Pohjois-Savon liitto myönsi vuonna 2015 rahoitusta yli 10 miljoonaa euroa elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä tukeville hankkeille

Pohjois-Savon liitto myönsi vuonna 2015 tukea alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille yhteensä 10,2 miljoonaa euroa (hankkeiden kokonaiskustannukset 16,6 miljoonaa euroa). Mukana ovat EU:n rakennerahastorahoituksen, Pohjois-Savon kehittämisrahaston ja maakunnan kehittämisrahan tuet.

Rahoitus kohdistui pääosin Pohjois-Savon innovaatiokärkialojen kehittämiseen, joilla arvioidaan olevan eniten potentiaalia maakunnan yritystoiminnan kasvun ja työllisyyden kannalta. Eniten rahoitettiin kone- ja energiateknologiaa, jolla on suurin taloudelli-nen vaikutus maakunnassa. Muita kärkialoja ovat puu- ja biojalostus, elintarvikkeet, terveysklusteri sekä vesi ja ilma. Rahoitusta kohdennettiin erityisesti hankkeisiin, joissa kehitetään uusia innovaatioita tai palveluita ja jotka edistävät yritystoiminnan kehittymistä. Erityistä huomiota kiinnitettiin olemassa olevien kehitysympäristöjen tehokkaampaan hyödyntämiseen yritystoiminnan kehittymisen kannalta.

Kone- ja energiateknologia -alalle vauhtia

Kone- ja energiateknologia -kärkiteeman rahoitus kohdistui ko. alan pk-yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä niiden tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan aktivointiin Lisäksi tuettiin Varkauteen rakennetun polttotekniikan koeympäristön käyttöönottoa yritysten hyödynnettäväksi sekä puusta saatavan pyrolyysiöljyn hyödyntämisen edistämistä energiantuotannossa. Tukea kohdennettiin teollisen internetin hyödyntämiseen yritysten palveluliiketoiminnan kehittymisessä sekä opiskelijoiden ja yritysten koulutuksessa. Tukea myönnettiin myös yritysten sivuvirtojen hyödyntämiseen ja metallin 3D-tulostamiseen liittyvän osaamisen kehittämiseen. Myös Savonian eri aloille kohdistuvien kehitysympäristöjen tarjoamien palvelujen toimivuutta ja myyntiä tehostetaan.

Puusta uusia innovaatioita

Puu ja biojalostus -teemaan kohdennettiin tukea itäsuomalaiseen yhteishankkeeseen, jolla tuetaan puutuoteteollisuuden kasvua ja uutta vientiä. Lisäksi tuettiin biojalostukseen liittyvää kehittämistä yritysten tuotekehityksen kiihdyttämiseksi, uusien hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamista ja alaan liittyviä laitehankintoja.

Uutta elintarvikkeista

Tukea myönnettiin elintarvikealan yritysten tuotekehitysprosessien hiomiseen ja tuotantoprosessissa kerättävän tiedon maksimaaliseen hyödyntämiseen sekä uusimman elintarvike-, terveys- ja ravitsemusosaamisen tuomiseen osaksi tuotekehitystä.

Terveysalalle pelillisiä menetelmiä ja radiolääkkeitä

Tukea myönnettiin terveyspelialalle, mikä mahdollistaa tuotekehitystä, tutkimusta ja koulutusta terveyden ylläpitoon ja sairauksien hoitoon. Lisäksi tuettiin PET-radiolääketuotannon rakentumista, mikä mahdollistaa kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien diagnosoinnin sekä niiden hoitoon liittyvää innovatiivista tutkimus- ja kehitystyötä.

Kaivosvesiosaamisesta liiketoimintaa

Kaivosvesialan verkostomaisen toimintamallin avulla kohennetaan kaivosten toimintaedellytyksiä, luodaan kaivosvesitutkimuksista uutta liiketoimintaa sekä tehdään pilot-mittakaavan kokeita kaivoskohteissa. Lisäksi tuettiin vesiosaamisen kaupallistamisen ja liiketoiminnan kehittämistä tavoitteena mm. uusia spin-off -tyyppisiä yrityksiä ja uusia palvelutuotteita.

Tukea yritysten vientiverkostoille ja tutkimustulosten kaupallistamiseen

Tukea myönnettiin myös usean maakunnan yhteisrahoittamana menetelmiin uusien rakennuskivituotteiden luomiseksi ja markkinoimiseksi. Ekopolttolaitokselle johtavan heikkokuntoisen tien korjausta ja uusrakentamista tuettiin, mikä edistää myös muiden yritysten sijoittumista alueelle. Rahoitusta kohdistettiin yritysten vientiverkostojen toimintamallien kehittämiseen ja luomiseen kehittyville markkinoille ja Venäjälle. Tutkimuslähtöisten ideoiden muokkaamista kaupallistettaviksi tuoteaihioiksi edistetään tavoitteena synnyttää uutta liiketoimintaa ja yrityksiä. Myös kiertotalouteen liittyvän osaamisen edistämistä kaupunkiseuduilla tuettiin.

Tukea kansainvälisen tutkimusrahoituksen hakemiseen

Maakunnan kehittämisrahaa myönnettiin mm. 15 EU:n erillisohjelmahakemuksen valmisteluun. Tuella pyritään edistämään suoraan kansainvälisistä lähteistä haettavan rahoituksen saamista maakuntaan.

Kaikkiaan ohjelmakauden 2014–2020 EU:n rakennerahastorahoitusta myönnettiin 8,7 miljoonaa euroa ja kauden 2007–2013 viimeisiä rahoituksia 230 000 euroa. Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta myönnettiin noin 600 000 euroa ja maakunnan kehittämisrahaa kaikkiaan 620 000 euroa.