Aluetalouskatsaukset

Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatimasta aluetalouskatsauksesta löydät ajan tasalla olevaa tietoa Pohjois-Savon aluetalouden tilasta ja sen viimeisimmistä muutoksista. Seurantaa käytetään mm. ohjelmakauden vaikuttavuuden arvioinnissa sekä maakunnan ja eri organisaatioiden suunnittelussa.

Maakunnan toimialojen liikevaihtoa, vientiä ja palkkasummaa on kuvattu Tilastokeskuksen kokoamalla, yritysten arvonlisäverotilityksiin perustuvalla kuukausikuvaajalla.

Uusimmat

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus, kevät 2018 (julkaistu 7.5.2018)

Vahva viime vuosi niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa

Talouskasvu on viime vuosina ollut vahvaa. Vuonna 2017 Pohjois-Savossa yritysten liikevaihto kasvoi 6,7 %. Koko maassa liikevaihdon kasvu oli 6,1 %, eli koko maassakin kasvu on kiihtynyt. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli liikevaihdon osalta maakuntien keskikastia mutta viennissä kärkimaakuntia. Pohjois-Savossa vienti kasvoi viime vuonna 16,4 % ja vienti oli vahvaa molemmilla vuosipuoliskoilla. Vuotta aikaisemmin vienti kasvoi 3,6 %. Koko maassa viime vuonna vienti piristyi 7,8 % kasvuun eli koko maan vienti on lähtenyt vetämään. Vuonna 2017 palkkasumman kasvu oli Pohjois-Savossa ja koko maassa 2,2 %.

Viime vuonna liikevaihdon kasvu oli Sisä-Savon (10,2 %) ja Ylä-Savon (8,4 %) ja Koillis-Savon (11,8 %) seuduilla parempaa kuin maan keskimääräinen kehitys. Varkauden seudullakin kasvua oli 5,8 % ja Kuopion seudulla 5,6 %. Kaikilla seuduilla ylitettiin pitkän ajan kasvutaso. 2005-2017 nopeinta yritysten liikevaihdon kasvu on ollut Ylä-Savossa (3,4 %) ja Sisä-Savo + alueella (4 %). Myös Kuopion (3,2 %) kasvu on ollut maan keskimääräistä 2,3 % vuosikasvua nopeampaa. Erittäin positiivista on Varkauden seudun piristyminen useamman heikon vuoden jälkeen, joskin pitkän ajan kasvu on vielä miinuksella. Myös pieni Koillis-Savon alue on piristynyt usean heikomman vuoden jälkeen.

Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla aloilla

Pohjois-Savossa teollisuus jatkoi vuonna 2015 alkanutta kasvua, viime vuonna kasvua oli 9,7 %. Koko maassa teollisuuden liikevaihto kääntyi 7,8 % kasvuun useamman heikomman vuoden jälkeen. Metalliteollisuuden liikevaihdon kasvu jatkoi hyvällä 11 % tasolla. Alan suurin ryhmä on metallituotteiden ja koneiden laitteiden valmistus, missä kasvua oli 12,2 %. Elintarviketeollisuudessa liikevaihto kasvoi 2,7 %, heikon loppuvuoden seurauksena. Kehitys on kuitenkin lähellä pitkän ajan keskitasoa. Metsäteollisuudelle vuosi 2017 oli erittäin positiivinen. Liikevaihdon arvo kasvoi mekaanisessa puunjalostuksessa 14,6 % ja sellussa ja kartongissa 6,8 %. Viime vuoden kasvu on selvästi keskimääräistä vuosikasvua parempaa. Energiateknologialle viime vuosi oli selkeä kasvun vuosi (10,3 %). Koko maassa alan liikevaihto kasvoi vain 0,9 %.

