Suomen makuntajohtajien mielestä Lauri Tarastin selvitys luo hyvän pohjan itsehallintoalueita koskevan uudistuksen jatkovalmistelulle.

Maakuntien itsehallinnosta on kuitenkin tehtävä aitoa. Siihen kuuluu muun muassa mahdollisuus päättää itse tarkoituksenmukaisesta organisoitumisesta sekä tehtävien delegoinnista maakunnan sisällä. Tältä osin maakunnan viraston suhdetta luottamushenkilöpäätöksentekoon on vielä arvioitava tarkemmin. Maakuntien luottamushenkilöpäätöksenteko ja virastojen päätöksenteko eivät voi erkaantua toisistaan.

Samoin aitoon itsehallintoon kuuluu laaja mahdollisuus sopia tehtävien hoitamisesta maakuntien kesken sekä maakuntien sisällä etenkin suhteessa kuntiin. Maakuntien ja kuntien kesken syntyy runsaasti rajapintoja niin palvelujen tuotannossa kuin tukipalvelujen järjestämisessä. Näiden osalta tarkemmasta työnjaosta ja tehtävien rahoitukseen liittyvistä asioista on voitava sopia joustavasti maakuntien ja kuntien kesken.

Maakuntien ohjauksen on oltava sopimuksellisuuteen perustuvaa ja strategista. Maakuntien toimiala on määriteltävä niin, että se antaa aluetasolle laajan mahdollisuuden elinvoiman vahvistamiseen ja muiden tehtävien tarkoituksenmukaiseen hoitamiseen. Tulopohjan kehittämisen tulee olla vahvasti kunkin itsehallintoalueen omassa intressissä ja siksi alueen ja elinkeinojen kehittämistehtävät ovat keskeinen osa itsehallintoalueen kokonaisuutta.

Maakuntien tehtäviä arvioitava jatkovalmistelussa etenkin ympäristö- ja liikenneasioiden osalta

Maakunnille ehdotettavat tehtävät ovat pääsääntöisesti perusteltuja ja itsehallintoon sopivia. Maakuntien itsehallinto tuo lisäarvoa ennen kaikkea sellaisissa tehtäväkokonaisuuksissa, joissa on tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja joissa eri alueiden erilaiset olosuhteet ja strategiset valinnat vaikuttavat päätösten sisältöön viime kädessä maakunnasta kansanvaltaisesti valittujen luottamushenkilöiden kautta.

Työjaon onnistuminen kunnan, maakunnan ja valtion kesken erityisesti elinkeinopolitiikassa, työllisyyden hoidossa sekä ympäristöhallinnossa on esityksessä jossain määrin epäselvää. Kunnille on syytä tarjota jatkossakin oikeat ja aidot työvälineet elinvoimaisuuden kehittämiseen paikallisesti. Työllisyyden hoito on keskeinen osa kuntien elinvoimapolitiikkaa. Kuntien tehtävät ovat edelleen esitetyssä mallissakin laajemmat kuin missään muussa länsimaalaisessa demokratiassa.

Tehtävissä, jotka on resurssien käytön tai niiden luonteen vuoksi tarkoituksenmukaista hoitaa yhtä maakuntaa laajemmalla alueella, maakuntien tulisi voida ensisijaisesti sopia tästä. Tehtävien keskittämisistä säätäminen lainsäädännöllä puhumattakaan isäntä-renki –maakuntien nimeämisestä keskushallinnon toimesta ei sovellu itsehallinnon periaatteisiin.

Ympäristöllisten lupa- ja valvontatehtävien osalta lähtökohtana tulisi olla, että ne kootaan maakunnille eivätkä ne jää valtion aluehallinnon tehtäviksi. Kun kunnilla jo on ja on jatkossakin näitä tehtäviä vastuullaan, ei mitään tehtävien luonteeseen liittyvää estettä niiden kokoamiseksi maakuntiin pitäisi olla.

Selvityshenkilön ehdottama alueidenkäytön ohjauksen tehtävien kokoaminen maakunnille ELY-keskuksilta ja maakunnan liitoilta on erittäin perusteltua.

Liikennehallinnon tehtävistä Tarasti ei tee esitystä. Ne ovat alueiden kannalta tärkeä kokonaisuus, jota on tarpeen linjata nopeasti. Maakunnille sopii luontevasti vahva rooli muun muassa liikennejärjestelmäsuunnittelussa, jonka tulee ohjata liikennehankkeiden rahoittamista, ja joukkoliikenteen järjestämisessä.

Aluekehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että rakennerahasto-ohjelmien ja maaseutuohjelman toteuttaminen kootaan nyt kokonaisuudessaan maakunnille. Tällöin myös eri ohjelmia voidaan käyttää integroidusti maakuntaohjelmien ja muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Myös näitä asioita hoitavan henkilöstön käyttö tehostuu, kun maakunnan liittojen ja ELY-keskusten voimavarat yhdistetään. Lähtökohtaisesti jokaisen maakunnan tulisi voida tehdä näissä asioissa aluettaan koskevat päätökset. Samaan kokonaisuuteen kytkeytyy elinkeinojen kehittämisen ja yritysrahoituksen ELY-keskuksilta koottavat tehtävät.

Pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu tulisi olla maakunnilla. Ne kytkeytyvät myös soteen, jonka järjestämisvastuu on niin ikään maakunnilla.

Maakunnat mukaan valmisteluun

Maakunnan liitot ovat mielellään asiantuntemuksellaan ja työpanoksellaan mukana uudistuksen jatkovalmistelussa. Toivomme, että maakuntien edustus otetaan mukaan jatkovalmistelua tekevään työryhmään. Samoin olemme valmiita kantamaan uudistuksen valmisteluvastuuta maakunnissa.

On myös tärkeää, että sote- ja aluehallintouudista valmistellaan rinnakkain, koska ne molemmat tulevat samojen itsehallinnollisten maakuntien vastuulle.