Uusiutuvien energialähteiden käyttö on Itä-Suomessa lähes kaksinkertaista kuin Suomessa keskimäärin. Käytetystä primäärienergiasta puolet on peräisin puusta. Energian tuotanto on Itä-Suomessa kehittynyt entistä enemmän kestävän kehityksen kriteereitä vastaavaksi. Uusiutuvan energian rooli tulee jatkossa entistä tärkeämmäksi, kun ilmastonmuutosta yritetään hillitä kansainvälisten ilmastosopimusten ohjaamina. Tämä avaa energia-alalla paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vuonna 2014 Itä-Suomi tuotti uusiutuvilla polttoaineilla 62 % kaikesta käyttämästään energiasta. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö näytti vakiintuneen Itä-Suomen maakunnissa tälle tasolle. Pientä nousua tapahtui Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Kainuussa.

Vuodesta 2008 vuoteen 2014 mennessä uusiutuvien polttoaineiden käyttö on kasvanut Itä-Suomessa peräti 2600 gigawattituntia. Esimerkiksi hakkeena ilmaistuna tämä tarkoittaisi vuosittain 17 000 täysrekallista metsähaketta, ja rahassa 130 miljoonaa euroa.

Primäärienergian kulutus nousi hieman edellisestä vuoden 2012 tarkastelusta ollen vuoden 2014 lopussa 62 900 GWh. Fossiilisista polttoaineista lämmitysöljyn käyttö on supistunut vuodesta 2012 noin 15 %, ja sen käyttö näyttää vähenevän edelleen. Kivihiilen käyttö oli enää puoli prosenttia primäärienergian kulutuksesta. Etenkin raskaan polttoöljyn käyttö on vaikeutunut päästörajoitusten takia. Myös polttoturpeen käyttö on vähentynyt. Puuenergian käyttö nousi noin 600 GWh vuodesta 2012 vuoteen 2014.

Tiedot käyvät ilmi Itä-Suomen energiatilasto 2014 -raportista, joka on tehty osana Itä-Suomen bioenergiaohjelman 2020 seurantaa. Uusiutuva energia tarkoittaa puu-, aurinko-, vesi- ja tuulienergiaa sekä maalämpöä. Uusiutuva energia ei lisää ilmakehän hiilidioksidikuormaa, toisin kuin esimerkiksi öljyn ja kivihiilen käyttö.

Itä-Suomen energiatilasto 2014 -raportin laskelmat pohjautuvat ns. primäärienergialukuihin. Energian tuottaminen ja siirto paikasta toiseen synnyttää aina energiahävikkiä. Primäärienergialaskelmissa tuota hävikkiä ei ole otettu huomioon.

Energiatilasto on laadittu osana Itä-Suomen bioenergiaohjelman toteutusta. Tilastotietoja on kerätty
vuodesta 2004 lähtien. Tilaston laadinnasta vastaa Kainuu ja käytännön toteutuksesta kehityspäällikkö Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskuksesta.