Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on lausunnoissaan korostanut, että termien ja nimien jatkuvuus auttaa kansalaisia ymmärtämään hallinnon toimintaa ja hoitamaan asioitaan. Kotus ei suosita nimitystä hyvinvointialue tulevan sote- ja terveyspalveluista vastaavan hallinnollisen yksikön ja toimialueen nimitykseksi.

Samalla kun Kotus korostaa termien ja nimien jatkuvuutta, se kuitenkin suosittaa olemassa olevien organisaatioiden nimen antamista uuden hallinnollisen yksilön ja toimialueen nimeksi.

Alueellista identiteettiä kuvaava maakunta-käsite on ollut pitkään vakiintunut ja historiallisesti maakunnat ovat olleet olemassa jo vuosisatoja. Nykyisiä maakuntien liittoja edeltäneet maakuntaliitot perustettiin pääosin 1920- ja 1930-luvuilla yleishyödyllisiksi yhteisöiksi, joiden tarkoituksena oli sääntöjensä mukaan toimia maakunnan sivistys- ja talouselämän kehittämiseksi.

Nykyiset maakutien liitot ovat sisältyneet lainsäädäntöön vuodesta 1995. Ne ovat lakiin perustuvia kuntayhtymiä, jotka vastaavat alueellisesta maankäytön suunnittelusta ja elinvoiman kehittämisestä sekä jäsenkuntiensa yhteisestä edunvalvonnasta.

Olemassa olevan organisaation nimeä ei tule antaa toiselle organisaatiolle. Jos näin kävisi, olisi olemassa yhtä aikaa samoilla maantieteellisillä alueilla kaksi maakunta-nimistä organisaatiota, kaksi maakuntavaltuustoa ja kaksi maakuntahallitusta. Kansalaisten näkökulmasta organisaatiot ja niiden tarjoamat palvelut menevät varmasti sekaisin.
Olemassa olevan ja nimeltään vakiintuneen organisaation nimeä ei myöskään pidä vaihtaa. Uudella organisaatiolla tulee olla oma erottamiskykyinen nimi, jota hallituksen päättämä hyvinvointialue kuvastaa hyvin.

Sosiaali- ja terveyspalveluja kansalaisille tarjoava organisaatio ansaitsee hallintolain 9 §:n mukaan asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän nimen kuten Kotus on lausunnoissaan todennut. Hyvinvointialue ja aluevaalit kuvaavat Kotuksenkin mukaan paitsi maantieteellistä aluetta, myös organisaation tavoitetta. Siksi hyvinvointialue on erinomainen nimi organisaatiolle, jonka tavoitteena on mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

Tiedote 13.10.2020: Hallitus on tehnyt muutoksia sote-uudistuksen lakiesitysluonnokseen lausuntokierroksen perusteella »