Maakuntahallituksesta otettiin kokouksen yhteydessä uusi ryhmäpotretti. Jäsenistä kuvasta puuttuu Sari Raassina. Kuvassa mukana myös maakuntavaltuuston puheenjohtajisto sekä maakuntajohtaja Marko Korhonen (toinen oikealta).

Marras-joulukuussa nähtävillä olleeseen Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. vaiheen luonnoksesta jätettiin 33 lausuntoa. Muistutuksia ja mielipiteitä saatiin 38 kappaletta. Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi tämän päivän kokouksessaan lausuntoihin ja muistutuksiin tehdyt vastineet ja täydennykset.

Pääosa saadusta palautteesta koski Yaran teollisuus- ja kaivosalueen laajentamista Siilinjärven kirkonkylän suuntaan. Lisäksi toivottiin, että mahdollinen laajentuminen Laukansaloon huomioitaisiin kaavassa kokonaisuudessaan.

Runsaasti palautetta saatiin myös peltoalueista, puuterminaaleista ja arvokkaista maisema-alueista. Kaavaluonnoksessa pellot osoitettiin aluevarausmerkinnän sijaan pohjakarttamerkintänä, mitä pidettiin pääosin hyvänä ratkaisuna. Puuterminaalien paikkoihin esitettiin useita muutoksia.

Maakunnallisesti merkittävien maisemien osalta huolena oli niiden vaikutus maa- ja metsätalouteen. Yksittäisistä maisema-alueista kiinnitettiin huomiota erityisesti Pohjois-Sänkimäki – Sänkimäki – Kinahmin alueeseen, Puijoon, Maaninka–Väisälänmäkeen ja Paukarlahteen.

Ampumaradoista saatiin kokonaisuutena vain vähän palautetta, joskin Raasion ampumaradan poistamista kritisoitiin. Lisäksi Heinjoen roolia korvaavana ampumaratana tullaan vielä tarkastelemaan kokonaisuudessaan eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Leppävirran ohitustien varaus kumotaan

Maakuntahallituksen hyväksymät vastineet linjaavat valmistelutyötä eteenpäin. Yaran alueeseen liittyvää kaavaratkaisua tarkennetaan, lisäksi käydään tarkentavia neuvotteluja eri osapuolten kanssa. Puuterminaalien osalta kaavaehdotuksessa tullaan osoittamaan huomattavasti suppeampi tavoiteverkosto. Maisemateema päätettiin siirtää kokonaisuudessaan maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheeseen.

– Uutena teemana kaavaan päätettiin ottaa valtatie 5:n kohta Leppävirralla. Koska viitostien parantaminen on päätetty tehdä nykyisellä linjauksellaan, kumotaan voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettu ohitustievaraus, kertoo suunnittelujohtaja Paula Qvick Pohjois-Savon liitosta.

Maakuntahallitus kuitenkin edellyttää, että varauksen kumoamisesta huolimatta viitostien palvelutaso Leppävirran kohdalla on turvattava pitkällä aikavälillä siten, että tavoitteellisena ympärivuotisena nopeusrajoituksena on 100 kilometriä tunnissa.

Kaupan, tuulivoimaloiden, suojelusoiden ja Puolustusvoimien merkintöjen osalta tulossa ei ole juurikaan muutoksia. Ampumarataverkostoon lisätään Leppävirran ampumahiihtorata sekä moottoriurheilualueisiin Tervon Äyskosken ajoharjoittelurata. Finngridin kanssa neuvotellaan 400 kilovoltin voimajohtohankkeesta Vaalan Nuojuan ja Joroisten Huutokosken sähköasemien välille. Selvityksen on tarkoitus valmistua kesään 2018 mennessä. Alustava voimajohtoreitti sijoittuu Pohjois-Savon alueella pääosin nykyisten 400 tai 110 kilovoltin voimajohtojen rinnalle.

Kaavan jatkovalmistelu etenee siten, että seuraavaksi laaditaan kaavaehdotus ja kaavan vaikutusten arviointi. Huhtikuussa viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa kaavaehdotuksesta. Ehdotus on julkisesti nähtävillä ja osallisten kommentoitavissa kesäkuusta elokuuhun. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyisi kaavan marraskuussa 2018.