Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueille loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille vähintään 10 vuoden ajan.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti.

Hankkeelle haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1186/2009 laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla. Laajakaistatukilain 1186/2009 mukaan on mahdollista saada valtiontuesta enintään puolet ennakkoon. Hankkeeseen sovelletaan myös tiettyjen tukimuotojen toteamista sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014 (ns. yleinen ryhmäpoikkeus-asetus).

Tukea on haettavissa Pielaveden kunnan alueella. Tarkemmat tiedot hankealueista, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa Pohjois-Savon liiton internetsivuilta www.pohjois-savo.fi/rahoitus-ja-hankkeet/ sekä www.pohjois-karjala.fi/laajakaista internetsivuilta.

Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöitävää maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 28.12.2018 klo 12.00 sähköisenä osoitteella kirjaamo(at)pohjois-savo.fi ja esa.huurreoksa(at)pohjois-karjala.fi

Lisätietoja hakumenettelystä ja hankealueista antavat Pekka Kaikkonen puh. 044 714 2630 tai Esa Huurreoksa puh. 050 382 4980.