusta kohdennettiin uusien menetelmien tai palveluiden kehittämiseen sekä tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen ja laitteistohankintoihin. Lisäksi tuettiin kuntaomisteisten pk-yritysalueisiin liittyvien liikenteellisten pullonkaulojen poistamista sekä vähähiilisiä ratkaisuja edistäviä hankkeita, joiden seurauksena fossiilisten polttoaineiden käyttö ja kasvihuonekaasujen syntyminen vähenevät. Rahoitetut toimenpiteet luovat edellytyksiä maakunnan pk-yritystoiminnan kehittymiselle ja kasvulle. Tukea myönnettiin myös kansainvälisten rahoitushakemusten valmisteluun.

Myönnetystä 11,4 miljoonasta eurosta EU:n rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoitusta oli noin 10,6 miljoonaa euroa, Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta noin 560 000 euroa, alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahaa (AIKO) noin 150 000 euroa ja maakunnan kehittämisrahaa noin 50 000 euroa.