Talouden kasvu on ollut viime vuodet vahvaa. Vuonna 2017 Pohjois-Savossa yritysten liikevaihto kasvoi 6,7 %.
Koko maassa liikevaihdon kasvu oli 6,1 %, eli koko maassakin kasvu on kiihtynyt. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli liikevaihdon osalta maakuntien keskikastia mutta viennissä kärkimaakuntia. Pohjois-Savossa vienti kasvoi viime vuonna 16,4 % ja vienti oli vahvaa molemmilla vuosipuoliskoilla. Vuotta aikaisemmin vienti kasvoi 3,6 %. Koko
maassa viime vuonna vienti piristyi 7,8 % kasvuun eli koko maan vienti on lähtenyt vetämään. Vuonna 2017 palkkasumman kasvu oli Pohjois-Savossa ja koko maassa 2,2 %.

Viime vuonna liikevaihdon kasvu oli Sisä-Savon (10,2 %) ja Ylä-Savon (8,4 %) ja Koillis-Savon (11,8 %) seuduilla parempaa kuin maan keskimääräinen kehitys. Varkauden seudullakin kasvua oli 5,8 % ja Kuopion seudulla 5,6 %. Kaikilla seuduilla ylitettiin pitkän ajan kasvutaso. 2005-2017 nopeinta yritysten liikevaihdon kasvu on ollut Ylä-Savossa (3,4 %) ja Sisä-Savo + alueella (4 %). Myös Kuopion (3,2 %) kasvu on ollut maan keskimääräistä 2,3 % vuosikasvua nopeampaa. Erittäin positiivista on Varkauden seudun piristyminen useamman heikon vuoden jälkeen, joskin pitkän ajan kasvu on vielä miinuksella. Myös pieni Koillis-Savon alue on piristynyt usean heikomman vuoden jälkeen.

Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla aloilla

Pohjois-Savossa teollisuus jatkoi vuonna 2015 alkanutta kasvua, viime vuonna kasvua oli 9,7 %. Koko maassa teollisuuden liikevaihto kääntyi 7,8 % kasvuun useamman heikomman vuoden jälkeen. Metalliteollisuuden liikevaihdon kasvu jatkoi hyvällä 11 % tasolla. Alan suurin ryhmä on metallituotteiden ja koneiden laitteiden valmistus, missä kasvua oli 12,2 %. Elintarviketeollisuudessa liikevaihto kasvoi 2,7 %, heikon loppuvuoden seurauksena. Kehitys on kuitenkin lähellä pitkän ajan keskitasoa. Metsäteollisuudelle vuosi 2017 oli erittäin positiivinen. Liikevaihdon arvo kasvoi mekaanisessa puunjalostuksessa 14,6 % ja sellussa ja kartongissa 6,8 %. Viime vuoden kasvu on selvästi keskimääräistä vuosikasvua parempaa. Energiateknologialle viime vuosi oli selkeä kasvun vuosi (10,3 %). Koko maassa alan liikevaihto kasvoi vain 0,9 %.

Rakentamisessa on takana kaksi vahvaa vuotta. Viime vuonna kasvua oli jopa 10,4 ja vuonna 2016 10,3 %. Koko maassa rakentamisen liikevaihto kasvoi 8,4 %. Kuljetusalalla liikevaihdon arvo kehittyi useita vuosia maltillisesti, mutta viime vuonna kasvua oli 5,1 %. Matkailuklusterin liikevaihto kasvoi 4,5 %. Koko maassa alan kehitys on ollut pitkällä ajalla Pohjois-Savoa parempaa. Viime vuonna liikevaihto kasvoi koko maassa 6,7 %. Terveysklusterialan kasvu oli Pohjois-Savossa heikkoa usean vuoden ajan, mutta nyt takana on kaksi kasvun vuotta. Viime vuonna liikevaihto kasvoi 9,8 %. Pitkän aikavälin kasvu on 5,8 % vuodessa. Koko maassa terveysteknologia kasvoi 2,8 %. Suhteessa alaan kohdistuviin odotuksiin ja kehittämispanostuksiin on alan toiminta kuitenkin vielä varsin pienimuotoista Pohjois-Savossa.

