Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi tänään maakuntakaavan 2040 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteeseen laaditut vastineet ja suunnitelmaan tehtävät päivitykset. Suunnitelmasta jätettiin yhteensä 41 palautetta, joista viranomaiset ja yhteistyökumppanit jättivät 33. Yksityisiltä osallisilta tuli kahdeksan palautetta.

Palaute sisälsi runsaasti huomioita, joilla ei ole suoranaisesti vaikutusta osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön, mutta ovat hyvää evästystä jatkossa maakuntakaavaluonnosten valmisteluun.

Yksityisten antaman palautteen joukossa oli Leppäkaarteen ja Tynnörisen asukkaiden mielipide, joka koski Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen kaavamerkintöjä ja vaikutuksia. Yli 500 henkilön ja 12 taloyhtiön allekirjoittamassa palautteessa pelättiin louhoksen mahdollisen länsilaajennuksen toteutumisen heikentävän merkittävästi alueen asutus- ja elinkeino-oloja.

Asukkaiden mielestä nykyinen kaivos on Suomen oloissa harvinaisen lähellä suurehkoa taajamaa. Siilinjärveläiset ovat hyväksyneet asian tehtaan ja kaivoksen paikkakunnalle tuottaman hyvän vuoksi.

– Kaivoksen siirtyminen edelleen lähemmäs taajamaa tuo esille ristiriidan tähän asukkaiden myönteiseen suhtautumiseen. Kaikki ymmärtävät myös, että jos kaivos ja tehdas nopealla aikataululla lopetettaisiin, Siilinjärvellä olisi ylitsepääsemättömiä ongelmia, palautteessa sanotaan.

Vastineessa muistutetaan, että maakuntakaava ei ole toteuttava kaavataso, vaan sen tarkoituksena on eri intressien yhteensovittaminen ja ympäristöhaittojen hallinta. Maakuntakaavan avulla luodaan edellytyksiä maakunnan elinvoiman, kaivosteollisuuden tarpeiden ja muun maankäytön yhteensovittamiselle.

Yaran kaivoksen maakuntakaavamerkintöjä koskien järjestetään vuorovaikutustilaisuuksia ja luonnosvaiheessa esitetään erilaisia vaihtoehtoja, joissa kaivoksesta esitetään erilaisia kehityspolkuja.

– Maakuntakaavan mittakaavasta johtuen alueidenkäyttöä tarkastellaan yleispiirteisesti, eikä esimerkiksi kiinteistökohtaisesti. Näin ollen maakuntakaavalla ei myöskään ole välittömiä vaikutuksia yksittäisten maanomistajien etuihin tai oikeuksiin, vastineessa todetaan.

Malminetsintä ja kaivostoiminta edellyttävät maakuntakaavaa yksityiskohtaisempia suunnittelu- ja lupaprosesseja. Myös asukkaiden vahvasti esille tuoman suojavyöhykkeen yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu kuntakaavoissa.

Maakuntahallitus, pöytäkirja 25.11.2019 »

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tavoitteet »


Lisätietoja:
Seppo Kääriäinen, maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 050 511 3086