Rakentamisessa on takana kaksi vahvaa vuotta. Viime vuonna kasvua oli jopa 10,4 ja vuonna 2016 10,3 %. Koko maassa rakentamisen liikevaihto kasvoi 8,4 %. Kuljetusalalla liikevaihdon arvo kehittyi useita vuosia maltillisesti, mutta viime vuonna kasvua oli 5,1 %. Matkailuklusterin liikevaihto kasvoi 4,5 %. Koko maassa alan kehitys on ollut pitkällä ajalla Pohjois-Savoa parempaa. Viime vuonna liikevaihto kasvoi koko maassa 6,7 %. Terveysklusterialan kasvu oli Pohjois-Savossa heikkoa usean vuoden ajan, mutta nyt takana on kaksi kasvun vuotta. Viime vuonna liikevaihto kasvoi 9,8 %. Pitkän aikavälin kasvu on 5,8 % vuodessa. Koko maassa terveysteknologia kasvoi 2,8 %. Suhteessa alaan kohdistuviin odotuksiin ja kehittämispanostuksiin on alan toiminta kuitenkin vielä varsin pienimuotoista Pohjois-Savossa.

Vientiyrityksillä vahva vuosi, vain elintarviketeollisuuden vienti laski

Teollisuuden viennin arvo kasvoi hyvin koko viime vuoden ja kasvu oli selvästi parempaa kuin koko maassa. Pitkällä ajalla Pohjois-Savon viennin kasvu on ollut aavistuksen koko maata parempaa. Vienti oli vahvaa kaikilla toimialoilla pl. elintarviketeollisuus. Sahatavaran vienti (18,7 %) jatkoi viime vuonna jo vuonna 2016 alkanutta hyvää kehitystä. Pitkän ajan kasvu (4,6 %) on ollut selvästi koko maan kehitystä (1,0 %) parempaa. Sellu- ja paperiteollisuudessa vienti kasvoi 9,0 %, edellisvuoden laskun jälkeen. Koko maassa kasvua oli 3,6 %. Muussa teollisuudessa (kemian teoll.) vuosivaihtelut ovat olleet suuria. Viime vuonna vienti nousi jopa 19,1 %, mutta takana on kaksi selvästi heikompaa vuotta. Elintarvikkeiden vienti säilyi lähes ennallaan. Alkuvuosi oli selvästi loppuvuotta positiivisempi. Koko maassa alan vienti on kehittynyt tasaisemmin, viime vuonna kasvua oli 2,9 %.

Koko metalliteollisuuden vienti kasvoi viime vuonna Pohjois-Savossa jopa 19,0 %, koko maassakin 10,1 % parin heikomman vuoden jälkeen. Energiateknologian vienti laski usean vuoden ajan, mutta nyt takana on kaksi kasvun vuotta. Viime kasvua oli 28,1 % etenkin vahvan alkuvuoden ansiosta. Koko maassa alan vientikehitys piristyi myös viime vuonna (11,5 %). Terveysteknologian vienti laski myös usean vuoden ajan, mutta on kasvanut nyt kahtena vuonna peräkkäin. Viime vuonna kasvua 10,7 %. Koko maassa ala on kasvanut useana vuonna peräkkäin, viime vuonna 3,0 %.

Eniten vienti kasvoi Ylä-Savon seudulla (25,8 %) ja Sisä-Savossa (24,5 %). Varkauden seudulla vienti on myös piristynyt, kasvua viime vuonna 15,2 %. Kuopion seudulla vienti kasvoi (8,6 %) yhden heikomman vuoden jälkeen. Vuosien 2005-2017 keskimääräinen viennin kasvu on ollut Sisä-Savossa 7,5 %, Ylä-Savossa 7,7 %, Kuopion seudulla 2,0 % ja Varkauden seudulla -2,2 %

Palkkasumma kasvoi Koillis-Savon seutua lukuun ottamatta

Vuonna 2017 palkkasumman kasvu oli Pohjois-Savossa ja koko maassa 2,2 %. Teollisuudessa kasvu koheni Pohjois-Savossa 3,1 %:iin kun koko maassa kasvua oli 1,5 %. Teollisuudessa palkkasumma kasvoi etenkin sähkötekniikassa (7,8 %), mekaanisessa puussa (4,3 %) sekä metalliteollisuudessa (5,6 %). Näiden alojen kasvu oli viime vuonna myös koko maan kehitystä parempaa.

