Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 30.10.2017 Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen luonnoksen valmisteluaineistoineen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville 7.11.–15.12.2017.

Nähtävillä oleva Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. vaiheen kaavassa käsitellään lainsäädännön muutoksista johtuvia sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä esille nousseita tarkistustarpeita. Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa: 1. vaihe vuosina 2017–2018, 2. vaihe käynnistetään v. 2019.

Tarkistettavina teemoina nyt nähtävillä olevassa kaavaluonnoksessa on käsitelty vähittäiskaupan suuryksiköitä, puuterminaaleja, soidensuojelualueita, maisema-alueita, peltoja, sähkönsiirtolinjoja, ampumarata- ja moottoriurheilualueita ja ajoharjoitteluratoja, puolustusvoimien alueita, geoenergiaa, kaivostoimintojen alueita ja suojavyöhykkeitä Siilinjärven Yaran kaivoksen osalta sekä Päijänne-Saimaa kanavavarausta. Lisäksi kaavassa kumotaan yksittäisiä tuulivoima- ja turvetuotantoalueita.

Kaavaratkaisut kaavassa käsiteltyjen teemojen osalta:

Vähittäiskaupan suuryksiköt
Kaavaluonnoksessa päivitetään Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavassa 2030 osoitetut merkinnät vastaamaan 1.5.2017 voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslakia, jonka tavoitteena oli vähentää kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää sääntelyä. Kaavaratkaisussa tehdään tekniset muutokset, jossa nostetaan seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja 4000 k-m2:iin sekä kumotaan keskusta-alueita koskeneet enimmäismitoitukset. Lisäksi keskustojen ulkopuolella sijaitsevien kaupan alueiden suunnittelumääräysten muutoksella mahdollistetaan kaupan laadun ja tarkan sijainnin määrittely maakuntakaavan sijaan kuntakaavoituksessa.

Puuterminaalit / tavaraliikenteen terminaalialueet
Kaavaluonnoksessa osoitetaan aines- ja energiapuun yhteis- ja erilliskäyttöiset välivarastointi- ja terminaalialueet sekä rataterminaaliverkosto Pohjois-Savon Metsäkeskuksen valmisteleman hankkeen aineiston mukaisesti. Kaavaluonnosvaiheeseen saatu aineisto on vielä keskeneräinen sisältäen epätarkkuuksia ja päällekkäisyyksiä. Aineisto on kuitenkin kaavaluonnoksen nähtävillä ollessa laajasti osallisten kommentoitavissa, ennen kuin niiden osalta arvioidaan tarkemmin seudullisuuden rajaa. Hanke päättyy vuoden 2017 lopussa, joten kaavaratkaisu tarkentuu kaavaehdotusvaiheeseen.

Soidensuojelualueet
Osoitetaan Valtioneuvoston päätöksen mukaiset, valtion mailla sijaitsevat alueet soidensuojelun täydentämisestä. Valtion maille esitetyt luonnonsuojelulailla toteutettavat suot osoitetaan maakuntakaavaan SL-merkinnällä, Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemat tai suojeltavaksi tarkoitetut alueet osoitetaan merkinnällä S2. Kaavassa ei osoiteta yksityismailla sijaitsevia kohteita. Muu suojelualuekokonaisuus päivitetään kaavan tarkistuksen 2. vaiheessa.

Maisemat
Tavoitteena on päivittää valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet tulevan valtioneuvoston päätöksen perusteella ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet valmisteilla olevan päivitysselvityksen sekä kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella. Voimassa olevissa maakuntakaavoissa on päällekkäisyyksiä maisemien ja kulttuuriympäristöjen suhteen. Maakunnallisesti arvokkaat maisemat ovat kaavaluonnoksessa laajasti osallisten kommentoitavissa, ennen kuin niiden osalta arvioidaan tarkemmin seudullisuuden rajaa. Mikäli Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista siirtyy 2018 jälkipuoliskolle tai myöhempään, valtakunnallisesti arvokkaat maisemat tarkastellaan maakuntakaavan 2. vaiheessa. Kaavaluonnoksessa valtakunnallisesti arvokkaat maisemat ovat mukana havainnollisuuden johdosta valtioneuvoston 1995 periaatepäätöksen mukaisessa laajuudessa lukuun ottamatta Kinahmin, Puijon, Maaningan ja Paukarlahden alueita. Ko. alueet osoitetaan Pohjois-Savon maakuntahallituksen lausunnossa Ympäristöministeriölle 21.3.2016 (§ 36) mukaisessa laajuudessaan.

