Pohjois-Savon liiton myöntämät tuet syyskaudella 2021

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt vuoden 2021 loppupuoliskolla tukea yhteensä 3,30 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 4,98 miljoonaa euroa. Syyskaudella jätettiin vähän EAKR-hakemuksia johtuen ohjelmakauden lopun lähestymisestä ja siten käytettävissä olevan rahoituksen vähenemisestä. Suurin osa syyskaudella tuetuista hankkeista rahoitettiin AKKE-tuella (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). AKKE-rahoitus on kevyemmin hallinnoitua ja se mahdollistaa maakuntaohjelman mukaista kehittämistä laajemmin kuin EAKR-rahoitus.

Hankkeiden lyhyet kuvaukset on esitetty alla. Liitteenä on listaus hankkeiden perustiedoista.

EAKR-hankkeet:

DeepSurface1-hankeparissa (keh + inv) hankitaan uusi, monipuolinen ja tehokas materiaalien pinta-analyysilaitteisto. Erityisesti pintoihin, pinnoitteisiin ja nanomateriaaleihin liittyvät yritykset voivat hyödyntää sitä TKI-toiminnassaan. Hankittavalla uudella osaamisella tuetaan kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemin toimintaa.

KesTech-osaamiskeskittymä -hankkeessa luodaan uusi teollisuuden ja teknologia-alan toiminnan kehittymistä tukeva koulutus- ja TKI -osaamiskeskittymä Ylä-Savoon. Sen muodostavat alueella toimivat koulutusorganisaatiot eli Itä-Suomen yliopisto, Savonia amk ja Ylä-Savon ammattiopisto. Toiminta tukee teollisuuden ja teknologia-alan uudistumista, osaamisen lisäämistä ja uuden teknologian hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn.. -hankkeessa tavoitteena on kerätä ja visualisoida monipaikkaisista ja etätyöskentelevistä säännöllisesti kertyvää tietoa ja määrittää matkustavien epäsuorat CO2-päästöt. Hankkeessa selvitetään tiedon keräämisen keinoja, erityispainotuksena on liikkumisen merkitys sekä syntyvä hiilijalanjälki.

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeella tuetaan Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutus- ja seurantatyötä sekä vahvistetaan Pohjois-Savon ilmasto- ja kiertotalousverkoston (ilmastofoorumin) toimintaa. Maakunnallisen ilmasto- ja kiertotaloustyön onnistumisen yksi edellytys on avoin, aktiivinen ja koordinoitu viestintä, mitä hankkeessa tehdään. Lisäksi hankkeella tuetaan maakunnan toimijoiden ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää työtä sekä kiertotalouskokeiluja.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston osarahoitteiset hankkeet:

Tukea myönnettiin EAKR- ja AKKE-hankkeiden osa-rahoituksiksi.

Maakunnan kehittämisraha:

SavoGrown alueen teollisuusalueiden kehittämiseksi -hankkeessa tehdään selvitys logistisista tarpeista ja alueen materiaalivirroista sekä energiankäytöstä Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kunnan alueella.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – aluekehittämisen teemaverkojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamiseen:

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkosto -hankkeessa luodaan 10 seutukaupungin verkosto (Iisalmi (päätoteuttaja), Savonlinna, Raahe, Kristiinankaupunki, Heinola, Kauhajoki, Keuruu, Kuusamo, Rauma ja Taivalkoski), missä yhdessä toimien kehitetään alueellisia innovaatioekosysteemejä ja hyödynnetään verkoston voimaa näkyvyyden ja vetovoiman aikaansaamiseksi.

Viitoskäytävä -hankkeen tavoitteena on edistää monipuolisilla kehittämistoimenpiteillä viitostien kehittämistä, mutta myös tiestön ja siihen kytköksissä olevan rautatiestön kehittämistä sekä näiden väylien vaikutuspiirissä olevien matkailu- ja muiden yritysten toimintaa. Hankkeen vaikutus ulottuu laajaan alueeseen sekä toimijaverkostoon, elinkeinoelämään ja yhteiskunnan eri sektoreille. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 27 kaupunkia, kuntaa ja kauppakamarin edustajaa.

