Pohjois-Savon maakuntakaava 2040: 2. vaiheen kaavaluonnokset ja valmisteluaineisto nähtävillä

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2. vaiheen luonnosvaihtoehdot ja valmisteluaineisto ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 11.1.–14.3.2022 Pohjois-Savon kuntien toimistoissa ja internetsivuilla, Pohjois-Savon liitossa sekä liiton verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040. Selvitysaineisto on nähtävillä vain verkkosivuilla.

Kaavassa käsitellään seuraavia teemakokonaisuuksia:

  1. aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen
  2. liikennejärjestelmä
  3. viherverkosto ja luonnon monimuotoisuus
  4. luonnonvarat
  5. kulttuuriympäristö
  6. energia, yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto
  7. muut teemat

Läpileikkaava teema on ilmastonmuutos.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksista ja niiden valmisteluaineistosta. Palaute tulee toimittaa viimeistään 14.3.2022 klo 15.00, ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1 A, 70100 Kuopio. Palaute pyydetään toimitettavaksi kirjaamon sähköpostiin sekä teksti- että PDF-muodossa. Palautetta voi jättää myös verkkosivuilla www.pohjois-savo.fi/psmk2040 olevalla palautelomakkeella.

(Päivitetty 2.2.2022)

Kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestettiin (ennakkotiedoista poiketen) alueellisina etätilaisuuksina (Teams)
- Kuopion seutu ja Koillis-Savo 25.1. (Osallistujia 28)
- Varkauden seutu ja Sisä-Savo 27.1. (Osallistujia 21)
- Ylä-Savo 1.2. (Osallistujia 34)
Kaavaluonnosten esittelydiat (pdf)

Parhaat kiitokset tilaisuuksiin osallistuneille!

Lisätietoja antavat vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola p. 044 7142 609, maakuntainsinööri Patrick Hublin p. 044 7142 683 ja suunnittelija Mikko Rummukainen p. 044 7142 655.

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAHALLITUS 22.11.2021

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040, maakuntaohjelma 2022-2025 ja ympäristövaikutusten arviointi -asiakirja nähtävillä

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040, maakuntaohjelma 2022–2025 ja ympäristövaikutusten arviointi -asiakirja hyväksyttiin Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokouksessa 15.11.2021 § 23. Maakuntavaltuuston pöytäkirja liitteineen on hyväksytty ja asetettu julkisesti nähtäville 10.1.2022 Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla.

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025 ovat samassa asiakirjassa. Painotus on lähivuosien toimintalinjauksissa ja toimenpiteissä, jotka toteuttavat pitkän aikavälin tavoitteita, strategiaa ja väestötavoitteita. Pohjois-Savon maakunnan kehittämisen kärjet ovat kone- ja energiateknologia, metsäteollisuus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, älykäs vesijärjestelmä ja biojalostus.

Hallintolain 10 luvun 62 §:n (29.3.2019/432) mukaan asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi mainittava ajankohta, jona se on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla.

Asiakirjan valmistumisesta ilmoitetaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti Pohjois-Savon liiton 4.2.2022 antamalla kuulutuksella.

Asiakirjaan voi tutustua Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-savo.fi/aluekehittaminen/maakuntaohjelma.html

Asiakirja on nähtävillä 6.3.2022 saakka verkkosivuilla sekä Pohjois-Savon liiton toimistossa, Sepänkatu 1, 70100 Kuopio toimiston aukioloaikana klo 8.00–15.30.

Lisätietoja tarvittaessa: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa puh. 044 714 2648 ja maakuntasuunnittelija Mikko Kela puh. 044 714 2690