Kuopion seudulla palkkasumma kasvoi nyt toista vuotta peräkkäin. Palkkasumma kasvoi eniten rakentamisessa (8,3 %) ja puutuoteteollisuudessa (8,3 %). Ylä-Savossa palkkasumma kasvoi nopeasti rakentamisessa (9,8 %) ja metalliteollisuudessa (11,5 %). Näiden alojen liikevaihto kasvoi myös nopeasti. Varkauden seudulla kaikkien toimialojen palkkasumma kasvoi maltillisesti (1,0 %). Merkittävimmin palkkasumma kasvoi rakentamisessa (6,3 %) ja energiateknologiassa (4,9 %). Molemmissa kasvu keskimääräisen kasvun yläpuolella. Koillis-Savossa palkkasumman arvo laski viime vuonna -2,2 %. Ainoastaan teollisuuden ja rakentamisen palkkasumma kasvoi. Sisä-Savossa palkkasumman kasvu oli 0,8 %. Viime vuosina palkkasumman kasvua on kiihdyttänyt elintarviketeollisuus 3,3 % keskimääräisellä vuosikasvulla. Viime vuonna alan palkkasumma nousi 2,7 %.

Väestökehitykselle huono vuosi

Tammi-joulukuussa 2017 Pohjois-Savon väestökehitys on ollut heikointa yli 10 vuoteen. Sama tilanne on koko Itä-Suomessa. Edellisen kerran Pohjois-Savo menetti väestöä yhtä paljon vuonna 2001. Koko maakunta menetti tammi-joulukuussa 2017 väestöä -1123, vuonna 2016 tappio oli -353. Pohjois-Savon heikentynyt väestökehitys johtuu ensi sijassa maakunnan ja sen keskuksen heikentyneestä muuttoliikkeen vetovoimasta. Ikärakenteesta johtuva väkimäärän väheneminen lisää menetyksiä. Pohjois-Savossa väestökehitys, väestön hyvinvointi ja yritysten talouden ja viennin kasvu kulkevat eri suuntaan. Kasvu on yrityksissä ollut myös viime vuoden puolella kovaa, mutta väki vähenee. Pohjois-Savon kannalta merkittävää on se, että etelän suurten talousalueiden vahva kehitys on lisännyt näiden alueiden työvoiman kysyntää lisäten näiden alueiden jo muutenkin vahvaa imua.

Positiivinen työllisyyskehitys jatkuu

Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistoissa vuonna 2017 keskimäärin 13 518. Vuoden takaiseen verrattuna laskua oli 11 prosenttia. Työttömien osuus työvoimasta lähti Pohjois-Savossa laskuun jo maaliskuussa 2016 ja on sen jälkeen jatkanut laskuaan. Laskuvauhti voimistui vuoden 2017 loppupuolella. Työttömyys on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä ja vähenemä koskee sekä miesten että naisten työttömyyttä. Pohjois-Savon työttömyys alenee kuitenkin hieman muuta maata hitaampaan tahtiin.

Nuorten työttömyys on laskenut koko viime vuoden ajan ja vuoden 2017 lopussa nuoria, alle 25-vuotiaita oli työttömänä lähes 21 % edellisvuotta vähemmän. Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä on laskenut viimeisen vuoden aikana siten, että alkuvuodesta 2017 pitkä-aikaistyöttömien määrä laski noin 3 %:n kuukausi-vauhtia, kiihtyen loppu vuodesta jopa 20 %:iin edelliseen vuoteen verrattuna.

Huomioitavaa kevään 2018 katsauksessa

Aiemmista aluetalouskatsauksista poiketen kevään 2018 raportissa ei tuoda esille euroestimaatteja. Tämä johtuu tilastokeskuksen tuottaman aineiston luotettavuusongelmista, joita on ilmennyt eri seutujen ja toimialojen euromääräisiin volyymitietoihin liittyen. Kevään katsauksessa kuvataan vuosimuutoksia ja näitäkin tietoja tulee pitää suuntaa-antavina.

Lisätietoja antavat:

aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen, teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi, puh. +358 44 7142 670 tai

yksikön päällikkö Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus, Yrittäjyys ja Osaaminen, jan.blomberg(at)ely-keskus.fi

puh. 0295 026 552

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus, kevät 2018

Tutustu aluetalouskatsauksesta laadittuun infograafiin.