Vientiyrityksillä vahva vuosi, vain elintarviketeollisuuden vienti laski

Teollisuuden viennin arvo kasvoi hyvin koko viime vuoden ja kasvu oli selvästi parempaa kuin koko maassa. Pitkällä ajalla Pohjois-Savon viennin kasvu on ollut aavistuksen koko maata parempaa. Vienti oli vahvaa kaikilla toimialoilla pl. elintarviketeollisuus. Sahatavaran vienti (18,7 %) jatkoi viime vuonna jo vuonna 2016 alkanutta hyvää kehitystä. Pitkän ajan kasvu (4,6 %) on ollut selvästi koko maan kehitystä (1,0 %) parempaa. Sellu- ja paperiteollisuudessa vienti kasvoi 9,0 %, edellisvuoden laskun jälkeen. Koko maassa kasvua oli 3,6 %. Muussa teollisuudessa (kemian teoll.) vuosivaihtelut ovat olleet suuria. Viime vuonna vienti nousi jopa 19,1 %, mutta takana on kaksi selvästi heikompaa vuotta. Elintarvikkeiden vienti säilyi lähes ennallaan. Alkuvuosi oli selvästi loppuvuotta positiivisempi. Koko maassa alan vienti on kehittynyt tasaisemmin, viime vuonna kasvua oli 2,9 %.

Koko metalliteollisuuden vienti kasvoi viime vuonna Pohjois-Savossa jopa 19,0 %, koko maassakin 10,1 % parin heikomman vuoden jälkeen. Energiateknologian vienti laski usean vuoden ajan, mutta nyt takana on kaksi kasvun vuotta. Viime kasvua oli 28,1 % etenkin vahvan alkuvuoden ansiosta. Koko maassa alan vientikehitys piristyi myös viime vuonna (11,5 %). Terveysteknologian vienti laski myös usean vuoden ajan, mutta on kasvanut nyt kahtena vuonna peräkkäin. Viime vuonna kasvua 10,7 %. Koko maassa ala on kasvanut useana vuonna peräkkäin, viime vuonna 3,0 %.

Eniten vienti kasvoi Ylä-Savon seudulla (25,8 %) ja Sisä-Savossa (24,5 %). Varkauden seudulla vienti on myös piristynyt, kasvua viime vuonna 15,2 %. Kuopion seudulla vienti kasvoi (8,6 %) yhden heikomman vuoden jälkeen. Vuosien 2005-2017 keskimääräinen viennin kasvu on ollut Sisä-Savossa 7,5 %, Ylä-Savossa 7,7 %, Kuopion seudulla 2,0 % ja Varkauden seudulla -2,2 %

Palkkasumma kasvoi Koillis-Savon seutua lukuun ottamatta

Vuonna 2017 palkkasumman kasvu oli Pohjois-Savossa ja koko maassa 2,2 %. Teollisuudessa kasvu koheni Pohjois-Savossa 3,1 %:iin kun koko maassa kasvua oli 1,5 %. Teollisuudessa palkkasumma kasvoi etenkin sähkötekniikassa (7,8 %), mekaanisessa puussa (4,3 %) sekä metalliteollisuudessa (5,6 %). Näiden alojen kasvu oli viime vuonna myös koko maan kehitystä parempaa.

