Pohjois-Savon liitolta yli 7 miljoonaa euroa tukea maakunnan kärkialojen kehittämiseen vuonna 2021

Pohjois-Savon liitto myönsi tukea alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille yhteensä 7,35 miljoonaa euroa (hankkeiden kokonaiskustannukset 11,44 miljoonaa euroa) vuonna 2021. Myönnetty tuki kohdistettiin pääosin Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoille, joiden on nähty parhaiten edistävän maakunnan elinkeinoelämän kasvua ja kehittymistä. Tukea kohdennettiin elinkeinoelämälähtöiseen TKI-toimintaan, kuten uusien menetelmien ja palveluiden kehittämiseen sekä erilaisten kehittämisympäristöjen hyödyntämiseen ja laitteistohankintoihin. Lisäksi tuettiin vihreään talouteen siirtymisen toimia sekä digitalisaation ja datan hyödyntämistä. Hop-On Hop-Off -bussin toiminnan kehittäminen on mielenkiintoinen avaus matkailun edistämiseksi.

Eniten tukea, yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, myönnettiin kone- ja energiatekniikan toimialalle. Ylä-Savoon luodaan uusi teollisuuden ja teknologia-alan toiminnan kehittymistä edistävä koulutus- ja TKI -osaamiskeskittymä - KesTech. Toiminta tukee teollisuuden ja teknologia-alan uudistumista, osaamisen lisäämistä ja uuden teknologian hyödyntämistä liiketoiminnassa. KesTech tukee myös alan osaavan työvoiman saamista toimialalle. Keskittymän muodostavat alueella toimivat koulutusorganisaatiot eli Itä-Suomen yliopisto, Savonia-AMK ja Ylä-Savon ammattiopisto. Lisäksi tuettiin materiaalien pinta-analyysien kehittämistä ja polttoon perustumattomien energialähteiden kehitystyötä.

Itä-Suomen yliopistoon rakentuu kansainväliset laatukriteerit täyttävä unitutkimuslaboratorio, mikä mahdollistaa erityisesti hyvinvointiteknologia alan yrityksille sovellusten ja laitteiden testaamisen ja kliinisen validoinnin. Lisäksi se tukee tki-toimintaa ja opetusta. Unilaboratorio soveltuu unen, vireystilan ja fysiologisten signaalien mittaamiseen standardoiduissa olosuhteissa. Tukea myönnettiin myös rokotekehittämisen toimintaympäristölle, mikä valmistuessaan mahdollistaa rokoteaihioiden prekliinisen testaamisen. Toimintaympäristöt vahvistavat Pohjois-Savon Kuopio Health osaamiskeskittymää.

Biokaasun tuotannon käynnistymiseksi lypsykarjatiloilla, luodaan teknistaloudellinen ja kestävä toimintakonsepti, jossa biokaasun tuotanto tapahtuu hajautetusti maatiloilla tai maatilojen yhteisissä pienissä biokaasulaitoksissa, mutta biokaasun sisältämän energian hyödynnetään keskitetysti. Maatilojen tulevien investointien edistämiseksi ja tukemiseksi luodaan mm. vaihtoehtoisia biokaasun tuottamisen toimintamalleja ja tuotetaan tietoa kansallisista ohjauskeinoista. Vihreää kasvua tuetaan myös kehittämällä uusi menetelmä maatalouden kasvuhuonekaasupäästöjen mittaamiseksi sekä tukemalla Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutusta.

Älykkäiden vesijärjestelmien kehittämiseksi luodaan uusi kokeiluympäristö, missä Kuopion Savilahden alueelle rajatusta vesi- ja jätevesiverkostosta tehdään kehittämisalusta uudelle tekniikalle, ohjelmistoille ja älykkäille järjestelmille. Vesiverkostoa rakennettaessa sinne upotetaan mm. mittaus- ja säätölaitteistoa ja dataverkkoa. Tämä aluemittausjärjestelmä mahdollistaa uutta vesialaan liittyvää kasvua.

Myönnetystä 7,35 miljoonasta eurosta EU:n rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoitusta oli 5,28 miljoonaa euroa. Osa EAKR-tuesta oli REACT-EU rahoitusta, mikä on lisärahoitusta käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan. REACT-EU -rahoitus on osa EU:n covid-19-pandemian johdosta toteuttamia elpymistoimia. Muu myönnetty tuki oli alueiden kestävän käytön ja elinvoiman (AKKE) määrärahaa 1,76 miljoonaa euroa, Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta noin 219 550 euroa ja maakunnan kehittämisrahaa 84 700 euroa.

Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoja v. 2021 olivat kone- ja energiateknologia, elintarvikkeet, puunjalostus, hyvinvointiteknologia, matkailu, sekä läpileikkaavina vesi ja biojalostus.

Hankkeiden sisällöt on kuvattu puolivuosittain ilmestyvissä rahoitustiedotteissa.


Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti p. 044 7142637
Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 7142648