Rahoitustiedote ajalta 1.1.–31.12.2016

Pohjois-Savon liitto myönsi vuonna 2016 rahoitusta yli 11 miljoonaa euroa pk-yritysten kasvuedellytyksiä tukeville hankkeille

Pohjois-Savon liitto myönsi vuonna 2016 tukea alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille yhteensä 11,4 miljoonaa euroa (hankkeiden kokonaiskustannukset 16,6 miljoonaa euroa). Pääosa tuesta kohdistui Pohjois-Savon innovaatiokärkialojen kehittämiseen, joilla on katsottu olevan eniten potentiaalia edistää maakunnan yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä: Eniten tukea myönnettiin puun ja biojalostus-alalle. Lukumääräisesti eniten hankkeita tuettiin terveysklusteri-teemaan. Muita Pohjois-Savon kärkialoja ovat kone- ja energiateknologia, elintarvikkeet sekä vesi ja ilma.

Rahoitusta kohdennettiin uusien menetelmien tai palveluiden kehittämiseen sekä tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen ja laitteistohankintoihin. Lisäksi tuettiin kuntaomisteisten pk-yritysalueisiin liittyvien liikenteellisten pullonkaulojen poistamista sekä vähähiilisiä ratkaisuja edistäviä hankkeita, joiden seurauksena fossiilisten polttoaineiden käyttö ja kasvihuonekaasujen syntyminen vähenevät. Rahoitetut toimenpiteet luovat edellytyksiä maakunnan pk-yritystoi-minnan kehittymiselle ja kasvulle. Tukea myönnettiin myös kansainvälisten rahoitushakemusten valmisteluun.

Hankkeiden sisällöt on kuvattu puolivuosittain ilmestyvissä rahoitustiedotteissa.

Myönnetystä 11,4 miljoonasta eurosta EU:n rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoitusta oli noin 10,6 miljoonaan euroa, Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta noin 560 000 euroa, alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahaa noin 150 000 euroa ja maakunnan kehittämisrahaa noin 50 000 euroa.