Pellot
Voimassa olevissa maakuntakaavoissa osoitetut peltomerkinnöistä luovutaan. Aluevarausmerkintöjen sijaan osoitetaan pellot kaavakartalla pohjakarttamerkintänä. Peltojen arvot hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden osalta turvataan kaavan yleismääräyksellä ja taajamatoimintojen alueiden suunnittelumääräyksen muutoksella.

Sähkönsiirtolinjat, uudet sähkönsiirtolinjat
Kaavaluonnoksessa osoitetaan uutena sähkönsiirtolinjana Alapitkältä Siilinjärven Yaralle kulkeva, 17 km pituinen 110 kV:n sähkölinja. Maakuntakaavassa huomioidaan myös Finnpulpin Kuopion Sorsasaloon sijoittuvan biotuotetehtaan uuden 110 kV:n sähkönsiirtolinjan tarve välillä Toivala-Sorsasalo sekä vaihtoehtoinen linjaus yhteystarvemerkinnällä. Yhteystarvemerkinnällä osoitetaan lisäksi uudet 110 kV johtoyhteydet Kuopion Riistaveden sähköasemalta Kaavin ja Tuusniemen sähköasemille.

Ampumaradat, moottoriurheilualueet ja ajoharjoitteluradat
Kaavaratkaisulla päivitetään seudullisesti merkittävien ampumaratojen, moottoriurheilualuiden ja ajoharjoitteluratojen verkosto. Ko. teemoja koskien on laadittu selvitykset, joiden perusteella ampumaradat on luokiteltu neljään eri luokkaan niiden merkittävyyden perusteella. Osa radoista on luokiteltu paikallisesti merkittäviksi, joten niitä ei osoiteta maakuntakaavassa. Paikallisesti merkittävät radat voivat jatkaa toimintaansa ja niitä voidaan kehittää kunnallisesti merkittävinä. Siilinjärven Yaran alueella sijaitseva Raasion ampumaradan merkintä kumotaan, koska maanomistaja on ilmoittanut, että alueen vuokrasopimusta ei tulla vuoden 2021 jälkeen jatkamaan. Pohjois-Savossa sijaitsevat moottoriurheiluradat ja ajoharjoitteluradat on arvioitu selvityksessä kaikki valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviksi, joten niiden muodostama verkosto osoitetaan kaavaluonnoksessa kokonaisuudessaan.

Puolustusvoimien alueet
Kaavaratkaisulla päivitetään Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueet, varikkoalueet ja varalaskupaikat melu- ja suojavyöhykkeineen. Alueet sijaitsevat Siilinjärven Rissalassa, Sotinpurolla Rautavaaralla, Koivujärvellä Kiuruvedellä sekä Tervon ja Vieremän (+ Joroisten) varalaskupaikoilla. Puolustusvoimien alueet ovat erityistoimintojen alueita, joilla liikkuminen ja rakentaminen ovat rajoitettua. Merkinnät ja määräykset ohjaavat yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja lupamenettelyä puolustusvoimien alueiden läheisyydessä. Puolustusvoimien alueet ja suojavyöhykkeet asettavat reunaehtoja alueiden maankäytön suunnittelulle ja rakennuslupamenettelylle.

Geoenergia
Kaavaluonnoksessa osoitetaan yleismääräys, jolla kannustetaan lisäämään geoenergian käyttöä alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Määräyksen tavoitteena on edistää uusiutuvien energianlähteiden käytön osuutta maakunnassa. Maakunnan geonergiapotentiaalista on laadittu selvitys, jota kunnat voivat hyödyntää yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa.

Kaivostoimintojen alueet sekä suojavyöhyke Siilinjärven Yaran kaivoksen osalta
Kaavaluonnoksessa päivitetään Yaran kaivosalueet jo toteutuneiden sekä suunnitteilla olevien laajennusten mukaiseksi. Yara suunnittelee Siilinjärven kaivoslouhoksen laajentamista joko avaamalla uuden Jaakonlammen louhoksen tai laajentamalla nykyistä Särkijärven päälouhosta sen länsilaajennuksella. Tämän ns. louhosjatkumohankkeen tarkoituksena on turvata Siilinjärven kaivoksen toiminta nykylaajuudessa vuoden 2035 loppuun saakka. Maakuntakaavaluonnoksessa kaivosaluerajausten muutoksilla on huomioitu mahdolliset laajennukset. Lisäksi kaavassa päivitetään kaksitasoiseksi Yaran ympärille osoitetun suojavyöhykkeen rajaukset ja suunnittelumääräykset. Suojavyöhykkeiden tarkoituksena on edistää rakentamisen harkintaa kaivosalueen välittömässä läheisyydessä.

Päijänne-Saimaa kanava
Kanavan merkintätapa muutetaan varsinaisesta laiva- tai veneväylästä ohjeelliseksi merkinnäksi. Suunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen ja varmistamaan lyhyemmän aikavälin VT 5 kehittäminen sekä pitkän aikavälin kanavavarauksen toteutumisen edistäminen. Osoittamalla Päijänne-Saimaa kanava ohjeellisella merkinnällä yhdenmukaistetaan merkintätyyppi vastaavaksi Etelä-Savon voimassa olevan maakuntakaavan kanssa. Vuonna 2018-2019 käynnistyvässä maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheessa tarkastellaan Pohjois-Savon liikennejärjestelmä kokonaisuutena, huomioiden tie-, raide-, vesi- ja lentoliikenne. Samassa yhteydessä päivitetään vuonna 2008 laadittu Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 sekä mahdollisesti myös Päijänne-Saimaa -kanavaa koskeva vaikutusten arviointi.

Tuulivoima
Kumotaan maakuntakaavassa aiemmin osoitettuja tuulivoima-alueita, jotka Puolustusvoimat on todennut ei hyväksyttäviksi tai arvioi niillä olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Kumottavat alueet ovat Kaavinniemi Kaavilla, Rahasmäki ja Linnanmäki Kuopiossa sekä Takunkorpi ja Saahkarlahti Leppävirralla.

Turvetuotanto
Kumotaan ne turvetuotantoalueet, joilla tuotanto on lopetettu. Turvetuotantoalueet kokonaisuutena käsitellään maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheessa.

Kaavan nähtävillä olo ja osallistumismahdollisuudet

Kaavaluonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestetään

  • Kuopiossa 7.11. klo 14–16 Pohjois-Savon liitto, maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio)
  • Iisalmessa 15.11. klo 16–17.30 Kulttuurikeskus, Karl Collan -sali (Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi)
  • Varkaudessa 21.11. klo 16–17.30 Navitas 1, Ankkuri 1-2 (Wredenkatu 2, Varkaus)

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Ampumaradat käsitellään erityisesti Kuopion tilaisuudessa.

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. vaiheen luonnos ja valmisteluaineisto ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 7.11.–15.12.2017 Pohjois-Savon kuntien virastoissa, Pohjois-Savon liitossa sekä liiton verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040. Kaavaluonnosta varten laaditut selvitykset ovat nähtävillä vain verkkosivuilla.

Osallisilla on mahdollisuus esittää lausuntonsa tai mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja sen valmisteluaineistosta. Palaute tulee toimittaa viimeistään 15.12.2017 klo 15.30, ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai osoitteeseen Pohjois-Savon liitto, PL 247, 70101 Kuopio. Palautetta voi jättää myös verkkosivuilla www.pohjois-savo.fi/psmk2040.

Lisätietoja antavat
Suunnittelujohtaja Paula Qvick p. 044 7142646, paula.qvick@pohjois-savo.fi (maisema-alueet, pellot, puolustusvoimien alueet, Päijänne-Saimaa -kanava)

Kaavoituspäällikkö Suvi Jousmäki p. 044 7142618, suvi.jousmaki@pohjois-savo.fi (vähittäiskaupan suuryksiköt, puuterminaalit, soidensuojelu, ampumarata- ja moottoriurheilualueet, geoenergia, kaivostoimintojen alueet sekä suojavyöhyke Siilinjärven Yaran kaivoksen osalta, turvetuotanto)

Suunnittelija Mikko Rummukainen p. 044 714 2655, mikko.rummukainen@pohjois.savo.fi (sähkönsiirtolinjat, tuulivoima sekä kartat ja paikkatieto)