______________________________________________________________________________________________

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2017 (julkaistu 17.10.2017)

POHJOIS-SAVON JA KOKO MAAN TALOUS VAHVASSA KASVUSSA

Vuoden 2017 alkupuolisko osoittaa hyvän kasvun jatkuvan Pohjois-Savossa, josta oli jo merkkejä vuonna 2016. Koko maassa talouskasvu on myös viimeinkin vahvalla kasvu-uralla. Noususuhdanne on Suomessa vahvistunut. Viime vuosina talouskasvu on ollut yksinomaan kotimaisen kysynnän varassa, mutta nyt kasvun pohja on laajenemassa vientiin.

Tammi-elokuussa 2017 Pohjois-Savon väestökehitys on ollut heikointa yli 10 vuoteen. Sama tilanne on koko Itä-Suomessa. Väestökasvu on keskittynyt Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen, missä on tapahtunut käänne nopeampaan kasvuun, myös taloudessa. Koko maakunta menetti tammi-elokuussa väestöä -904, vuosi sitten tappio oli -278. Kuolleita oli syntyneitä enemmän -639 (-426), maan sisäinen muuttotappio oli -468 (-155) ja siirtolaisia saatiin lisää 203 (303). Luonnollinen väestönkasvu heikkeni kaikilla seuduilla, kaikilla kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän

Liikevaihdossa hyvä kehitys jatkuu – koko maa myös piristynyt

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi maakunnassa +7,2 % edellisvuodesta. Koko maassa kasvua oli +6,8 %. Alkuvuoden kehityksen jatkuessa vuodesta 2017 olisi tulossa kolmas peräkkäinen hyvän kasvun vuosi. Tässä raportissa seurannassa olevista toimiloista eniten liikevaihto kasvoi metalliteollisuudessa (+16 %), jossa kasvu on selvästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Puutuoteteollisuudessa liikevaihto kasvoi myös voimakkaasti (+12,1 %). Kaupan ja matkailun liikevaihdon alkuvuoden kehitys osoittaa myös elpymisen merkkejä. Alojen liikevaihto kasvoi alkuvuonna +3,1 %.

Kaikilla seuduilla liikevaihdon kasvu oli suurta suhteessa vuoden takaiseen. Kuopion seudulla liikevaihto kasvoi alkuvuonna +6,2 %. Alkuvuoden kehitys lupaa hyvää, kun ottaa huomioon vuosien 2013-2015 heikon kasvun vuodet. Varkauden liikevaihto nousi +7,1 %. Varkaudella on takanaan neljä heikompaa vuotta, mutta nyt näyttää jo paremmalta. Ylä-Savossa alkuvuonna 2017 liikevaihto kasvoi +8,6 %. Koillis-Savo on nykyisin pieni tilastoalue, neljän heikon vuoden jälkeen kevätkausi 2017 oli positiivinen, liikevaihto nousi jopa +15,1 %. Sisä-Savossa tammi-kesäkuussa 2017 liikevaihto kasvoi +9,6 %.

Viennissä vahvaa kasvua

Pohjois-Savon vienti on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Alkuvuonna Pohjois-Savon vienti kasvoi +17,7 %, koko maassa +10 %. Vienti on ollut vahvaa sekä metsä- ja puutuoteteollisuudessa (+14,4 %) sekä Pohjois-Savon suurimmalla vientialalla eli metalliteollisuudessa (+22,8 %).

Varkauden seutua lukuun ottamatta eri seutujen viennin pitkän ajan keskiarvo on hyvällä tasolla. Ylä-Savossa kone- ja metalliyritysten ketju on kovassa kasvussa ja sen tuotteista pääosa menee vientiin. Alkuvuonna Ylä-Savon vienti kasvoikin +12,9 %. Varkauden seudulla viennin arvo nousi jopa +24,8 %. Varkauden seudulla vienti on kasvanut viimeksi vuonna 2012. Sisä-Savossakin vienti ylsi huimiin lukuihin alkuvuonna, kasvua alkuvuonna +21 %. Kasvun taustalla on pääasiassa mekaaninen puutuoteteollisuus.