Kuopion seudulla palkkasumma kasvoi nyt toista vuotta peräkkäin. Palkkasumma kasvoi eniten rakentamisessa (8,3 %) ja puutuoteteollisuudessa (8,3 %). Ylä-Savossa palkkasumma kasvoi nopeasti rakentamisessa (9,8 %) ja metalliteollisuudessa (11,5 %). Näiden alojen liikevaihto kasvoi myös nopeasti. Varkauden seudulla kaikkien toimialojen palkkasumma kasvoi maltillisesti (1,0 %). Merkittävimmin palkkasumma kasvoi rakentamisessa (6,3 %) ja energiateknologiassa (4,9 %). Molemmissa kasvu keskimääräisen kasvun yläpuolella. Koillis-Savossa palkkasumman arvo laski viime vuonna -2,2 %. Ainoastaan teollisuuden ja rakentamisen palkkasumma kasvoi. Sisä-Savossa palkkasumman kasvu oli 0,8 %. Viime vuosina palkkasumman kasvua on kiihdyttänyt elintarviketeollisuus 3,3 % keskimääräisellä vuosikasvulla. Viime vuonna alan palkkasumma nousi 2,7 %.

Väestökehitykselle huono vuosi

Tammi-joulukuussa 2017 Pohjois-Savon väestökehitys on ollut heikointa yli 10 vuoteen. Sama tilanne on koko Itä-Suomessa. Edellisen kerran Pohjois-Savo menetti väestöä yhtä paljon vuonna 2001. Koko maakunta menetti tammi-joulukuussa 2017 väestöä -1123, vuonna 2016 tappio oli -353. Pohjois-Savon heikentynyt väestökehitys johtuu ensi sijassa maakunnan ja sen keskuksen heikentyneestä muuttoliikkeen vetovoimasta. Ikärakenteesta johtuva väkimäärän väheneminen lisää menetyksiä. Pohjois-Savossa väestökehitys, väestön hyvinvointi ja yritysten talouden ja viennin kasvu kulkevat eri suuntaan. Kasvu on yrityksissä ollut myös viime vuoden puolella kovaa, mutta väki vähenee. Pohjois-Savon kannalta merkittävää on se, että etelän suurten talousalueiden vahva kehitys on lisännyt näiden alueiden työvoiman kysyntää lisäten näiden alueiden jo muutenkin vahvaa imua.

Positiivinen työllisyyskehitys jatkuu

Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistoissa vuonna 2017 keskimäärin 13 518. Vuoden takaiseen verrattuna laskua oli 11 prosenttia. Työttömien osuus työvoimasta lähti Pohjois-Savossa laskuun jo maaliskuussa 2016 ja on sen jälkeen jatkanut laskuaan. Laskuvauhti voimistui vuoden 2017 loppupuolella. Työttömyys on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä ja vähenemä koskee sekä miesten että naisten työttömyyttä. Pohjois-Savon työttömyys alenee kuitenkin hieman muuta maata hitaampaan tahtiin.

Nuorten työttömyys on laskenut koko viime vuoden ajan ja vuoden 2017 lopussa nuoria, alle 25-vuotiaita oli työttömänä lähes 21 % edellisvuotta vähemmän. Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä on laskenut viimeisen vuoden aikana siten, että alkuvuodesta 2017 pitkä-aikaistyöttömien määrä laski noin 3 %:n kuukausi-vauhtia, kiihtyen loppu vuodesta jopa 20 %:iin edelliseen vuoteen verrattuna.

Huomioitavaa kevään 2018 katsauksessa

Aiemmista aluetalouskatsauksista poiketen kevään 2018 raportissa ei tuoda esille euroestimaatteja. Tämä johtuu tilastokeskuksen tuottaman aineiston luotettavuusongelmista, joita on ilmennyt eri seutujen ja toimialojen euromääräisiin volyymitietoihin liittyen. Kevään katsauksessa kuvataan vuosimuutoksia ja näitäkin tietoja tulee pitää suuntaa-antavina.

Lisätietoja antavat: Pohjois-Savon liitto, aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen, teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi, puh. +358 44 7142 670 tai Pohjois-Savon ELY-keskus, Yrittäjyys ja Osaaminen, yksikön päällikkö, Jan Blomberg, jan.blomberg(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 552

Tutustu aluetalouskatsauksesta laadittuun infograafiin.