Pohjoiset harvaanasutut alueet (NSPA) Suomesta, Norjasta ja Ruotsista ovat kasvattaneet omaa geopoliittista ja taloudellista merkitystään niin kansallisesti kuin koko Euroopan unionin tasolla. Näillä Pohjois-Euroopan alueilla on ainutlaatuisia yhteisiä piirteitä, joita ei muilta eurooppalaisilta alueilta löydy, kuten laaja raaka-ainepotentiaali, korkea osaaminen, mutta myös haasteita kuten pitkät etäisyydet, harva asutus ja kylmä ilmanala. Nämä erityispiirteet on otettu huomioon myös kansallisessa ja EU-tason päätöksenteossa. Alueille kohdistetulla EU-rahoituksella on edistetty alueiden rakenteellista ja kehityksellistä sopeutumista koko EU-alueen kontekstissa.

Tänään Brysselissä julkaistu OECD:n alueellinen katsaus antaa pohjoisille harvaanasutuille alueille selkeitä politiikkasuosituksia, joiden kautta pyritään edistämään alueiden hyvinvointia ja kehitystä. Suosituksilla pyritään vaikuttamaan niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Tutkimus käsittelee mm. pohjoisten alueiden haasteita ja mahdollisuuksia, joilla on suoria vaikutuksia eurooppalaiseen arktista aluetta koskevaan politiikkaan. Raportissa korostuvat etenkin saavutettavuuden kehittämisen merkitys, sekä julkisten palvelujen saatavuuteen liittyvät haasteet. Raportti sisältää myös suoria viestejä päätöksentekijöille kansallisella ja EU-tasolla, jotta alueiden erityispiirteet otettaisiin riittävästi huomioon.

OECD on ottanut kantaa harvaanasuttujen alueiden puolesta jo aiemmassakin alueellisessa julkaisussaan. Molemmat julkaisut korostavat urbaaneja ja harvaanasuttuja alueita koskevan päätöksenteon yhteyttä toisiinsa sekä tarvetta maaseutupolitiikan kehittämiseksi, jotta näiden alueiden täysi kasvupotentiaali saataisiin hyödynnettyä.

– NSPA alueet ovat sitoutuneita investoimaan ja toteuttamaan raportissa esiteltyjä politiikkasuosituksia yhteistyössä Euroopan unionin ja kansallisten hallitusten kanssa olemassa olevan potentiaalin hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Panostamalla pohjoisten harvaanasuttujen alueiden kehitykseen hyödyt voidaan nähdä sekä kansallisella että koko Euroopan unionin tasolla, sanoo Itä- ja Pohjois-Suomen EU–toimiston johtaja Kari Aalto.

Kommentit:
Markku Markkula, alueiden komitean puheenjohtaja: "OECD:n kattava tutkimus osoittaa tarpeen paikallislähtöiselle strategialle, jonka avulla voidaan hyödyntää alueen tarjoama kasvupotentiaali. Pohjoisten ja harvaan asuttujen alueiden osuus Suomen taloudesta on lähes viidennes. Rajatylittävä yhteistyö pohjoisten ja muiden EU:n alueiden välillä auttaa vahvistamaan inhimillistä pääomaa, osaamista, innovointia ja infrastruktuuria."

Mari Kiviniemi, apulaispääsihteeri OECD: ”Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla harvaanasutuilla alueilla on tärkeä taloudellinen rooli Euroopassa. Saavuttaakseen täyden potentiaalinsa tulevaisuuden kasvun on tultava tuottavuuden ja työvoiman osallistamisen lisäämisestä. OECD:n NSPA-aluetta koskeva alueellisen tutkimuksen mukaan tämä tavoite voidaan saavuttaa toteuttamalla älykkään erikoistumisen strategioita, parantamalla infrastruktuuria ja alueiden välisiä yhteyksiä sekä edistämällä palvelutuotannon innovaatioita.”

Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja, Pohjois-Savon liitto, NSPA verkoston puheenjohtaja: "OECD:n tutkimus osoittaa, että NSPA alue ei ole vain erilaisten tukien kohde, vaan meillä on myös annettavanamme huomattavaa lisäarvoa eurooppalaiseen talouskasvuun ja kehitykseen."

Tiivistelmä: OECD:n aluekatsaukset: Pohjoiset harvaan asutut alueet

Lisätietoja:
Kari Aalto, johtaja Itä- ja Pohjois-Suomen EU–toimisto
kari.aalto@eastnorth.fi, 040 7738888