Pohjois-Savon liitto myönsi tukea yli 7 miljoonaa euroa Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoja tukeville hankkeille vuonna 2017

Pohjois-Savon liitto myönsi kehittämis- ja investointihankkeille tukea yhteensä 7,2 miljoonaa euroa (hankkeiden koko-naiskustannukset 11,8 miljoonaa euroa) vuonna 2017. Tuki kohdistettiin pääosin Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoille, joiden vaikuttavuus edistää maakunnan yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä nähdään suurimmaksi.

Eniten tukea myönnettiin terveysklusteri-teemaan, mm. alan tki-ympäristöjen laitteistoihin ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen. Muita Pohjois-Savon kärkialoja ovat kone- ja energiateknologia, elintarvikkeet, puun ja biojalostus sekä vesi ja ilma. Yksittäisistä hankkeista eniten tukea, yli 1,1 miljoonaa euroa, kohdennettiin Technogrowth 2020 -hankkeelle, jossa vahvistetaan teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyötä, uudistumista ja kilpailukykyä.

Tukea kohdennettiin uusien menetelmien tai palveluiden kehittämiseen sekä tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen ja laitteistohankintoihin. Lisäksi tuettiin yritysverkostojen toimintaa, alueen tunnettuuden ja rakentumisen edistämistä. Rahoitetut toimenpiteet luovat parempia edellytyksiä pk-yritystoiminnan kehittymiselle ja kasvulle.

Hankkeiden sisällöt on kuvattu puolivuosittain ilmestyvissä rahoitustiedotteissa.

Myönnetystä 7,5 miljoonasta eurosta EU:n rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoitusta oli noin 6,3 miljoonaan euroa, Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta noin 507 000 euroa, alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahaa noin 200 000 euroa ja maakunnan kehittämisrahaa noin 86 000 euroa.