Pohjois-Savon liitolta 9,3 miljoonaa euroa tukea maakunnan kärkialojen kehittämiseen vuonna 2020

Pohjois-Savon liitto myönsi tukea vuonna 2020 alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille yhteensä 9,3 miljoonaa euroa (hankkeiden kokonaiskustannukset 15,7 miljoonaa euroa). Tämä on noin 40 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Myönnetty tuki kohdistettiin pääosin Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoille, joiden on nähty parhaiten edistävän maakunnan yritystoiminnan kasvua ja sitä tukevaa tki-toimintaa. Tukea kohdennettiin yritysryhmien toimintaan, uusien menetelmien ja palveluiden kehittämiseen sekä kehittämisympäristöjen hyödyntämiseen ja laitteistohankintoihin.

Liitto toteutti keväällä täydentävän EAKR-haun koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen. Teemaa tuettiin myös kansallisella rahoituksella. Tukea myönnettiin erityisesti matkailun toimialan ja terveydenhuollon etäratkaisujen kehittämiseen. Syksyn aikana hakuaktiivisuus oli aiempia vuosia alempaa, todennäköisesti koronaepidemiasta johtuen.

Eniten tukea, yhteensä 3,2 miljoonaa euroa, myönnettiin kone- ja energiatekniikan toimialalle. Se on Pohjois-Savolle taloudellisesti merkittävin toimiala. Alan pk-yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja uudistumiseen sekä digitalisaation hyödyntämiseen satsataan merkittävästi koko maakunnan kattavalla hankkeella. Panostuksia laitetaan myös digitalisaation, automaation ja tekoälyn toimintaympäristöihin, sekä teollisen mittakaavan tarvelähtöisen pilotointi- ja testaus toiminnan kehittämiseen energia-alan yrityksille.

Ilmastonmuutoksen hillintään panostetaan laatimalla maakunnallinen tiekartta ja kuntakohtaisia ilmaston toimintasuunnitelmia. Myös kierrätyslannoitteiden kehittäminen ja Luonnonvarakeskuksen kehittämistyö maataloustoiminnan hiilineutraalisuuden edistämisessä osalta tukee ilmastotavoitetta. Maaningan Halolassa selvitetään kenttämittauksiin perustuen erilaisten tuotantovaihtoehtojen mahdollisuuksia pienentää nautakarjatuotannon ilmastokuormaa Pohjois-Savolle tyypillisillä viljelysmailla. Tiedon merkitys on mittava alueen maatalouselinkeinon kannalta.

Tukea myönnettiin myös invest-in toiminnalle, millä pyritään lisäämään maakuntaan kohdistuvia investointeja ja yritystoimintaa. Kohdealueina ovat Kuopio, Ylä-Savo, Varkaus, Leppävirta, Siilinjärvi ja Joroinen. Verkostoja kansainvälisiin sijoittajiin ja yhteistyökumppaneihin laajennetaan ja maakunnan kärkiosaamiset ja liiketoimintaekosysteemit tuodaan osaksi yhteistä tarjoamaa houkuttelemaan sijoituksia.

Yksittäisistä hankkeista eniten tukea saivat NewTech - Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 1,4 miljoonaa euroa ja Kohti hiilineutraalia tutkimusmaatilaa 1,2 miljoonaa euroa.

Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoja ovat kone- ja energiateknologia, elintarvikkeet, puunjalostus, hyvinvointiteknologia, matkailu, sekä läpileikkaavina vesi ja biojalostus.

Hankkeiden sisällöt on kuvattu puolivuosittain ilmestyvissä rahoitustiedotteissa.

Myönnetystä 9,3 miljoonasta eurosta EU:n rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoitusta oli 8,4 miljoonaan euroa, Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta noin 238 000 euroa sekä alueiden kestävän käytön ja elinvoiman määrärahaa 696 000 euroa.


Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti p. 044 7142637
Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 7142648