Palkkasummassa ei suurta muutosta

Pohjois-Savossa yritysten maksama palkkasumman kasvu on pidemmällä aikavälillä ollut samaa 2,5 % vuosikasvun tasoa kuin koko maassa. Tammi-kesäkuussa palkkasumma kasvoi +3,3 %, koko maassa +2,1 %. Metalliteollisuuden palkkasumma kasvoi alkuvuonna +5,5 % viennin kasvun seurauksena. Tämä tarkoittaa myös henkilöstömäärän lisääntymistä. Vuonna 2016 palkkasumma laski -1,2 %. Metsä- ja puutuoteteollisuuden palkkasumma kasvoi +1,7 %. Kaupan palkkasumma säilyi lähes ennallaan ja yrityspalvelun palkkasumma kasvoi +2,4 %.

Alkuvuonna Kuopion seudun palkkasumma kasvoi +4,1 %. Varkauden palkkasumma säilyi lähes ennallaan. Ylä-Savossa palkkasumma kasvoi +3,7 verratuna vuoden takaiseen. Sisä-Savossa palkkasumma säilyi lähes ennallaan ja Koillis-Savossa putosi -3,8.

Työllisyyden kehitys kehittyi positiiviseen suuntaan

Pohjois-Savon työllisyys on kehittynyt myönteiseen suuntaan viimeisten vuosien aikana. Pohjois-Savon työllisyysaste on vuotta 2015 lukuun ottamatta tasaisesti noussut ja pysytellyt viimeiset vuodet reilun 67 % paikkeilla, ollen nyt I vuosineljänneksellä 68 % ja II vuosineljänneksellä 67,8 %, kokomaan keskiarvon ollessa 67,7% (I/2017) ja 70,2 % (II/2017). Pohjois-Savossa, koko maan tilanteesta poiketen, naisten työllisyysaste on viimeisen kolmen vuoden ajan ollut miesten työllisyysastetta korkeampi.

KORJATTU 20.10.2017:
Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi maakunnassa +7,2 % (aiempi virheelinen luku +11,6 %) edellisvuodesta. Koko maassa kasvua oli +6,8 % (aiempi virheelinen luku +9,6 %).

Lisätietoja antavat:

Pohjois-Savon liitto Jari Jääskeläinen, aluekehityspäällikkö puh. 044 7142 626, jari.jaaskelainen(at)pohjois-savo.fi

Teemu Juntunen, aluekehityssuunnittelija puh. 044 7142 670, teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus Yksikön päällikkö, Yrittäjyys ja Osaaminen jan.blomberg(at)ely-keskus.fi puh. 0295 026 552

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2017

----------------------------------------------------------------------

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus kevät 2017 (julkaistu 4.5.2017)

POHJOIS-SAVON ALUETALOUDESSA NOUSUN MERKKEJÄ, KASVU KOKO MAATA PAREMPAA

Talouden kasvu on viime vuodet ollut vaisua, mutta vuosi 2016 antaa merkkejä paremmasta. Viime vuonna yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 3,5 %, koko maassa 2,4 %. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli kärkijoukossa. Viennin arvo lisääntyi Pohjois-Savossa 3,7 % ja koko maassa laski -0,6 %. Yritysten maksamien palkkojen määrä kääntyi 2,4 % kasvuun, koko maassa 1,5 %.

Ylä-Savon liikevaihto 2016 kiihtyi 5,2 % kasvuun ja Sisä-Savo + alue ylsi 4,9 %:iin. Kuopion seudulla kasvu oli 3,6 % ja Varkaudessa 2,3 %. Liikevaihto laski vain Koillis-Savossa -6,5 %. Vuosien 2006-2016 välisenä aikana nopeinta liikevaihdon kasvu on ollut Sisä-Savo + -alueella (3,5 %/v), Kuopion seudulla (3,0 %/v) ja Ylä-Savossa (2,9 %/v). Varkauden seudulla vuosikasvu on ollut -1,2 %/vuosi ja Koillis-Savossa 0,9 %/vuosi. Koko maassa 2006-2016 vuosikasvu oli 2,0 %/vuosi

Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla aloilla

Ainoastaan kemianteollisuuden (-10,3 %), paperiteollisuuden (-5,6 %) ja yrityspalveluiden (-0,2 %) liikevaihto laski. Liikevaihdon kasvun vetureina olivat mekaaninen puutuoteteollisuus, rakentaminen ja sähkötekninen valmistus noin 10 % kasvullaan. Myös metalliteollisuuden liikevaihdon kasvu jatkoi hyvällä 5 % tasolla. Alan suurin ryhmä on metallituotteiden ja koneiden laitteiden valmistus (1,16 Mrd. €), missä kasvua oli 4,5 %. Koko maassa metalliteollisuuden liikevaihto supistui viidettä vuotta peräkkäin, viime vuonna -0,5 %.

