Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen (21.–22.8.2019) kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 varojen jakoon

EU:n aluekehitysvaroilla pyritään kaventamaan ja poistamaan alueiden välisiä kehittyneisyyseroja, kompensoimaan pysyviä haittoja (Itä- ja Pohjois-Suomen osalta pitkien etäisyyksien, harvan asutuksen ja kylmän ilmaston vaikutuksia) sekä vähentämään sosiaalista eriarvoisuutta. EU ohjaa aluekehitysvaroja jäsenmaille ja alueille EU:n lainsäädännön sekä tarkkaan määriteltyjen unionin hyväksymien kriteerien perusteella, joita ovat mm. bruttokansantuote, työllisyysaste, asukastiheys ja ilmastonmuutoksen hillintä.

EU:n yhteisellä kriteeristöllä pyritään siihen, että varat tulevat oikeudenmukaisesti kohdennetuiksi niille alueille, jotka niitä eniten tarvitsevat.

ITÄ- JA POHJOIS-SUOMI TAVOITTANEET MUUN SUOMEN KEHITYSTÄ – MUTTA EROJA EDELLEEN ON

Itä- ja Pohjois-Suomi ovat kuroneet kiinni muuta Suomea, mm. BKT-kehityksessä ja työllisyydessä. Tämä on osoitus siitä, että alueelle suunnattuja EU:n kehittämisvaroja on pystytty käyttämään vaikuttavasti. Hyvästä kehityksestä huolimatta alueellisia eroja ei ole saatu poistettua, kuten komissio maaraportissaan 2019 toteaa, vaan erot ovat suuria, etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa.

EU-TUKI TULEE KANSALLISESTI KOHDENTAA ALUEILLE, JOILLE SE EU-LAINSÄÄDÄNNÖN JA EU-TASON KRITEERIEN MUKAISESTI KUULUU

EU-komission esitys Suomen rakennerahastorahoituksesta kaudelle 2021-27 on 1,6 MRD€, eli nousua nykyiseen olisi 100 M€. Alustavien laskelmien mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen rahoitustaso pysyisi nykyisellään (900 M€). Etelä- ja Länsi-Suomen rahoitus nousisi 320 M€:sta arviolta 570 M€:een, kasvua 78%. Tästä summasta Uusimaa olisi saamassa 180 M€, joten sen saama EU-tuki yli kolminkertaistuisi.

Nykyisellä EU:n rahoituskaudella Itä- ja Pohjois-Suomeen tarkoitettua rakennerahastorahoitusta on Suomen kansallisella päätöksellä ohjattu Etelä- ja Länsi-Suomeen. Uudella rahoituskaudella Etelä- ja Länsi-Suomen rahoitus on komission esityksen mukaan kasvamassa. Tulevaisuudessa tuet pitääkin kansallisesti osoittaa niille alueille, joille Euroopan unioni on ne päätöksenteossaan tarkoittanut.

EU-RAHOITUKSELLA SUURI MERKITYS ITÄ- JA POHJOIS-SUOMELLE, SILLÄ KANSALLINEN RAHOITUS KOHDISTUU ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEEN

Euroopan unionin periaatteiden mukaisesti EU-rahoituksen tulee täydentää kansallista rahoitusta. Kansallisen rahoituksen (Business Finland, TEM, Finnvera) painopiste on Etelä- ja Länsi-Suomessa, jonne ohjautuu vuositasolla keskimäärin 1,1 MRD€; Itä- ja Pohjois-Suomen rahoituksen ollessa n. 370 M€. Tästä syystä EU-rahoituksen merkitys korostuu nimenomaan Itä- ja Pohjois-Suomessa. Rahoituksella on suuri merkitys alueen kilpailukyvyn vahvistamisessa, uusien yritysten ja tuotteiden aikaansaamisessa sekä osaamisen vahvistamisessa ja työllisyyden parantamisessa.

Kansallinen kasvu ja kilpailukyky tarvitsevat Suomen kaikkien alueiden osaamista, resursseja ja korkealaatuisia vientituotteita. Maan tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi Euroopan unionin Suomelle osoittama Itä- ja Pohjois-Suomen kriteereihin perustuva rahoitus tulee kohdistaa täysimääräisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen. Tämä olisi linjassaan EU:n alue- ja rakennepoliittisten periaatteiden sekä Suomen voimassa olevan hallitusohjelman kirjauksen kanssa: ”Aluekehitysrahoituksen taso ja harvaanasutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema turvataan”.

Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen puolesta, Kuopiossa 22.8.2019

Seppo Kääriäinen
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtaja

Tiedote pdf:nä »