Mi­ten me­di­al­lis­tu­mis­ke­hi­tys ja di­gi­taa­li­suus vai­kut­taa joh­ta­juus­vies­tin­tään? Mi­ten so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa vies­ti­tään? Kuin­ka pal­jon omaa per­soo­naa tu­lee lait­taa li­koon vies­ties­sä? Nämä ja mo­net muut ky­sy­myk­set as­kar­rut­ta­vat miel­täm­me. Min­na Canth -foo­ru­mis­sa et­si­tään vas­tauk­sia asi­an­tun­te­vien pu­heen­vuo­ro­jen, kes­kus­te­lun ja ja­ka­mi­sen avul­la.

Vies­tin­nän mer­ki­tys osa­na joh­ta­jan kom­pe­tens­sia ko­ros­tuu koko ajan. Joh­ta­jal­ta odo­te­taan avoi­muut­ta, moni­kana­vai­suut­ta, ym­mär­ret­tä­vyyt­tä ja vai­kut­ta­vuut­ta. Hän toi­mii vies­tin­näl­lään esi­merk­ki­nä koko työ­yh­tei­söl­le.

Vies­tin­nän mer­ki­tys osa­na joh­ta­jan kom­pe­tens­sia ko­ros­tuu koko ajan. Joh­ta­jal­ta odo­te­taan avoi­muut­ta, moni­kana­vai­suut­ta, ym­mär­ret­tä­vyyt­tä ja vai­kut­ta­vuut­ta. Hän toi­mii vies­tin­näl­lään esi­merk­ki­nä koko työ­yh­tei­söl­le.

Vii­des Min­na Canth -foo­ru­mi jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa perjantaina 15.6.2018 klo 9–16 tee­mal­la Joh­ta­juus­vies­tin­tä. Pai­kkana toimii täl­lä ker­taa ku­van­kau­nis Perä­nie­men Ka­si­no Väi­nö­län­nie­men kär­jes­sä.

OH­JEL­MA JA PUHUJAT

Alku­sa­nat

Siir­tyy­kö vas­tuu kuu­li­jal­le, kun joh­ta­ja on me­dia?
Juk­ka Sak­si, KTT, MBA

Joh­ta­ja on Me­dia! -kir­jan kir­joit­ta­ja Juk­ka Sak­si aut­taa or­ga­ni­saa­ti­oi­ta ra­ken­ta­maan it­ses­tään me­di­oi­ta ja joh­ta­jia vies­ti­mään luot­ta­mus­ta he­rät­tä­väs­ti. Val­men­nuk­sis­sa yh­dis­ty­vät co­ac­hing, työ­pa­jat sekä verk­ko­kurs­sit. Juk­ka nos­taa ak­tii­vi­ses­ti kes­kus­te­lua joh­ta­juu­des­ta, ar­vois­ta ja me­di­al­lis­tu­mi­ses­ta.

Ta­hos­ta per­soo­nak­si – joh­ta­mi­nen on vies­tin­tää
Pek­ka Sau­ri, pro­fes­so­ri

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton työ­e­lä­mä­pro­fes­so­ri Pek­ka Sau­ri on pit­kän lin­jan po­lii­tik­ko ja vir­ka­mies, joka työs­ken­te­li ai­em­min Hel­sin­gin kau­pun­gin apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja­na.

Tu­le­vai­suu­den vies­tin­nän joh­ta­mi­nen
Vil­ma Luo­ma-aho, pro­fes­so­ri

Vil­ma Luo­ma-aho on Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton kaup­pa­kor­ke­a­kou­lun Vies­tin­nän joh­ta­mi­sen pro­fes­so­ri ja tut­ki­muk­ses­ta vas­taa­va vara­de­kaa­ni, sekä vies­tin­nän am­mat­ti­lais­ten Pro­Com Ry:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja. Luo­ma-aho kir­joit­taa par­hail­laan kah­ta kir­jaa jul­ki­sen sek­to­rin vies­tin­tään ja ai­neet­to­miin pää­o­miin liit­ty­en.

Pää­tös­sa­nat ja ver­kos­toi­tu­mis­het­ki

Hin­ta 
180,00 euroa

Il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä on mah­dol­li­suus os­taa lip­pu Kuo­pio Tans­sii ja Soi Gaa­la-esi­tyk­seen (pe 15.6.2018) hin­taan 61,75 euroa (norm. 69,50 eur). Lisätiedot »