Elintarviketeollisuudessa liikevaihto kasvoi 5,5 %, kun vuonna 2015 liikevaihto laski -4,2 %. Koko maassa alan liikevaihto laski -1,2 %, kolmatta vuotta peräkkäin. Kaupan alalla parin heikomman vuoden jälkeen liikevaihto nousi 2,2 %. Koko maassa kehitys on ollut samansuuntainen, mutta aavistuksen heikompi.

Vientiyrityksillä hyvä loppuvuosi, Ylä-Savon viennin arvo ohitti Kuopion seudun

Viime vuonna Pohjois-Savon viennin vetureita olivat sahatavara (+ 15 %) ja metalliteollisuus (5,3 %). Lisäksi terveysteknologian vienti kasvoi voimakkaasti (+12,3 %) mutta alan viennin arvo on alhainen verrattuna muihin aloihin. Elintarvikkeiden vienti on kääntynyt muutaman heikomman vuoden jälkeen kasvuun, viime vuonna kasvua kertyi 4,5 %. Metalliteollisuuden vienti kasvoi viime vuonna Pohjois-Savossa 5,3 % ja laski koko maassa -2,6 %. Energiateknologian vienti laski kolme vuotta peräkkäin, mutta viime vuonna kasvua kertyi 4,8 %. Koko maassa alan heikko vientikehitys jatkui. Terveysteknologian vienti laski Pohjois-Savossa kolme vuotta, mutta viime vuonna kasvua kertyi 12,3 %. Koko maassa ala on kasvanut useana vuonna peräkkäin.

Teollisuuden viennin arvo on suurin Ylä-Savon seudulla, viime vuonna vienti kasvoi 9,9 %. Ylä-Savo ohitti viime vuonna teollisuuden viennissä Varkauden, jossa vienti kasvoi 3,9 %. Kuopion seudulla vienti heikkeni -9,2 %. Sisä-Savossa vienti kasvoi jopa 16,6 %. Koko viennin arvossa Ylä-Savo nousi seuduista kärkeen ohi Kuopion seudun. Viennin arvo Ylä-Savossa on 567 milj.€, Kuopion seudulla 552 milj.€, Varkauden seudulla 491 milj.€. Sisä-Savo + alueella viennin arvo on 183 milj.€.

Palkkasumma kasvoi Koillis-Savon seutua lukuun ottamatta

Palkkasumma kääntyi Pohjois-Savossa 2,4 % kasvuun parin heikomman vuoden jälkeen. Viime vuonna yritysten maksamat palkat vähenivät vain Koillis-Savossa (-4,6 %).

Kuopion seudun palkkasumma nousi 3,5 % rakentamisen 7,7 % kasvun siivittämänä. Ylä-Savossa jäätiin viime vuonna palkkasumman kasvussa jälkeen pitkä ajan 2,5 % vuosikasvusta, mutta palkkasumma kasvoi kuitenkin 1,1 %. Palkkasumma kasvoi nopeasti sahatavarassa (13,1 %) ja rakentamisessa (7,2 %), selvästi keskimääräistä vuosikasvua paremmin. Näiden alojen liikevaihto kasvoi myös nopeasti.

Varkauden seudulla kaikkien toimialojen palkkasumman määrä säilyi alueen keskimääräisen vuosikasvun tasossa (0,6 %). Merkittävimmin palkkasumma kasvoi sahatavarassa (7,3 %) ja kuljetuksessa (9,5 %). Iso osa alan palkkasumman kasvusta selittyy seudulla tehdyistä noin 300 M€ investointien työllisyysvaikutuksista. Tehdyt investoinnit ovat ilmeisesti heijastuneet myös lisääntyneisiin kuljetuksiin. Sisä-Savossa palkkasumman kasvu on pitkällä aikavälillä ollut 2,0 %, melko lähellä maan ja Pohjois-Savon keskimääräistä kasvua, viime vuonna kasvua oli 2,1 %.