ÄlyAgri -teemaverkosto on valtakunnallinen verkosto, jonka tehtävänä on tuoda maatalousalan ja teknologia-alan toimijoita yhteen sekä jalkauttaa tutkimusosaamista ja innovaatioita yritysten käyttöön. Lisäksi verkoston tavoitteena on tehostaa olemassa olevien TKI-ympäristöjen käyttöä sekä nostaa esiin yritysten koulutustarpeita.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – muut AKKE-rahoitteiset hankkeet:

Iisalmen kaupallisen keskustan elinvoimaselvityksessä on tavoitteena selvittää, millaisin keinoin, palveluin, investoinnein ja muutoksin Iisalmen keskustan alueelle saadaan luotua kaupallista vetovoimaa ja asiointia pitkäkestoisesti ja ekologisesti.

Tiilikkajärven kansallispuiston.. -hankkeessa tehdään kansallispuiston laajennusta tukeva suunnitelma, missä kuvataan kuinka kansallispuistoa ja alueen elinkeinojen toimintaympäristöä kehitetään puiston laajennuksen, suunnitellun luontokeskuksen, retkeilyinfran ja palvelujen osalta koronapandemian jälkeen muuttuneessa tilanteessa. Lisäksi tehdään kansallispuiston investointi- sekä kehittämissuunnitelma kustannusarvioineen vuosille 2021–2031.

MUKKE-hankkeen tavoitteena on parantaa Kuopion seudun, sekä laajemmin alueen asukkaiden kuljetuspalveluita. Hankkeen kohdealue kattaa kunnat: Lapinlahti, Leppävirta, Siilinjärvi, Kuopio, Tuusniemi, Kaavi, Vesanto, Tervo, Rautalampi ja Suonenjoki. Hankkeen tavoitteena on myös tehostaa henkilökuljetuksia ja henkilökuljetusten ohjausta sekä helpottaa julkisten henkilökuljetusten suunnittelua ja hankintaa.

Parempaa opiskelua -hankkeessa kehitetään uusia opiskelijahyvinvoinnin palveluja sekä jatkokehitettyjä, jo nykyisin käytössä olevien palveluiden parannettuja versioita, jotka vastaavat nopeammin opiskelijoiden palvelutarpeisiin. Tavoitteena on ennakoivasti ja nopeasti reagoida opiskelijoiden opinnoissa ja/tai käyttäytymisessä ilmeneviin elämänhallinnan, mielenterveyden ja päihteidenkäytön haasteisiin.

Hyvis – hyvää mieltä yläkouluun -hanke luo pohjaa nuorten ja sitä kautta kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimintamallissa kehitetään ja pilotoidaan tiimimalli, jossa hankkeen kautta rekrytoidut psykiatriset sairaanhoitajat tuovat oman osaamisensa kouluyhteisöön helposti hyödynnettäväksi matalan kynnyksen toimintamalliksi vastaamaan koronapandemian vaikutuksiin.

ICT osaajatarvekysely -hankkeessa toteutetaan laaja Pohjois-Savoa koskeva ICT-osaajaprofiilien määritys yhdessä Kuopion alueen kauppakamarin digivaliokunnan kanssa. Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelukeskusteluissa nousi vahvasti esille yritysten tarve ICT-osaajille, sekä koulutusorganisaatioiden halu kehittää koulutustarjontaa tällä alalla. Lisäksi hankkeessa selvitetään osaajien profiilia yritysten tarpeiden perusteella ja hyödynnetään tietoa korkeakoulujen koulutustarjonnan kehittämisessä.

Innovaatiorahoitus -hankkeessa selvitetään innovaatioiden ja keksintöjen testausvaiheen rahoitusta ennen yrityksen perustamista tai juuri perustamisen jälkeen. Tällä hetkellä maakunnassamme ei ole riittävää rahoitusta pre-seed vaiheessa oleville yrityksille ja ideoille. Ongelma on laajasti tunnistettu maakunnan keskeisten yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden välisissä keskusteluissa, ja siksi maakunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden takaamiseksi tilanteeseen on haettava ratkaisuja.

EAKR-hankkeiden tarkemmat kuvaukset »


Lisätietoa:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti p. 044 714 2637
Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 714 2648