Väestötappio lisääntyi hieman

Pohjois-Savon väestö väheni vuoden 2016 aikana -420, kun vuosi sitten menetys oli -295. Muuttoliike maan sisällä oli tappiolla -142 henkeä, vuotta aikaisemmin muuttoliike oli tasapainossa. Sen sijaan siirtolaisten muuttovoitto kasvoi 441:een edellisen vuoden 283:stä. Näin koko muuttoliike oli Pohjois-Savossa plussalla 299 henkeä.

Työllisyydessä tapahtui positiivinen käänne maaliskuussa

Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistoissa vuonna 2016 keskimäärin 15 189. Vuoden takaiseen verrattuna laskua oli 4,1 prosenttia. Työttömien osuus työvoimasta oli vuoden aikana keskimäärin 13,4 %. Vielä vuonna 2015 tapahtunut työttömyyden nousu kääntyi laskuun maaliskuussa 2016. Työvoimatutkimuksen mukaan Pohjois-Savon työllisyysaste nousi edellisen vuoden notkahduksen jälkeen jälleen paremmalle uralle. Työllisyysaste oli 67,0 % (+1,4 %). Työllisyysaste on nyt noin vuoden 2014 tasolla ja edelleen selvästi itäisen Suomen korkein.

Työttömyyden rakenne vaikeutui koko vuoden 2016 ajan. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 8 % edellisvuodesta. Nyt kuitenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on hidastunut ja näyttäisi että, yleisen työllisyyden parantuessa myös pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun.

Lisätietoja antavat:

Pohjois-Savon liitto
Jari Jääskeläinen, aluekehityspäällikkö
puh. 044 7142 626, jari.jaaskelainen(at)pohjois-savo.fi

Teemu Juntunen, aluekehityssuunnittelija
puh. 044 7142 670, teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus
Yksikön päällikkö, Yrittäjyys ja Osaaminen
jan.blomberg(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 026 552

Aluetalouskatsaus kevät 2017

Julkaistu 23.5.2016, Muokattu 15.6.2016

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus kevät 2016

Talouden kasvu on viime vuodet ollut vaisua, moni toimiala ja yritys on menettänyt asemiaan, vaikka myös iloista kasvua on nähty. Viime vuonna yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 1 prosentilla, koko maassa se laski -1 prosenttia. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli kärkijoukossa.

  Lue lisää

 

Julkaistu 27.5.2015

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus kevät 2015

Koko maassa yritysten liikevaihdon arvo säilyi vuoden 2013 tasossa ja Pohjois-Savossa se laski -0,7 %. Liikevaihto kasvoi vuonna 2014 vain Ylä-Savon seudulla (1,7 %). Kuopion seudulla liikevaihto laski -1,8 %, Varkauden seudulla -0,8 %, Koillis-Savon seudulla -1,2 % ja Sisä-Savossa -0,3 %. Koillis-Savon seutua lukuun ottamatta vuoden 2014 loppupuolisko oli liikevaihdon osalta heikompi kuin alkuvuosi, joten merkit vuodelle 2015 ovat heikot.

  Lue lisää

 

Julkaistu 20.11.2014

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2014

Alkuvuoden 2014 aikana Pohjois-Savon alue on menestynyt yleiseen suhdannetilanteeseen nähden kohtuullisesti. Talouden nousu niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa on hidasta. Euroopan taantuma syö kasvua. Liikevaihdon ja palkkasumman osalta Pohjois-Savon kehitys alkuvuonna oli koko maan tasolla. Viennissä pohjois-savolaiset yritykset menestyivät koko maata paremmin.

Tammi-syyskuussa 2014 Pohjois-Savon väestökehitys oli parempi kuin vuosi sitten ja paras pitkään aikaan.

  Lue lisää

 

Edelliset katsaukset